زمان انتشار: ۱۳۹۶ يکشنبه ۲۸ آبان ساعت 09:25    تعداد بازدید: 979    کد مطلب: 50961

آگهی مزایده خودرو
آگهی مزایده فروش خودرو


آگهی ( فروش خودرو)

اعتبار

نوع بیمه

مدل

نام خودرو

ردیف

94/05/23

بدنه

1383

سمند

291ج 45ایران 22

1

94/05/23

ثالث

94/12/09

بدنه

1384

پژو405

476س13ایران 22

2

95/9/8

ثالث

97/2/16

بدنه

1383

پراید

838ب24ایران87

3

97/2/16

ثالث

95/11/27

بدنه

1383

وانت مزدا

282ج13ایران 87

4

96/8/10

ثالث

توضیحات:

آدرس محل بازدید: دانشسرا خیابان سوم اعتمادیه غربی ساختمان مدیریت درمان

ساعات بازدید:همه روزه از ساعات 8الی 14ظهر(بجز ایام تعطیل)

تاریخ بازدید:از مورخه96/08/28  الی پایان وقت اداری 96/09/08

کلیه مراحل فروشاز طریق سامانه الکترونیکی تدارکات انجام خواهد شد.

به صفحه رسمی اینستاگرام سازمان تامین اجتماعی بپیوندید
کلید واژه