زمان انتشار: ۱۳۹۰ پنج شنبه ۵ خرداد ساعت 10:05 تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۸/۶/۱۷ ساعت 11:54    تعداد بازدید: 1171    کد مطلب: 49887

شرح‌ وظایف‌ کلی‌ معاونت‌ امور استانها


شرح وظایف معاونت امور استانها

- تشریک مساعی در موجبات اتخاذ سیاست ها و راهبردهای سازمان همسو با اهداف غایی سازمان
- هدایت و نظارت عالی بر تهیه و تدوین نظامات نظارت و ارزشیابی در سطح ادارات کل تأمین اجتماعی استانها  و واحدهای اجرائی تابعه.
- هدایت و نظارت عالی بر فعالیتهای ارزشیابی مدیران از عملکرد مجموعه تحت سرپرستی و رتبه بندی واحدهای استانی و اجرائی.
- بسط و گسترش کیفی ارتباطات سازمانی بین صف و ستاد و ایجاد فرهنگ مشترک در تلفیق با فرهنگ کلان سازمان یا فرهنگ مناطق.
- هدایت و نظارت عالی در تهیه و تدوین گزارش اقتصادی و اجتماعی استانی مبتنی بر ساختار اقتصادی و اجتماعی استانها با توجه به شاخصها و متغیرهای عمده ملی، استانی و سازمانی.
- هدایت و نظارت عالی در استنباط جامع از خط مشی های مصوب برنامه و بودجه سازمان و تهیه و تنظیم بخشنامه ها و دستورالعملهای مرتبط با راهبری کلان امور مربوط به بودجه های استانی.
- هدایت و نظارت عالی در تدوین راهبردها سیاستهای بخشی و کلان بر تاکید بر بسترها و ویژگیهای منطقه ای و استانی.
- تشریک مساعی در موجبات اتخاذ برنامه ها، راهبردها و سیاستهای کلان ادارات کل استانها همسو با برنامه های کلان سازمانی.
- هدایت و نظارت عالی بر اصلاح ساختار وضعیت استانها، وجود اشتراک و افتراق واحدها ، کیفیت امور و فرآیندهای انجام کار ، کارایی و اثر بخشی عملکرد مدیریت.
- بهسازی و آمایش واحدها از طریق تدوین شاخصها و برنامه ها با مساعی معاونتهای ذیربط.
- اتخاذ تدبیر لازم در خصوص هماهنگی و تداوم مطلوب عملیات مربوط به طرحهای اساسی سازمان طبق خط مشی ها و سیاستهای تعیین شده.
- اهتمام در ایجاد ارتباط پویا و فعال صف و ستاد و بهره گیری از خرد جمعی به منظور تصمیمی سازی و تصمیم گیری مناسب در فعالیتهای سازمانی.
- اهتمام در موجبات اتخاذ برنامه ها ، راهبردها و سیاستهای کلان ادارات کل استانها همسو با برنامه های کلان سازمانی
- هدایت و نظارت عالی برتهیه و تدوین طرح شناسنامه  ادارات کل و واحدهای اجرائی ، شاخصها و مولفه ها و ملاکهای کمی و کیفی ارزشیابی
- اهتمام در جهت تهیه و تدوین برنامه و اجرای همایش های سراسری ، تخصصی و مدیریتی سازمان با هماهنگی واحدهای ذی¬ مدخل
- شرکت در جلسات شورا و سمینارهای مرتبط با حوزه مربوطه
- نظارت عالی در تهیه و تنظیم دستورالعملها و بخشنامه های حوزه تابعه
- تشریک مساعی با سایر معاونتهای حوزه مدیر عامل حسب مورد
- نظارت عالی بر حسن اجرای امور در حوزه معاونت به منظور حصول اطمینان در انجام بهینه و مطلوب وظایف محوله و استفاده کارا و موثر از نیروی انسانی موجود.

 

شرح وظایف دفتر هماهنگی امور استانها

1. تهیه و تدوین گزارشات لازم جهت ارائه تصویری شفاف و روشن از واقعیتها، شرایط و مقتضیات حاکم بر حوزه عمل واحدهای استانی و اجرائی.
2. احصا و جمع آوری نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدات موجود در حوزه عمل واحدهای استانی و اجرائی و تهیه و تدوین گزارشات لازم جهت ارائه به مبادی ذیربط.
3. تشکیل بانک اطلاعاتی جامع و کامل و به هنگام جهت انجام امور مرتبط بوسیله تدوین شناسنامه واحدهای استانی و اجرائی.
4. احصاء وجمع بندی نیازهای واحدهای استانی دراجرای مطلوب طرحهای مهم سازمانی از جمله طرح ایجاد آرشیو الکترونیکی پرونده های شعب ، نامنویسی متمرکز کارگاه ها و ... و انعکاس آن به مبادی ذیربط.
5. بازدیدهای مدیریتی از واحدهای استانی و اجرائی با توجه به مسائل و مشکلات هر استان.
6. تمهیدات لازم در برقراری جلسات شورای هماهنگی امور اجرائی استانها به منظور سرعت و سهولت انجام امور اجرائی استانها متشکل از مدیران و کارشناسان واحدهای ستادی ذیربط و تشکیل دبیرخانه شورای مذکور.

 

شرح وظایف دفتر نظارت و ارزشیابی

1. راهبری فعالیتهای نظارتی و ارزشیابی در سطح ادارات کل تامین اجتماعی استانها و واحدهای اجرائی تابعه از دو بعد مدیریتی/عملیاتی.
2. تهیه و تدوین ضوابط مربوط به شناسایی نیروهای کارآمد در سطح استانها.
3. مشارکت در تهیه و تدوین طرح شناسنامه واحدهای استانی و اجرائی.
4. تهیه و تدوین نمایه مدیریتی در سطح استانها و واحدهای اجرایی و به روز رسانی آن و ارائه گزارشات مورد نیاز در این زمینه به مبادی ذیربط.
5. طراحی ،تدوین و راهبری برنامه ها و راخکارهای نظارتی و ارزشیابی بر نحوه عملکرد واحدهای استانی و اجرائی.
6. بررسی ، مطالعه و تجزیه و تحلیل گزارشات تخلفات اداری به لحاظ نوع و علت جرم، آراء صادره و... و ارائه نظرات و پیشنهادات اصلاحی به مدیریت های ذیربط.
7. بررسی خاص و ویژه در ارتباط با شکایات و گزارشات.
8. نظارت بر نحوه اجرای عملیات مربوط به طرحهای اساسی سازمان بر اساس خط مشی ها و الویت های تعیین شده نظیر برپایی نظام نوین اطلاعات.

 

شرح وظایف دفتر فنی و مهندسی

1. نظارت عالیه پروژه های عمرانی، تکلیفی و ماموریتی و نظارت بر حسن انجام فعالیتهای مطالعاتی مربوط به طراحی، اجرا و تحویل(کمی و کیفی ) پروژه های مربوط به ساخت و ساز و توسعه سازمان در قالب پروژه های تجاری، اداری، درمانی، مسکونی و صنفی حسب برنامه های مصوب.
2. تهیه و تنظیم گزارش مدیریتی مشتمل بر تحلیل امکان پذیری و اقتصادی بودن طرحهای پیشنهادی ساخت و ساز و توسعه واحدها با توجه به موارد درخواستی، تعیین نقاط قوت و ضعف.
3. تنظیم و مبادله موافقتنامه با مجری پروژه ها و طرحها به منزله چارچوبی برای تعیین مسیر آینده، جهت گیریها و هدف گذاریها.
4. ارائه الگوهای ساخت و ساز واحدها و تعدیل آن با توجه به شرایط اقتصادی، اجتماعی اقلیمی و سیاسی و... با حفظ الویتهای دورنمای توسعه.
5. راهبری امور مربوط به تهیه گزارش توجیهی اجرای پروژه ها و طرحها و تعیین روش اجرای پروژه های تکلیفی.
6. مطالعه و برنامه ریزی فعالیتهای مربوط به تدوین ضوابط و استانداردهای ساخت و نگهداری متناسب با شرایط و مقتضیات با حفظ مصالح سازمان و سیر مراحل تصویب.
7. تهیه و تدوین ضوابط و شرایط تحویل(موقت،دائم) پروژه های اداری، درمانی و تجاری.
8. بررسی متغیرها و تدوین شاخصهای کمی و کیفی موثر در فعالیتهای ساخت و ساز توسعه با ملاحظه مقتضیات محیطی، تعاملات منطقه ای و در راستای راهبردها و خط مشی های سازمان.
9. راهبری فعالیتهای نظارتی و کنترل پروژه های مصوب از حیث پیشرفت کار، پیشرفت جذب سرمایه، حسب برنامه زمان بندی شده به منظور حصول اطمینان از کمیت و کیفیت  اجرا.
10. اظهار نظر فنی و مهندسی در خصوص خرید املاک و موارد سرمایه گذاری ارجاع شده.
11. نیارسنجی و امکان سنجی طرحهای ساخت و ساز و توسعه، برآورد و پیشنهاد بودجه سالانه امور ساخت و ساز و اهتمام در تخصیص بهینه منابع و اعتبارات مصوب.
12. برنامه ریزی و راهبری امور مربوط به تعمیر و نگهداری تاسیسات و ابنیه.
13. ارزشیابی عملکرد شرکتها، واحدها و پیمانکاران مجری طرحها و ارائه گزارش لازم به مراجع ذیصلاح.
14. نظارت بر نحوه انجام وظایف واحدهای تابعه و ارزشیابی مستمر عملکرد آنها از لحاظ کیفی و کمی.
15. نظارت دوره ای بر مصرف اعتبارات مربوط به طرحها و عندالزوم تغییر الویت های ادامه طرحها.
16. تهیه و تکوین بانک فنی و اطلاعاتی پروژه ها شامل عنوان پروژه، مشخصات ثبتی ملک، پرونده شهرداری، مشخصات عمومی مشاوران و پیمانکاران، وضعیت پیشرفت فیزیکی پروژه، تامین منابع و اعتبارات جذب شده.
17. تهیه گزارش عملکرد سالانه و تطبیق آن با برنامه و بودجه مصوب و ارائه آن به مقام مافوق.
18. تهیه و تنظیم بخشنامه ها و دستورالعملها و ارائه طریق واحدهای ذیربط در زمینه اجرای موارد مذکور.
19. شرکت در سمینار و جلسات به منظور ارتقاء دانش تخصصی در زمینه های مربوطه.
20. ارتباط مؤثر و همکاری با واحدهای ذیربط از طریق ارائه گزارش و اطلاعات لازم در قالب گزارشات مدیریتی جهت اتخاذ تصمیمات به مقام مافوق.
21. بررسی نیازهای آموزشی و ارتقاء سطح دانش و مهارتهای شغلی و حرفه ای کارکنان حوزه فنی و مهندسی.
22. اتخاذ تصمیم در مورد مرخصی و پیشنهاد ترفیع، انتصاب و انتقال کارکنان و سایر موارد اداری و پرسنلی در محدوده اختیارات و مقررات مربوطه.
23. انجام سایر وظایفی که در حدود قوانین و مقررات از سوی مقام مافوق ارجاع می گردد.

 

شرح وظایف دفتر برنامه ریزی

1. راهبری تدوین و تعیین اهداف کمی و کیفی واحدهای استانی و اجرائی در قالب برنامه های کلان و با رویکرد عدم تمرکز.
2. مشارکت در تدوین راهبردها و سیاستهای کلان سازمان با تاکید بر بسترهای منطقه ای و استانی.
3. راهبری امر تدوین خط مشی های اجرائی و عملیاتی بودجه ای در هماهنگی با استانها و ادارات ستادی.
4. راهبری تهیه و تدوین گزارش اقتصادی و اجتماعی استانها.
5. طراحی و هدایت نظام برنامه ریزی /بودجه ریزی(استانی/منطقه ای) ضمن هماهنگی با واحدهای تخصصی ذیربط.

 

شرح وظایف اداره کل اتباع

1. رسیدگی و نظارت بر کلیه امور مربوط به بیمه اتباع و مهاجرین خارجی در چارچوب ماده 5 قانون تامین اجتماعی.
2. پاسخگوئی به جامعه هدف مندرج در مفاد قراردادها و موافقتنامه ها و برقراری ترتیبات مناسب جهت اجرای بهینه ارائه خدمات به آنان.
3. انجام هماهنگی های لازم با مقامات کنسولگری کشور طرف قرارداد در ارائه اطلاعات مربوط به شهروندان در چارچوب مفاد قرارداد از طریق ارتباط با وزارت خارجه و سایر مقامات ذیمدخل.
4. راهبری امور مربوط به تهیه و تدوین پیش نویس قرادادها و موافقتنامه ها با کشورها از مرحله اولیه تا مرحله پایانی عقد قرارداد و موافقتنامه ها ضمن هماهنگی و همکاری با ارگانهای ذیربط.
5. هماهنگی و نظارت بر امور اجرائی اتباع از طریق تعامل با ارگانهای ذیربط.
6. ابلاغ مصوبات و پیگیری و نظارت بر اجرای مصوبات یا همکاری واحدهای ذیمدخل.

 

آدرس اینترنتی وب سایت معاونت امور استانها : https://omorostanha.tamin.ir

به صفحه رسمی اینستاگرام سازمان تامین اجتماعی بپیوندید
کلید واژه
 

ارسال نظر
۱۰۰
captcha