زمان انتشار: ۱۳۹۳ يکشنبه ۷ ارديبهشت ساعت 08:32 تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۷/۷/۲۹ ساعت 09:26    تعداد بازدید: 87889    کد مطلب: 4803

مدارک قابل ارائه جهت بررسی ادعای احتساب سابقه


واحد مربوطه جهت دریافت حمایت یا خدمت : نامنویسی وحسابهای انفرادی

در صورتیکه کارفرما بدون توجه به ماده 39 قانون تامین اجتماعی در زمان اشتغال کارکنان تحت شمول از بیمه نمودن کارکنان خود خودداری نمایند شخص مدعی می بایست نسبت به تکمیل فرم ذیربط و ضمیمه نمودن مدارک و اسناد اشتغال به آن اقدام و به آخرین شعبه محل پرداخت حق بیمه و یا شعبه مربوطه ارائه و پس از تطبیق و کپی برابر اصل نمودن مدارک توسط کارکنان واحد نامنویسی و حسابهای انفرادی موضوع توسط کمیته های بررسی و احتساب سوابق شعبه و استانی مورد بررسی قرار میگیرد.

دریافت فرم ادعای سابقه

برخی از اسناد و مدارک مربوطه جهت بررسی ادعای بیمه شدگان در خصوص اشتغال در کارگاهها به شرح ذیل می باشد:
• حکم استخدامی ، ارتقاء شغلی ، تغییر سمت در دوره مورد ادعا ( احکام خارج از دوره مورد ادعا پذیرفته نمیشود )
• لیستهای حقوق کارگاه منضم به اظهارنامه مالیاتی که به تائید اداره دارایی مربوطه رسیده باشد.
• دفاتر قانونی کارگاه و اسناد هزینه مربوطه .
• گواهی بانک ذیربط مبنی بر واریز حقوق ماهانه مدعی ( طبق لیستهای حقوق ارسالی به بانک مورد نظر)
• فیش یا رسید حقوق یا چک بانکی.
• کارت افتتاح حساب بانکی.
• کارتهای حضور و غیاب یا ورود و خروج یا دفاتر ثبت حضور و غیاب کارکنان کارگاه.
• کارتهای بهداشتی صادره از سوی اداره بهداشت محیط کار.
• معاینات پزشکی قبل از استخدام ( موضوع ماده 90 قانون تامین اجتماعی )
• سایر مدارک متقن


  نمونه فرم های سازمان تامین اجتماعی

به صفحه رسمی اینستاگرام سازمان تامین اجتماعی بپیوندید
کلید واژه
 

ارسال نظر
۱۰۰
captcha