شناسه خبر: 46517
تاریخ انتشار:۱۳۹۶ سه شنبه ۱ فروردين، ساعت 16:45
دفتر امور فرهنگی و اجتماعی کارفرمایان و سازمانها تحت نظارت معاون فرهنگی و اجتماعی انجام وظیفه نموده و اهم وظایف آن به شرح ذیل است:


- برنامه ریزی برای مشارکت کارفرمایان در فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی به منظور ارتقاء جایگاه شامخ نیروهای مولد، اعم از کارفرما و کارگر در راستای ارزشگذاری نسبت به کار و سازندگی در کشور.


- برنامه ریزی در زمینه برقراری و تقویت ارتباطات فعال و مستمر بین سازمان و تشکل های معتبر کارفلرمایان، پزشکان، مراکز تشخیصی، سازمانها و نهادهای مختلف کشور به منظور اطلاع همه جانبه، عمیق و واقع بینانه نسبت به مسائل آنان و ارائه پیشنهادهای مشخص برای اصلاح سیاستها و برنامه های سازمان در شاخه های مختلف.


- برنامه ریزی برای تقویت امور مشاوره و راهنمایی کارفرمایان و پزشکان و دست اندرکاران مراکز درمانی و تشخیصی طرف قرارداد به منظور فراهم سازی امکان چهره به چهره مسائل و تسهیلات ارتباط با آنان با بخشهای اجرائی (بیمه ای و درمانی).


- برنامه ریزی برای شناخت و مسئله یابی در زمینه انعکاس بازخوردهای نظام ارتباطی، خدماتی سازمان با کارفرمایان، سازمانها و طرف قرارداد در بخش درمان و ارتباط فعال با بخشهای پژوهشی(موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی و ...) به منظور کالبد شکافی مسائل مبتلابه و رائه نتایج پژوهش ها به بخشهای ذیربط سیاستگذار و اجرایی سازمان.


- برنامه ریزی برای تولید خدمات فرهنگی- اجتماعی در قبال کارکنان سازمان با هدف تقویت روحیه، احساس احترام عمیق نسبت به کارفرمایان(به عنوان یکی از ارکان شکل دهی نظام بیمه های اجتماعی) و نیز پزشکان و مراکز درمانی تشخیصی درمانی (به عنوان اهرم های کارساز و موثر در جلب رضایتمندی بیمه شدگان).


- برنامه ریزی برای تولیدات فرهنگی- اجتماعی جهت اشاعه فرهنگ بیمه های اجتماعی در میان کارفرمایان از طریق رسانه های فراگیر جمعی و نیز ترغیب و تشویق کارفرمایان نمونه و پزشکان و مراکز درمانی و تشخیصی طرف قرارداد.
 

آپارات سراسری - استان ها
اظهار نظرات | 0
captcha