شناسه خبر: 27683
تاریخ انتشار:۱۳۹۵ يکشنبه ۱ فروردين، ساعت 17:17
دفتر امور فرهنگی و اجتماعی بیمه شدگان و کارکنان تحت نظارت معاون فرهنگی و اجتماعی انجام وظیفه نموده و اهم وظایف آن به شرح ذیل است:

 

- برنامه ریزی در زمینه تولیدات فرهنگی_ اجتماعی جهت ارتقاء سطح آگاهی بیمه شدگان در راستای استفاده کارآمد از خدمات بیمه ای و درمانی و کاهش هزینه های زائد در مسیر استفاده از این خدمات.

- کمک به ایجاد هماهنگی، وحدت رویه و همسوئی در طراحی و اجرای برنامه های فرهنگی _ اجتماعی، ارتباطی، رفاهی، مشاوره ای و افکار سنجی در زمینه مسائل مرتبط با بیمه شدگان به موازات ارائه خدمات بیمه ای، درمانی و رفاهی.

- بهره گیری فعال از نشریه برون سازمانی آتیه و نشریه درون سازمانی تأمین به منظور دستیابی به اهداف فرهنگی _اجتماعی و ارتباطی سازمان و کسب آگاهی مستمر از دیدگاههای بیمه شدگان و کارکنان نسبت به سیاستها، برنامه ها و خدمات سازمان.

- برنامه ریزی در زمینه برقراری و تقویت ارتباطات فعال و مستمر بین سازمان و تشکل های معتبر صنفی_ اجتماعی نیروهای مولد کشور به منظور اطلاع همه جانبه، عمیق و واقع بینانه نسبت به مسائل بیمه شدگان و ارائه پیشنهادهای مشخص برای اصلاح سیاستها و برنامه های سازمان در شاخه های مختلف

- برنامه ریزی برای تولیدات فرهنگی _ اجتماعی جهت اشاعه فرهنگ بیمه و تأمین اجتماعی در میان بیمه شدگان اصلی و تبعی به ویژه خانواده ها از طریق رسانه های فراگیر جمعی، کتب درسی ابتدائی، راهنمائی تحصیلی، دبیرستانی و سطوح آموزش عالی.

- بررسی نیازهای آموزشی ضمن هماهنگی با اداره کل آموزش در برگزاری کلاسهای آموزشی و تهیه جزوات کاربردی به منظور ارتقاء سطح دانش و مهارتهای شغلی و حرفه ای مربوط به این بخش.

- برنامه ریزی برای تولید خدمات فرهنگی _اجتماعی در قبال کارکنان سازمان با هدف تقویت روحیه نظم و انظباط پیش برنده، امانتداری، احساس احترام عمیق نسبت به بیمه شدگان، بازنشستگان،       مستمری بگیران و کارفرمایان (به عنوان صاحبان اصلی سازمان)، همدلی و تعلق خاطر نسبت به سازمان

- برنامه ریزی برای شناخت مسئله یابی در زمینه انعکاس بازخوردهای نظام خدمت رسانی سازمان به بیمه شدگان و ارتباط فعال با بخش های پژوهشی (مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی و...) به منظور کالبد شکافی مسائل مبتلا به و ارائه نتایج پژوهشها به بخش های سیاستگذاری و اجرائی سازمان.

- برنامه ریزی برای تقویت امور مشاوره و راهنمائی بیمه شدگان به منظور فراهم سازی امکان طرح چهره به چهره مسائل بیمه شدگان با مدیران سازمان و تسهیل ارتباط آنان با بخش های اجرائی بیمه ای، درمانی و...

- شرکت فعال و مؤثر در جلسات و کمیته های تخصصی مرتبط با حوزه مربوط در چارچوب قوانین و مقررات و با توجه به اختیارات تفویضی.

آپارات سراسری - استان ها
اظهار نظرات | 0
captcha