زمان انتشار: ۱۳۹۰ سه شنبه ۲۸ تير ساعت 11:38    تعداد بازدید: 58879    کد مطلب: 2484

اداره کل استان آذربایجان غربی


(کد استان  044 می باشد)

 

اداره کل استان

ارومیه، خیابان آیت‌ا... کاشانی، چهارراه شهید بهشتی

تلفن مستقیم ................................................. 32221531

نمابر ............................................................... 32221031

معاون بیمه­ ای ............................................. 32249565

معاون اداری و مالی ....................................... 32244199

آموزش ......................................................... 32249223

فرابری داده ها ................................................. 32248641

حراست ........................................................ 32246798

اقتصاد ـ ارزشیابی ........................................ 32234877

آمار و اطلاعات ............................................ 32247655

حقوقی .......................................................... 32249841

بودجه ........................................................... 32248890

نامنویسی .................................................... 32247769

مالی .....................  32225249، 32224804، 32222195

مستمریها ..................................................... 32249245

بیمه شدگان ................................................. 32248332

بازرسی ........................................................... 32249149

اجراییات ......................................................... 32251513

درآمد ............................................................ 32222796

روابط عمومی .................................................. 32222390

مشاوره .......................................................... 32250148

دبیرخانه ......................................................... 32247990

اداری ......................................  32231336، 32248135

حسابرسی .............................. 32245449، 32244585

هسته گزینش ............................. 32249011، 32249036

بایگانی راکد ......................... 33657883، 33982422

تلفنخانه  .................. 32220968، 32220615، 32220142

32277756، 32228909، 32226904

 

شعبه یک ارومیه

ارومیه، خیابان والفجر2، ص.پ 197                          

تلفن مستقیم ............................................ 33378087

نمابر ........................................................... 33360067

معاون بیمه­ ای .............................................. 33372113

معاون اداری و مالی ...................................... 33380020

مالی ........................................................... 33369683

فرابری داده ها ................................................. 33360066

درآمد .......................................................... 33360068

اجراییات ....................................................... 33360060

بیمه شدگان ................................................... 33360061

مستمریها .................................................... 33372103

بازرسی ....................................................... 33370344

آمار و اطلاعات ............................................. 33372107

نامنویسی .................................................... 33360065

نمابر استحقاق درمان ................................... 33369682

مشاوره ......................................................... 33372114

اداری ........................................................... 33369680

کارپردازی ...................................................... 33360069

کارگزاری 88 ............................ 32239332، 32229518

ارومیه، خیابان باکری، روبروی خیابان دانش

کارگزاری 117 ............................................... 33367325

ارومیه، خیابان والفجر یک، اول کوی مخابرات

تلفنخانه  ........................... 4-33360063، 33372104

 

شعبه دو ارومیه

ارومیه، بلوار شهید رجائی، ص .پ 517               

تلفن مستقیم ............................................... 33821818

نمابر ............................................................. 33821030

معاون بیمه­ ای ............................................ 33829555

معاون اداری و مالی ....................................... 33862129

مالی ............................................................ 33829556

فرابری داده ها ............................................... 33827749

درآمد ........................................................ 33835732

اجراییات ....................................................... 33836912

بیمه شدگان ................................................. 33829703

مستمریها .................................................... 33829581

بازرسی ......................................................... 33829986

نامنویسی .................................................. 33836278

اداری ............................................................ 33829800

مشاوره ...................................................... 33827748

کارگزاری 127 .................................................. 33820010

ارومیه، فلکه مدرسه، اول بلوار شهید باهنر، کاشی 21-23

تلفنخانه  ..............................................  7-33827744

 

شعبه سه ارومیه

ارومیه، میدان آزادی (مجسمه)، شعبه 3 تأمین اجتماعی

تلفن مستقیم ...........................................  32774776

معاون شعبه ................................................ 32777201

نمابر ...........................................................  32780185

اداری ............................................................. 32777102

فرابری داده ها .............................................. 32778384

مالی ............................................................. 32782155

نامنویسی ................................................... 32774397

مستمریها ................................................... 32763827

بیمه شدگان .................................................. 32763812

اجراییات ..................................................... 32772344

بازرسی ........................................................... 32782114

درآمد .......................................................... 32763813

کارگزاری 111 ................................................. 32755379

ارومیه، خیابان ولی عصر(عج)، سه راهی مجاهد، ساختمان پست شهید قندی

تلفنخانه .................................................... 4-32780181

 

شعبه میاندوآب

میاندوآب، میدان انقلاب اسلامی 

تلفن مستقیم ............................................... 45225322

نمابر............................................................. 45248145

مالی ............................................................ 45248923

فرابری داده ها ................................................. 45229793

درآمد ............................................................ 45248921

بیمه­ شدگان، مستمریها، آمار ........................ 45248922

نامنویسی ..................................................... 45248926

بازرسی، اجراییات .......................................... 45248924

اداری ............................................................ 45248925

تلفنخانه .......... 45223287، 45248146، 45223787

 

شعبه نقده

نقده، بلوار شهداء، ص.پ 193                       

تلفن مستقیم .............................................. 35672665

نمابر ............................................................. 35672990

مالی ............................................................ 35672286

فرابری داده ها ............................................... 35672435

درآمد .......................................................... 35672975

اجراییات ...................................................... 35672565

بیمه­ شدگان ................................................. 35672287

نامنویسی ...................................................... 35672612

نمابر استحقاق درمان ................................... 35672995

اداری ........................................................... 35672485

 

شعبه سلماس

سلماس، بلوار انقلاب اسلامی               

تلفن مستقیم ............................................. 35234440

نمابر ........................................................... 35223454

مالی .............................................................. 35220133

فرابری داده ها ................................................ 35234070

درآمد .......................................................... 35239593

اجراییات، بازرسی ........................................ 35233434

بیمه شدگان .................................................. 35239591

نامنویسی ..................................................... 35239592

اداری ........................................................... 35236948

تلفنخانه  ....................................................... 35224400

 

شعبه خوی

خوی، بلوار شهید نوائی، ص .پ 318                        

تلفن مستقیم ............................................  36335954

نمابر .........................................................  36335879

معاون ......................................................... 36343090

مالی ............................................................. 36351070

فرابری­ داده­ ها ................................................ 36335232

درآمد .......................................................... 36338207

اجراییات ........................................................ 36351929

بیمه شدگان ................................................ 36333726

مستمریها ..................................................... 36351999

بازرسی ........................................................... 36352090

اداری ....................................... 36346400، 36352000

تلفنخانه .......................... 36335026، 4- 36335603

 

شعبه ماکو

ماکو، خیابان امام خمینی(ره)، روبروی شرکت مخابرات 

تلفن مستقیم ................................................ 34242200

نمابر ............................................................ 34244003

مالی .......................................................... 34244374

فرابری­ داده ­ها ................................................ 34244174

درآمد، اجراییات وبازرسی ............................. 34244375

بیمه­ شدگان، مستمریها .............................. 34244376

اداری ............................................................. 34244202

نمابر استحقاق درمان .................................. 34248393

تلفنخانه  ................................. 34243199 ـ 34242909

 

شعبه بوکان

بوکان، بلوار جمهوری، خیابان گلستان 1                       

تلفن مستقیم ............................................. 46255575

نمابر ........................................................... 46233035

مالی ............................................................. 46270045

فرابری داده ها .......................... 46270043، 46233037

درآمد .......................................................... 46234075

اجراییات ..................................................... 46255574

بیمه شدگان ................................................. 46233036

مستمریها ................................................... 46234797

نامنویسی .................................................... 46233038

بازرسی .......................................................... 46270046

اداری ............................................................ 46234076

 

شعبه سردشت

سردشت، خیابان شیخ مولانا، صندوق پستی4                    

تلفن مستقیم ..............................................  44322059

نمابر ............................................................ 44327622

مالی و اداری ................................................ 44332355

فرابری داده ها ................................................ 44327623

درآمد، بازرسی ............................................... 44327621

بیمه شدگان، نامنویسی ................................ 44323058

 

شعبه چایپاره

چایپاره، خیابان ولایت شهید چمران                    

تلفن مستقیم ............................................... 36721828

نمابر ........................................................... 36724818

فرابری داده ها ................................................ 36725818

درآمد ........................................................... 36720418

نامنویسی .................................................... 36729465

تلفنخانه ........................................................ 36722818

 

شعبه پیرانشهر

پیرانشهر، روبروی ترمینال، صندوق پستی 346                  

تلفن مستقیم .............................................. 44224880

نمابر ............................................................. 44222499

مالی ............................................................ 44223084

فرابری داده ها ................................................. 44225407

درآمد ........................................................... 44225406

بیمه شدگان ................................................... 44224602

نامنویسی ..................................................... 44224603

بازرسی ......................................................... 44236318

اداری ...........................................................  44223083

 

شعبه شاهین دژ

شاهین دژ، بلوار استاد شهریار، صندوق پستی 19               

تلفن مستقیم ............................................  46323869

نمابر ............................................................ 46320978

مالی ............................................................ 46330070

فرابری داده ها ................................................. 46320818

درآمد .......................................................... 46328970

بیمه شدگان ................................................... 46322810

نامنویسی ..................................................... 46330090

اداری ............................................................ 46330080

 

شعبه چالدران

چالدران، میدان شاه‌ اسماعیل، پایین‌تر از مخابرات

تلفن مستقیم ............................................... 34265561

نمابر ...........................................................  34265562

مالی ............................................................ 34267326

فرابری داده ها ............................................... 34265845

درآمد ......................................................... 34265844

نامنویسی ...................................................... 34267091

 

شعبه تکاب

تکاب، خیابان چمران     

تلفن مستقیم ............................................  45523898

نمابر ..........................................................  45531398

مالی ............................................................ 45528044

فرابری داده ها .................................................. 45521781

درآمد .......................................................... 45523944

بیمه شدگان ................................................. 45534701

نامنویسی .................................................... 45534700

اداری ........................................................... 45534702

 

شعبه مهاباد

مهاباد، میدان توحید، صندوق پستی134

تلفن مستقیم ............................................... 42440302

نمابر ............................................................42449370

معاون .......................................................... 42445220

فرابری داده ها ................................................ 42443700

درآمد ........................................................... 42448006

اجراییات ...................................................... 42448007

بیمه شدگان ................................................... 42440301

بازرسی ........................................................... 42442041

نمابر استحقاق درمان .................................... 42442042

مستمریها .................................................... 42448959

نامنویسی ................................................... 44448969

اداری ............................................................ 42442043

کارگزاری 101 ................................................ 42244547

خیابان طالقانی شرقی، روبروی دادگستری

 

شعب اقماری اشنویه

اشنویه، کدپستی 5771933146

تلفن مستقیم .............................................. 44629793

نمابر ............................................................ 44629794

 

شعب اقماری پلدشت

پلدشت، کدپستی 58771571919

تلفن مستقیم ............................................... 34285029

نمابر ............................................................ 34285069

 

شعب اقماری شوط

شوط، کدپستی 5875133117

تلفن مستقیم، نمابر ..................................... 34272225

 

شعب اقماری قوشچی

قوشچی، کدپستی 5751733811

تلفن مستقیم، نمابر .................................... 33323399

 

هسته گزینش منطقه شش

(آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل، زنجان)

ارومیه، خیابان کاشانی، چهارراه شهید بهشتی، پلاک 34

تلفن مستقیم ........................ 32248446، 32249036

نمابر ........................................................... 32248340

مشاهده سایت اداره کل استان آذربایجان غربی

به صفحه رسمی اینستاگرام سازمان تامین اجتماعی بپیوندید
کلید واژه