زمان انتشار: ۱۳۹۰ پنج شنبه ۵ خرداد ساعت 10:09 تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۶/۷/۲۹ ساعت 12:55    تعداد بازدید: 12519    کد مطلب: 2347

شرح‌ وظایف‌ کلی‌ معاونت‌ بیمه ای
معاونت‌ بیمه ای تحت‌ نظ‌ارت‌ مدیر عامل‌ سازمان‌ انجام‌ وظیفه‌ می نماید.


اهم وظایف معاونت‌ بیمه ای بشرح‌ ذیل‌ است‌: 

  •   برپائی‌ نظ‌ام‌ سیاست‌ گذاری‌ سازمان‌ در قلمرو منابع‌ بیمه‌ای‌ بنحوی‌ که‌ متضمن‌ کسب‌ بهنگام‌ درآمدهای‌ موضوع‌ قانون‌ تامین‌ اجتماعی‌ باشد از ط‌ریق‌ اداره‌ کل‌ درآمد حق‌ بیمه‌ .
  •   بهینه‌ سازی‌ گردش‌ کار مربوط‌ به‌ ارائه‌ خدمات‌ و تعهدات‌ کوتاه‌ مدت‌ بیمه‌ شدگان‌ با جلب‌ رضایتمندی‌ آنان‌ و با رعایت‌ کامل‌ اصول‌ حاکم‌ بر صندوقهای‌ بیمه‌ای‌ از ط‌ریق‌ اداره‌ کل‌ امور فنی‌ بیمه‌ شدگان‌.
  •   نظ‌ام‌ یابی‌ امور مربوط‌ به‌ تعهدات‌ بلند مدت‌ سازمان‌ (بازنشستگی‌ ،ازکارافتادگی‌ و بازماندگان‌ بیمه‌ شده‌ متوفی) با رعایت‌ اصل‌ عدالت‌ بر اساس‌ سنوات‌ بیمه‌ای‌ ،مبالغ‌ حق‌ بیمه‌ پرداختی‌ و همچنین‌ حفظ‌ شان‌ و کرامت‌ آنان‌ از ط‌ریق‌ اداره‌ کل‌ امور فنی‌ مستمریها.
  •   ساماندهی‌ امور مربوط‌ به‌ جمع‌آوری‌ ، ثبت‌ ، نگهداری‌ و استخراج‌ سوابق‌ بیمه‌ای‌ که‌ به‌ مثابه‌ تعهدات‌ مالی‌ سازمان‌ می‌باشد و همچنین‌ بهبود روش‌ و گردش‌ کار واحدها در زمینه‌ صدور ،تمدید و تجدید دفترچه‌های‌ درمانی‌ بیمه‌ شدگان‌ از ط‌ریق‌ اداره‌ کل‌ نامنویسی‌ و حسابهای‌ انفرادی‌.
  •   ارائه‌ گزارشات‌ تحلیلی‌ در زمینه‌ منابع‌ و مصارف‌ سازمان‌ در بخش‌ امور بیمه‌ای‌ و ارائه‌ راهکارهای‌ لازم‌ با هماهنگی‌ معاونت‌ اقتصادی‌ و برنامه‌ریزی‌.
  •   تلاش‌ در جهت‌ ط‌راحی‌ یک‌ واحد بیمه‌ای‌ نوین‌ از ط‌ریق‌ مهندسی‌ مجدد روشها،نظ‌امات‌ اداری‌،دستورالعملها و ضوابط‌ جاری‌ و...
  •   تشریک‌ مساعی‌ در خصوص‌ توسعه‌ و تعمیم‌ سیستم‌های‌ مکانیزه‌ بیمه‌ای‌ در واحدهای‌ اجرائی‌ استانی‌ و ستادی‌. 

 

آدرس اینترنتی وب سایت معاونت امور بیمه ای : fannidaramad.tamin.ir

 
 

به صفحه رسمی اینستاگرام سازمان تامین اجتماعی بپیوندید
کلید واژه
 

ارسال نظر
۱۰۰
captcha