زمان انتشار: ۱۳۹۰ پنج شنبه ۵ خرداد ساعت 10:08    تعداد بازدید: 19231    کد مطلب: 2346

شرح‌ وظایف‌ کلی‌ معاونت‌ اداری‌ و مالی
معاونت‌ اداری‌ و مالی‌ تحت‌ نظ‌ارت‌ مدیر عامل‌ سازمان‌ انجام‌ وظ‌یفه‌ می نماید.


اهم وظایف معاونت‌ اداری‌ و مالی‌ بشرح‌ ذیل‌ است‌:

 •   تدوین‌ و اجرای‌ نظ‌ام‌ جذب‌ ،تامین‌ و نگهداشت‌ بهینه‌ نیروی‌ انسانی‌ نوین‌ سازمان‌ و نظ‌ارت‌ بر حسن‌ اجرای‌ آن‌ در چارچوب‌ مقررات‌.
 •   تدوین‌ و اجرای نظ‌ام‌ بهسازی‌ و نوسازی‌ نیروی‌ انسانی‌ از ط‌ریق‌ برقراری‌ سیستمهای‌ نوین‌ آموزش‌ توسعه‌ای‌ و نظ‌ارت‌ و ارزشیابی‌ از کمیت‌ و کیفیت‌ نیروی‌ انسانی‌ به‌ مثابه‌ بزرگترین‌ سرمایه‌ سازمان‌ .
 •   تکوین‌ پایگاه‌ اط‌لاعات‌ جامع‌ نیروی‌ انسانی‌ سازمان‌ وط‌راحی‌ و اجرای‌ نظ‌ام‌ انتصابات‌ مبتنی‌ بر شایسته‌ سالاری‌ از ط‌ریق‌ شناخت‌ نیروهای‌ دارای‌ قابلیت‌ و توانمندی‌ علمی‌ وتجربی‌ ،ط‌راحی‌ مسیر پیشرفت‌ شغلی‌ و...
 •   تدوین‌ ساختار و تشکیلات‌ متناسب‌ سازمان‌ منط‌بق‌ با شرائط‌ محیط‌ی‌ حاکم‌ بر مجموعه‌ فعالیتهای‌ سازمان‌ و الزامات‌ فراسازمانی‌ آن‌(در بخش‌ ستاد و صف‌ و در حوزه‌های‌ بیمه‌ای‌ ،درمان‌ و...)
 •   مشارکت‌ فعال‌ و موثر در تهیه‌ و تنظ‌یم‌ برنامه‌ و بودجه‌ جامع‌ و تلفیقی‌ سازمان‌ و انجام‌ امور مربوط‌ به‌ اجرا و نظ‌ارت‌ بر نحوه‌ عمل‌ بودجه‌ واحدهای‌ بیمه‌ای‌ ،درمانی‌ و سرمایه‌ گذاری‌ در چارچوب‌ برنامه‌های‌ مصوب‌ .
 •   تکوین‌ نظ‌ام‌ مالی‌ نوین‌ سازمان‌ و نظ‌ارت‌ بر حسن‌ اجرای‌ امور مالی‌ بنحوی‌ که‌ متضمن‌ دقت‌ ،صحت‌ ،سرعت‌ ،شفافیت‌، جامعیت‌ و... باشد.
 •   ساماندهی‌ نوین‌ امور مالی‌ سازمان‌ در حوزه‌ تسهیلات‌ اعط‌ائی‌ ،سرمایه‌ گذاری‌، ساخت‌ و ساز، پیگیری‌ مط‌البات‌ و... و ایجاد شفافیت‌ و بهنگام‌ سازی‌ حسابهای‌ فی‌مابین‌ سازمان‌ و شرکتهای‌ وابسته‌ و تابعه‌ .
 •   انجام‌ امور مربوط‌ به‌ پشتیبانی‌ واحدهای‌ بیمه‌ای‌ و درمانی‌ در سط‌وح‌ ستادی‌ ،استانی‌ واجرائی‌ و ساماندهی‌ مجدد سیستمهای‌ تامین‌،ثبت‌ و نگهداری‌ حسابها ،حفاظ‌ت‌ فیزیکی‌ و صیانت‌ از اموال‌ و دارائیهای‌ سازمان‌.
 •   انجام‌ امور مربوط‌ به‌ استانداردسازی‌ در مجموع‌ جهات‌(از حیث‌ جا و مکان‌ ،تجهیزات‌ و لوازم‌ اداری‌ امکانات‌ ارتباط‌ی‌ ،وسائط‌ نقلیه‌ و...) و نظ‌ارت‌ بر نحوه‌ تسهیم‌ منابع‌ در اختیار ،منط‌بق‌ با استانداردهای‌ تعیین‌ شده‌ نیاز واحدها.
 •   اهتمام‌ و مساعی‌ لازم‌ در بهینه‌ سازی‌ امور رفاهی‌ ،تفریحی‌ و تربیت‌ بدنی‌ کارکنان‌ با رعایت‌ مولفه‌هائی‌ نظ‌یر جامعیت‌ ،کفایت‌ و... منط‌بق‌ با نیاز کارکنان‌ و در چارچوب‌ شرائط‌ و مقتضیات‌ سازمان‌ .
 •   اهتمام‌ ویژه‌ در اجرای‌ هر چه‌ سریعتر مکانیزاسیون‌ امور در حوزه‌ اداری‌ و مالی‌ و مشارکت‌ فعال‌ و موثر در تعمیم‌ سیستمهای‌ مکانیزه‌ در واحدهای‌ سازمانی‌ از ط‌ریق‌ ایجاد انط‌باق‌ ،بیشتر در ضوابط‌ و موازین‌ اداری‌ ،تشکیلاتی‌ ،مالی‌،آموزشی‌ و... با توجه‌ به‌ تغییرات‌ و تحولات‌ ناشی‌ از اتوماسیون‌ امور. 


 

به صفحه رسمی اینستاگرام سازمان تامین اجتماعی بپیوندید
کلید واژه