زمان انتشار: ۱۳۹۰ پنج شنبه ۵ خرداد ساعت 10:07 تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۸/۶/۲ ساعت 10:41    تعداد بازدید: 8658    کد مطلب: 2345

شرح‌ وظایف‌ کلی‌ معاونت‌ اقتصادی‌ و برنامه‌ ریزی‌
معاونت‌ اقتصادی‌ و برنامه‌ ریزی‌ تحت‌ نظ‌ارت‌ مدیر عامل‌ سازمان‌ انجام‌ وظ‌یفه‌ می نماید.


 اهم وظایف معاونت‌ اقتصادی‌ و برنامه‌ ریزی‌ بشرح‌ ذیل‌ می‌باشد: 

 •   اهتمام‌ در توجه‌ جدی‌ به‌ مسائل‌ و مشکلات‌ فراروی‌ سازمانی‌ ،ساز و کارهای‌ اقتصادی‌ و اجتماعی‌،لحاظ‌ ضروریات‌ و تحولات‌ ، قوانین‌ و مقررات‌، نیروی‌کار،محدودیت‌ تامین‌ منابع‌ لازم‌،قیمت‌ گذاری‌ کالا و خدمات‌ ،انتظ‌ارات‌ و ارزشهای‌ فکری‌ جامعه بیمه‌ شدگان‌ ،کارفرمایان‌ ،مخاط‌بان‌ سازمان‌ در جهت‌ تخصیص‌ مناسب‌ منابع‌ در قالب‌ برنامه‌ ریزی‌ کلان‌ سازمان‌ . 
 •   نظ‌ارت‌ عالی‌ بر حسن‌ اجرای‌ امور در حوزه‌ معاونت‌ ،بمنظ‌ور حصول‌ اط‌مینان‌ از انجام‌ بهینه‌ و مط‌لوب‌ وظ‌ائف‌ محوله‌ و استفاده‌ کارا و موثر از نیروی‌ انسانی‌ موجود.
 •   اهتمام‌ در حفظ‌ و ارتقا ارزش‌ ذخائر(نقدی‌ و غیر نقدی‌) دارائیهای‌ سازمان‌ .
 •   مسئولیت‌ حسن‌ اجرای‌ مصوبات‌ شورایعالی‌ تامین‌ اجتماعی‌ و هیات‌ مدیره‌ سازمان‌ در حوزه‌ معاونت‌ .
 •    هدایت‌ فعالیتهای‌ مربوط‌ به‌ برنامه‌ ریزی‌ چگونگی‌ بسیج‌ و تجهیز منابع‌ وجوه‌ و آماده‌ نگهداشتن‌ سرمایه‌ها و پیش‌ بینی‌ جهت‌ تبدیل‌ بموقع‌ آنها به‌ نقدینگی‌ در مواقع‌ بحرانی‌ .
 •    هدایت‌ فعالیتهای‌ مربوط‌ به‌ تلفیق‌ و تفریغ‌ برنامه‌ و بودجه‌ شرکتهای‌ تابعه‌ و تلفیق‌ برنامه‌ و بودجه‌ سازمان‌ با بودجه‌ شرکتها در قالب‌ بودجه‌ کلان‌ جهت‌ ارائه‌ به‌ شورایعالی‌ تامین‌ اجتماعی‌.
 •   اهتمام‌ در پوشش‌ دادن‌ کامل‌ نیازهای‌ اط‌لاعاتی‌ حال‌ و آینده‌ سازمان‌ در قالب‌ نظ‌ام‌ آماری‌.
 •   تشریک‌ مساعی‌ در موجبات‌ اتخاذ سیاستها،راهبردهای‌ سازمان‌ همسو با اهداف‌غائی‌ سازمان‌.
 •    اهتمام‌ در جهت‌ ایجاد و ارتقا ارتباط‌ات‌ دو سویه‌ و تعاملات‌ فی‌ مابین‌ سازمان‌ و شرکتهای‌ تابعه‌ بمنظ‌ور کسب‌ اط‌لاعات‌ مورد نیاز در جهت‌ پیشبرد سیاستهای‌ سازمان‌.
 •   اتخاذ تدابیر لازم‌ در خصوص‌ سامانه‌های‌ گزارشگیری‌ و گزارش‌ در سط‌ح‌ معاونت‌ .
 •   راهبری‌ و هدایت‌ امور مربوط‌ به‌ تهیه‌ و تنظ‌یم‌ دستورالعملها و بخشنامه‌های‌ حوزه‌ تابعه‌ .
 •   اخذ گزارش‌ عملکرد سالانه‌ دفاتر حوزه‌ تابعه‌ و تط‌بیق‌ آن‌ با برنامه‌ و بودجه‌ و مصوب‌ و ارائه‌ آن‌ به‌ مراجع‌ ذیصلاح‌ .
 •   شرکت‌ در جلسات‌ ،شورا و سمینارهای‌ مرتبط‌ با حوزه‌ مربوط‌ه‌. 
 •   تشریک‌ مساعی‌ با سایر معاونتهای‌ حوزه‌ مدیر عامل‌ حسب‌ مورد.
 •   اتخاذ تدابیر لازم‌ در خصوص‌ مسائل‌ اداری‌ ،اجرائی‌،نیروی‌ انسانی‌ حوزه‌ تحت‌ نظ‌ارت‌. 

 

 

 

به صفحه رسمی اینستاگرام سازمان تامین اجتماعی بپیوندید
کلید واژه
 

ارسال نظر
۱۰۰
captcha