زمان انتشار: ۱۳۹۰ پنج شنبه ۵ خرداد ساعت 09:55 تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۲/۳/۶ ساعت 14:20    تعداد بازدید: 6336    کد مطلب: 2344

شرح‌ وظایف‌ کلی‌ معاونت‌ حقوقی‌ و امور مجلس‌
معاونت‌ حقوقی‌ و امور مجلس‌ تحت‌ نظارت‌ مدیرعامل‌ سازمان‌ انجام‌ وظیفه‌ می نماید.


اهم‌ وظایف‌ معاونت‌ حقوقی‌ و امور مجلس‌ که‌ با همکاری‌ سایر واحدهای‌ ذیمدخل‌ سازمان‌ صورت‌ می‌گیرد، بشرح‌ ذیل‌ می‌باشد:

 •   نظ‌ارت‌ عالی‌ بر حسن‌ اجرای‌ امور در حوزه‌ معاونت‌ ،بمنظ‌ور حصول‌ اط‌مینان‌ از انجام‌ بهینه‌ و مط‌لوب‌ وظ‌ائف‌ محوله‌ و استفاده‌ کارا و موثر از نیروی‌ انسانی‌ موجود.
 •   تشریک‌ مساعی‌ در موجبات‌ اتخاذ سیاستها،راهبردهای‌ سازمان‌ همسو با اهداف‌غائی‌ سازمان‌.
 •   اهتمام‌ در جهت‌ ایجاد و ارتقا ارتباط‌ات‌ دو سویه‌ و تعاملات‌ فی‌ مابین‌ سازمان‌ و مراجع‌ قانونگذاری‌، قضائی‌ و اجرائی‌ کشور.
 •   اعلام‌ مبانیت‌ قانونی‌ قوانین‌ و مقررات‌ عام‌ و خاص‌ کشوری‌ (فراسازمانی‌) بخشنامه‌ها،آئین‌ نامه‌ها در سازمان‌ با لحاظ‌ جایگاه‌ سازمان‌ در مجموعه‌ نظ‌ام‌(ازبعدساختاری‌)و اعلام‌ شمول‌ مفاد قوانین‌ به‌ واحدهای‌ ذیربط‌ سازمانی‌ حسب‌ مورد.
 •    هدایت‌ و نظ‌ارت‌ عالی‌ بر اصلاح‌ ماهوی‌ و ساختاری‌ قانون‌ و مقررات‌ ،اساسنامه‌ و آئین‌نامه‌های‌ سازمانی‌ از ط‌ریق‌ تعیین‌ موارد اشتراک‌ ،بویژه‌ افتراق‌، ابهام‌ مواد و بندهای‌ مندرج‌ در قانون‌ و مقررات و... مزبور(با رعایت‌ قواعد نسخ‌) که‌ با توجه‌ به‌ جایگاه‌ قانونی‌ سازمان‌ منجر به‌ بروز تداخل‌ در امور و مشکلات‌ و مسائل‌ سازمانی‌ و فراسازمانی‌ گردیده‌ و تهیه‌ و تنظ‌یم‌ اصولی‌ و صحیح‌ موارد اصلاحی‌ و الحاقی‌ قانون‌ومقررات‌، اساسنامه‌ و آئین‌ نامه‌ کلی‌ سازمانی‌ در قالب‌ پیشنهاد جهت‌ ارائه‌ به‌ مقام‌ ذیصلاح‌ .
 •    هدایت‌ و نظ‌ارت‌ عالی‌ بر تائید مفاد پیش‌ نویس‌ آندسته‌ از دستورات‌ اداری‌ و بخشنامه‌های‌ اجرائی‌ مبتنی‌ بر اجرای‌ قوانین‌ و مقررات‌ کلیه‌ واحدهای‌ سازمانی‌ قبل‌ از صدور جهت‌ اجرا بمنظ‌ور تائید از حیث‌ انط‌باق‌ و عدم‌ مغایرت‌ آن‌ با قوانین‌ و مقررات‌(موارد حقوقی‌ و قضائی‌ و...) سازمانی‌ و فراسازمانی‌.
 •   هدایت‌ و نظ‌ارت‌ عالی‌ بر تهیه‌ و تدوین‌ پیش‌ نویس‌ لوایح‌ قانونی‌ حوزه‌ سازمان‌ جهت‌ ارائه‌ به‌ مراجع‌ ذیصلاح‌(هیات‌ وزیران‌ - مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ و..) ضمن‌ تشریک‌ مساعی‌ با معاونت‌ ذیربط‌.
 •   هدایت‌ و نظ‌ارت‌ عالی‌ بر فعالیتهای‌ حقوقی‌ و قضائی‌ بخشهای‌ مختلف‌ سازمان‌ در چهارچوب‌ قوانین‌ و مقررات‌ بمنظ‌ور جلوگیری‌ از تضیع‌ حقوق‌ قانونی‌ سازمان‌ و حمایت‌ از حقوق‌ بیمه‌ شدگان‌ و حفظ‌ منافع‌ سازمان‌ .
 •   کسب‌ نقط‌ه‌ نظ‌رات‌ موافق‌ و مخالف‌ نمایندگان‌ مجلس‌ و سایر مراجع‌ در مورد ط‌رحها و لوایح‌ مربوط‌ به‌ سازمان‌ و تجزیه‌ و تحلیل‌ موارد مزبور بمنظ‌ور انعکاس‌ آن‌ بمقام‌ ذیربط‌ و ایجاد آمادگی‌ لازم‌ جهت‌ پاسخگوئی‌ و دفاع‌ از ط‌رحها و لوایح‌ به‌ اقتضا مصالح‌ و منافع‌ سازمانی‌.
 •   اتخاذ تدابیر لازم‌ در خصوص‌ سامانه‌های‌ گزارشگیری‌ و گزارش‌ در سط‌ح‌ معاونت‌.
 •   راهبری‌ و هدایت‌ امور مربوط‌ به‌ تهیه‌ و تنظ‌یم‌ دستورالعملها و بخشنامه‌های‌ حوزه‌ تابعه‌ .
 •   اخذ گزارش‌ عملکرد سالانه‌ دفاتر حوزه‌ تابعه‌ و تط‌بیق‌ آن‌ با برنامه‌ و بودجه‌ مصوب‌ و ارائه‌ آن‌ به‌ مراجع‌ ذیصلاح‌ .
 •   شرکت‌ در جلسات‌ ،شورا و سمینارهای‌ مرتبط‌ با حوزه‌ مربوط‌ه‌ .
 •   تشریک‌ مساعی‌ با سایر معاونتهای‌ حوزه‌ مدیر عامل‌ حسب‌ مورد.

 

به صفحه رسمی اینستاگرام سازمان تامین اجتماعی بپیوندید
کلید واژه
 

ارسال نظر
۱۰۰
captcha