زمان انتشار: ۱۳۹۰ پنج شنبه ۵ خرداد ساعت 10:02 تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۳/۴/۲۳ ساعت 14:08    تعداد بازدید: 8002    کد مطلب: 2343

شرح وظایف کلی معاونت درمان
معاونت درمان تحت نظارت مدیر عامل سازمان انجام وظیفه می نماید.


اهم وظایف معاونت درمان به شرح ذیل است: 

  • مسئولیت، راهبری، هماهنگی و نظارت واحدهای ستادی (مدیریت درمان استان) و اجرایی درمانی و راهنمایی و ارائه طریق واحدهای مذکور.
  • مسئولیت، راهبری، هماهنگی و نظارت بر فعالیتهای مرکز مستقل و کلینیکهای طب کار، طب فیزیکی خانه های بهداشت کارگری، بهداشت حرفه ای و فعالیتهای مربوط به امور کمیسیونهای پزشکی بدوی و تجدید نظر استانها و توانبخشی از کارافتادگان جهت اعاده مجدد به کار حسب قانون تامین اجتماعی و راهنمائی و ارائه طریق در موارد مزبور.
  • ارزیابی وضعیت ساختار مراکز درمانی، کیفیت کار مراکز مزبور، فرآیند کار، ارزیابی کارایی واحدها و ارائه مکانیزمهای منطقی جهت رفع عیوب.
  • هدایت و راهبری فعالیتهای کارشناسی تجهیزات پزشکی و دندانپزشکی تهیه گزارش عملکرد سالانه اداره کل و تطبیق آن با برنامه و بودجه مصوب و ارائه آن به مقام مافوق
  • تهیه گزارش مدیریتی در خصوص عملکرد سالانه واحدهای درمانی تابعه حسب برنامه مصوب و ارائه آن به مقام مافوق.
  • سازماندهی و ساماندهی خرید خدمات درمانی.
  • نظارت و ارزیابی وضعیت و کیفیت خدمات درمانی خریداری شده. 
  • ارایه مکانیسم های نحوه عقد قرارداد و فسخ قرارداد. 
  • هماهنگی با سازمان های بیمه گر و نظام پزشکی به منظور اتخاذ تصمیمات مشترک . 
  • مسئولیت سیاستگذاری و نظارت برحسن انجام امورتدارکات و انباردارو و تجهیزات پزشکی .

 

به صفحه رسمی اینستاگرام سازمان تامین اجتماعی بپیوندید
کلید واژه
 

ارسال نظر
۱۰۰
captcha