زمان انتشار: ۱۳۹۰ يکشنبه ۳ مهر ساعت 17:32 تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۳/۴/۲۳ ساعت 14:10    تعداد بازدید: 35566    کد مطلب: 2018

تشکیلات، وظایف ، تعهدات و حمایت های سازمان تامین اجتماعی
سازمان تأمین اجتماعی دارای وظایف عمده در دو بخش بیمه ای و درمانی می باشد که برای اجرای وظایف خود دارای تشکیلات مرکزی و واحدها، شعب و نمایندگی‌هاو مراکز درمانی و بیمارستانی ،کلینیک ،پلی کلینیک و دی کلینیک در تهران و شهرستانها می باشد.


سازمان تأمین اجتماعی دارای وظایف عمده در دو بخش بیمه ای و درمانی می باشد که برای اجرای وظایف خود دارای تشکیلات مرکزی و واحدها، شعب و نمایندگی‌هاو مراکز درمانی و بیمارستانی ،کلینیک ،پلی کلینیک و دی کلینیک در تهران و شهرستانها می باشد.
موضوع قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354 حسب ماده «3» شامل موارد زیر می باشد :
الف : حوادث و بیماریها
ب : بارداری
ج : غرامت دستمزد
د: از کارافتادگی
هـ: بازنشستگی
و: مرگ
و مشمولین قانون از کمک های ازدواج و عائله مندی طبق مقررات مربوط برخوردار می شوند.
مشمولین قانون تأمین اجتماعی حسب ماده «4» عبارتند از :
1. افرادی که به هر عنوان در مقابل دریافت مزد یا حقوق کار می کنند.
2. صاحبان حرف و مشاغل آزاد
3. دریافت کنندگان مستمری های بازنشستگی ، از کارافتادگی و فوت .
انجام تعهدات ناشی از ماده «3» قانون حسب قانون الزام سازمان در بند الف و ب به عهده بخش درمان سازمان و تعهدات بندهای ج ، د ، هـ و به عهده بخش بیمه ای سازمان می باشد.

ستاد مرکزی سازمان :
 به عنوان یک تشکیلات هدایت کننده زیر مجموعه ها و شرکت های تحت پوشش خود با برنامه‌ریزی کلان، ایجاد هماهنگی، کنترل عملیات و در نهایت اعمال مدیریت بر مبنای هدف، جهت رسیدن به اهداف سازمان فعالیت می نماید.
ستاد مرکزی سازمان دارای معاونت های تخصصی به شرح زیر می باشد:

 
معاونت امور اقتصادی و برنامه ریزی :
 جهــت پاسخگویی به نیازهــای مبرم سازمان در امور برنامه ریزی و بودجه ریزی، برای بخش های امور بیمه ای ، درمان و شرکت ها، تلفیق برنامه ها و بودجه ها با یکدیگر، رسیدگی کارآمد به وضعیت شرکت های تحت پوشش سازمان ، نظارت و ارزشیابی امور سرمایه گذاری های مستقیم و غیرمستقیم ، طراحی و تدوین راهبردها و استراتژی های سرمایه گذاری، جمع آوری تمامی آمار و اطلاعات مربوط به ذخائر مادی و فیزیکی سازمان و همچنین راهبری سیستم های رایانه ای.
معاونت اقتصادی و برنامه ریزی بر اساس الزامات فوق با دارابودن 5 دفتر به شرح زیر انجام وظیفه می‌نماید :
1- دفتر برنامه ریزی اقتصادی و اجتماعی
2- دفتر امور ذخائر و سرمایه گذاری
3- دفتر تلفیق برنامه و بودجه و امورشرکتها
4- دفتر آمار و محاسبات اقتصادی و اجتماعی
5- دفتر راهبری سیستمها

معاونت حقوقی و امور مجلس :
 جهت پاسخگویی به مسائل گسترده و روبه رشد امور حقوقی - قانونی و ضرورت برقراری ارتباط مؤثر و فعال صندوق با مراجع قانونگذاری ، قضایی و اجرایی کشور ، ارائه اطلاعات دقیق، به هنگام و کارشناسانه به نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی ، طرح مسائل صندوق در کمیسیونها و صحن علنی مجلس، دفاع از مصالح و اهداف سازمان و همچنین پیگیری ، ردیابی و پاسخگویی به مکاتبات خاص (مقامات و مراجع فراسازمانی همچون دفتر رهبر معظم انقلاب ، سران سه قوه ، مجلس شورای اسلامی ، شورای نگهبان ، دولت و کمیسیون های مربوط به آن ، دیوان عدالت ، دیوان محاسبات عمومی و ...)، ضرورت ایجاد نگرش جامع و همه جانبه نگر از مسائل سازمان و کارکردهای مختلف آن و...
معاونت حقوقی و امور مجلس با دارابودن 3 دفتر در راستای این الزامات انجام وظیفه می نماید :
1- دفتر امور حقوقی و دعاوی
2- دفتر امور مجلس
3- دفتر امور قوانین و مقررات

 
اداره کل امور استانها :
 جهت پاسخگویی به نیازها و مسائل رو به گسترش ادارات استانها و واحدهای اجرایی و همچنین توسعه گسترده و همه جانبه دولت به استانها ، استحکام برنامه ریزی منطقه ای کشور (تقویت مدیریت های استانی ) و با توجه به شکل گیری شوراهای شهر و روستا ، ضرورت نگرش جدید به مسائل استانی ، توجه به برنامه ریزی استانی و منطقه ای و نظارت و ارزشیابی از کارکردها و فعالیتها ، ایجاب می کند که سازمان به صورت گسترده خود را با این شرایط رو به رشد و در حال تحول ، همسان ساخته تا بتواند ضمن هماهنگی ساختار فرهنگی ، اجتماعی، اقتصادی و پاسخگویی به نیازهای، هرچه بیشتر موجب کارآمدی سازمان را فراهم سازد .

معاونت فنی و درآمد :
 این معاونت به منظور رسیدگی به امور مربوط به مطالبات سازمان از کارفرمایان بابت حق بیمه و همچنین رسیدگی به امور مربوط به سوابق بیمه ای، انجام خدمات و تعهدات قانونی (کوتاه مدت و بلندمدت ) به بیمه شدگان (به عنوان مشتریان اصلی ) بنا گردیده است .

این معاونت دارای 4 اداره کل می باشد که عبارتند از :
1- اداره کل امور فنی مستمریها
2- اداره کل امور فنی بیمه شدگان
3- اداره کل درآمد حق بیمه
4- اداره کل نامنویسی و حساب های انفرادی

معاونت امور درمان :
 به منظور تحقق کامل تعهدات مقرر در آیین نامه قانون الزام و نظارت بر اجرای آن ، سازمان تأمین اجتماعی موظف شده است، حوزه معاونت امور درمان مشمولین تأمین اجتماعی را در تشکیلات سازمان ایجاد و فردی را به سمت معاون مدیرعامل در امور درمان منصوب نماید .
حسب ماده «10» قانون الزام ، تعهدات درمانی موضوع ماده «2» آیین نامه آن به دو صورت انجام می گیرد .
1- روش ارائه درمان مستقیم : با استفاده از تمامی امکانات درمانی تحت مالکیت و استیجاری سازمان .
2- روش ارائه درمان غیرمستقیم : از طریق خرید خدمت پزشکان ، گروه های پزشکی بیمارستان های بخش دولتی و خصوصی بصورت کلینیکی وپاراکلینیکی وداروخانه ها
درمان غیرمستقیم ، درمانی است که بیمه شده از خدمات درمانی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ، مراکز بهداشتی ، درمانی و بیمارستانی وزارتخانه ها ، صندوقها ، نهادها ، ارگان های دولتی و غیردولتی طرف قرارداد سازمان استفاده کند و یا با مراجعه به پزشکان و بیمارستان های خصوصی غیرطرف قرارداد با صندوق، هزینه های درمانی را حسب تعرفه های مصوب از دفاتر رسیدگی به اسناد پزشکی دریافت نماید .

این معاونت دارای 3 اداره کل به شرح زیر می باشد :
1- اداره کل درمان مستقیم
2- اداره کل درمان غیرمستقیم
3- اداره کل پشتیبانی

معاونت اداری و مالی :
 این معاونت به منظور پشتیبانی و یاری رساندن به واحدها در انجام امور از حیث مالی، اداری، تشکیلات، نیروی انسانی ، بودجه ، خدمات و آموزش، تشکیل شده است . این معاونت حالت ستادی داشته و پشتیبانی کننده برنامه های معاونت های دیگر می باشد.

با توجه به شرح پیش گفته این معاونت دارای پنج اداره کل و یک دفتر به شرح زیر می باشد :
1- اداره کل امور مالی
2- اداره کل امور اداری
3- اداره کل بودجه و تشکیلات
4- اداره کل خدمات عمومی و رفاه
5- اداره کل آموزش
6- دفتر  فنی و مهندسی

اداره کل تأمین اجتماعی استان :
 فرایندی پویا از مجموعه منابع مالی ، اداری و تخصصی تأمین اجتماعی می باشد که از یک سو به منظور معرفی خدمات و هدایت و گسترش فرهنگ تأمین اجتماعی با ایجاد هماهنگی بین ادارات ، نمایندگی های تأمین اجتماعی در سطح استان نظارت بر حسن اجرای عملیات از طریق راهبری مجموع واحدهای تأمین اجتماعی با استفاده بهینه از منابع مالی و انسانی موجود و جلب همکاری بیمه شدگان و کارفرمایان در نیل به اهداف تعیین شده در قانون تأمین اجتماعی که سیاستها و برنامه های کلی سازمان را با توجه به اختیارات تفویضی از سوی مدیریت عامل سازمان نسبت به بازخورد عملیات به ستادمرکزی سازمان و از سوی دیگر با برقراری صحیح روابط در سطح مقامات رسمی استان اقدام موثر می نماید . در حال حاضر ادارات کل تأمین اجتماعی در سراسر کشور تحت نظارت رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان و یا مقام مجاز از سوی وی ، واحدهای اجرایی تابعه را راهبری می نماید .
 ادارات کل تأمین اجتماعی استانها همانند ستادمرکزی از قسمت های مختلف درآمد ، امور بیمه‌شدگان، حساب های انفرادی و نامنویسی ، امور اداری و خدمات عمومی ورفاه  ، امور مالی و .... تشکیل شده و وظیفه نظارتی کارشناسی را در سطح استان انجام داده و به عنوان حلقه واسط بین ستادمرکزی و واحدهای اجرایی محسوب و برنامه های تصویبی را اجرا می نماید .

مدیریت درمان استان :
 به عنوان بالاترین مقام اجرایی درمان استان تحت نظارت معاونت درمان مدیرعامل و مدیرعامل سازمان و یا مقام مجاز از سوی وی، واحدهای اجرایی تابعه را راهبری و مسئولیت حسن اجرای تمامی امور اجرایی مربوط به تعهدات مندرج در قانون الزام وظایف اداری و مالی واحدهای درمانی (مستقیم و غیرمستقیم ) تابعه استان از طریق تنظیم صحیح روابط و حفظ مناسبات منطقی در سطح مقامات صالح دولتی و سایر مقامات دستگاه ها و مؤسسات ارائه دهنده خدمات پزشکی ، صندوق نظام پزشکی ، دانشگاه های علوم پزشکی و .... در حوزه مدیریت مربوطه به منظور پیشبرد اهداف و سیاست های تعیین شده از سوی سازمان را عهده دار می باشد .

 
 

به صفحه رسمی اینستاگرام سازمان تامین اجتماعی بپیوندید
کلید واژه
 

ارسال نظر
۱۰۰
captcha