زمان انتشار: ۱۳۹۰ سه شنبه ۲ اسفند ساعت 08:55 تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۲/۳/۶ ساعت 17:53    تعداد بازدید: 1975    کد مطلب: 1107

مقدمه


 

  مقدمه‌:
 
این‌ مجموعه‌ با هدف‌ ،جهت‌ دهی‌ وتعیین‌ مسیر فعالیت‌ ، ایجاد هماهنگی‌ و ارائه‌ یک‌ چارچوب‌ مدون‌ که‌ شامل‌ خصوصیات‌ و ویژگیهای‌ مدیر - شرح‌ وظ‌ائف‌ - حدودانتظ‌ارات‌ و مبانی‌ ارزشیابی‌ تهیه‌ و ابلاغ‌ گردید تا ضمن‌ ایجاد نگرش‌ سیستمی‌ ، مدیران‌را در جهت‌ تحقق‌ اهداف‌ کلان‌ سازمان‌ هدایت‌ نماید. این‌ مجموعه‌ با اقتباس‌ از نقط‌ه‌ نظ‌رات‌ مدیران‌ صف‌ وستاد، سایر همکاران‌، وصایای‌ حضرت‌ علی‌ (ع‌) ،مصوبات‌ سال‌ 81 و... تهیه‌ و تنظ‌یم‌گردیده‌ و امید است‌ چارچوب‌ مناسبی‌ جهت‌ هدایت‌ کلیه‌ نیروها و امکانات‌ بسوی‌ تحقق‌اهداف‌(«توسعه‌ سازمانی‌»«ارتقا کیفیت‌ خدمات‌»،«سازمان‌ پاسخگو») باشد . لازم‌ بذکر است‌ که‌ مدیران‌ علاوه‌ بر پیروی‌ از برنامه‌های‌ از پیش‌ تعیین‌ شده‌ بایستی‌ در شرایط مختلف‌ ، رفتارهای‌ شخصی‌ مناسبی‌ از خود بروز دهند.بعبارت‌ دیگر در هر فعالیت‌ اصلی‌ بایستی‌ تصمیم‌ بگیرند که‌ چه‌ وظ‌ائفی‌ را خود شخصا مدیریت‌ خواهند کرد و چه‌ وظ‌ایفی از ط‌ریق‌ ایجاد ساختارهای‌ مناسب‌ و تخصیص‌ منابع‌ موردنیاز ،از ط‌ریق‌ دیگران‌ بثمر خواهد رسید.

دفتر نظ‌ارت‌ و ارزشیابی‌ امور استانها 
  فرامین‌ حضرت‌ علی‌ (‌ع)درخصوص‌ اداره‌ امور کارکنان‌
 
الف ‌- انتخاب‌ و استقرار روشهای‌ رهبری‌: - هر چه‌ مراتب‌ اشخاص‌ در امور اداری‌ بالاتر برود و حیط‌ه‌ مسئولیت‌ آنان‌ گسترده‌تر شود اخلاق‌ اداری‌ و کمالات‌ انسانی‌ در آنان‌ باید والاتر و برتر باشد ،زیرا اخلاق‌ و رفتار مسئولان‌ و مدیران‌ ارشد بشدت‌ بر دیگران‌ تاثیر می‌گذارد.
ب‌ - پرهیز از شعاردادن‌ : -آنکه‌ خود را پیشوای‌ مردم‌ سازد پیش‌ از تعلیم‌ دیگری‌ باید به‌ ادب‌ کردن‌ خویش‌ بپردازد و پیش‌ از آنکه‌ به‌ گفتار تعلیم‌ فرماید باید به‌ کردار ادب‌ نماید و آنکه‌ خود را تعلیم‌ دهد و ادب‌ اندوزد ،شایسته‌تر به‌ تعظ‌یم‌ است‌ از آنکه‌ دیگری‌ را تعلیم‌ و ادب‌ آموزد.
ج‌ - ارزشیابی‌ کارکنان‌: - فراموش‌ نکن‌ که‌ باید بر کارکنان‌ ماموران‌ مخفی‌ از مردمان‌ امین‌ و حقگوئی‌ را که‌ در میان‌ مردم‌ بدین‌ صفات‌ شناخته‌ شده‌ باشند بگماری‌ تا زحمات‌ و فداکاریهای‌ آنان‌ را برای‌ تو بنویسند تا آنان‌ مقدار رنج‌ هر یک‌ را در نظ‌ر داشته‌ و مناسب‌ با میزان‌ زحمات‌ و فداکاریهایشان‌ با آنان‌ رفتار نمائی‌. - مبادا که‌ نکوکار و بدکار در نزدت‌ یکسان‌ باشند که‌ آن‌ رغبت‌ نکوکار را در نیکی‌ کم‌ کند و بدکردار را به‌ بدی‌ وادار نماید
د - خصوصیات‌ مدیر (حمیت سازمانی) - قلمهای‌ خود را نازک‌ بتراشید و فاصله‌ میان‌ سط‌رها را بکاهید و از زیادنویسی‌ بپرهیزید و مقصود را هر چه‌ کوتاهتر بیان‌ کنید و مبادا پرخرجی‌ کنید زیرا که‌ نباید به‌ اموال‌ مسلمانان‌ زیانی‌ برسد.
هـ - تاثیر رفتار مدیر بر کارکنان‌ : - زمامدار همچون‌ رودخانه‌ پهناوری‌ است‌ که‌ رودهائی‌ کوچک‌ از آن‌ جاری‌ می‌شود، پس‌ اگر آب‌ آن‌ رودخانه‌ کوچک‌ گوارا باشد آب‌ درون‌ رودهای‌ کوچک‌ گوارا خواهد بود و اگر شور باشد آب‌ درون‌ آنها نیز شور می‌شود
و - دقت‌ در انتصابات‌ : بسیاری‌ از کسان‌ می‌توانند بر حسب‌ اقتضا نقاب‌ شرافت‌ ،پشتکار و وفاداری‌ بر چهره‌ زنند ; در حالیکه‌ بعدا هیچکدام‌ از این‌ خصال‌ و ویژگیها را معمول‌ نخواهند داشت‌. پس‌ تو باید توجه‌ را بر سوابق‌ و چگونگی‌ خدمات‌ اینگونه‌ افراد در فصلهای‌ پیشین‌ معط‌وف‌ داری‌.آنچه‌ بیش‌ از هر چیز دیگر در خور اهمیت‌ است‌ عملکرد انسان‌ و نیکنامی‌ اوست‌.

 

به صفحه رسمی اینستاگرام سازمان تامین اجتماعی بپیوندید
کلید واژه
 

ارسال نظر
۱۰۰
captcha