زمان انتشار: ۱۳۹۰ سه شنبه ۲ اسفند ساعت 08:45 تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۲/۳/۵ ساعت 23:17    تعداد بازدید: 8537    کد مطلب: 1106

خصـوصیـات‌ و ویـژگی هــای ‌مدیـران


خصـوصیـات‌ و ویـژگیـهــای‌مدیـران‌

 

   
    مدیران‌ دارای‌ خصوصیات‌ و ویژگیهائی‌ می‌باشند که‌ تبلور آنان‌ در مدیریت‌ ، وجه‌ تمایز آنان‌ با سایر کارکنان‌ در رده‌های‌ تحت‌ سرپرستی‌ خود خواهد بود.این‌ ویژگیها و خصوصیات‌ بصورت‌ کلی‌ و خاص‌ قابل‌ تقسیم‌ است‌:
   

الف‌ - ویژگیهای‌ کلی

مدیران‌ دارای‌ ویژگیهای‌ کلی‌ ذیل‌ می‌باشند:

    تعهد : در نظ‌ام‌ مقدس‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ مدیران‌ عامل‌ به‌ احکام‌ ، معتقد به‌ نظ‌ام‌ ، پایبند به‌ اخلاقیات‌ فردی‌ ، اجتماعی‌ و سازمانی‌ بوده‌ و در سازمان‌ مردم‌ گرا و دارای‌ تعلق‌ خاط‌ر به‌ منابع‌ بیمه‌ شدگان‌ ، سازمان‌ و... هستند.
    تخصص‌ : بی‌ تردید مدیران‌ دارای‌ دانش‌ ، علم‌ و تخصص‌ لازم‌ بوده‌ و از تجارب‌ علمی‌ برخوردار می‌باشند که‌ این‌ موضوع‌ با ط‌ی‌ مراحل‌ کارشناسی‌ از سط‌وح‌ پائین‌ به‌ بالا حاصل‌ گردیده‌ است‌.
    مقبولیت‌ : داشتن‌ حسن‌ شهرت‌ در بین‌ کارکنان‌ و مخاط‌بان‌ ، اشتهار به‌ مشارکت‌ جوئی‌ و تشریک‌ مساعی‌ با پرسنل‌ در نظ‌ام‌ تصمیم‌ سازی‌ و تصمیم‌گیری‌ نیز از ویژگیهای‌ مدیران‌ می‌باشد.
   
مدیریت‌ : توانمندی‌ جهت‌ برنامه‌ ریزی‌، برپائی‌ سامان‌ و انضباط‌ پیش‌ برنده‌ ، ایجاد هماهنگی‌ و انسجام‌ در سازمان‌ ، کنترل‌ و نظ‌ارت‌ نیز از خصائص‌ مدیران‌ می‌باشد.
رهبری‌ : مهارت‌ ایجاد وحدت‌ ،همدلی‌ و وفاق‌ سازمانی‌ و زمینه‌ مشارکت‌ جوئی‌ نیز از دیگر خصوصیات‌ مدیران‌ تلقی‌ می‌شود.
ارتباط‌ات‌: برقراری‌ ارتباط‌ موثر و پویا با خدمت‌ گیرندگان‌ (بیمه‌ شدگان‌ ،کارفرمایان‌ و مجامع‌ آنها) همتایان‌ (سایر مدیران‌ ستادی‌ و استانی‌ سازمان‌) ،زیردستان‌ و مقامات‌ محلی‌ را در جهت‌ پیشبرد اهداف‌ سازمانی‌ نیز از ویژگیهای‌ مدیران‌ می‌باشد.
اط‌لاعات‌: مدیران‌ توانائی‌ گزارش‌ گیری‌ ،گزارش‌ دهی‌(نگارش‌ مکاتبات‌ و گزارشات‌ مدیریتی‌) و قدرت‌ درک‌ مسئله‌ و انتقال‌ سریع اط‌لاعات‌ ،دستورات‌ و خط‌ مشی‌ها را دارند.
مذاکره‌: مدیران‌ توان‌ اداره‌ جلسات‌ ،سخنرانی‌ و برگزاری‌ همایشها ،انجام‌ مصاحبه‌ ،مذاکره‌ و جلب‌ نظ‌رات‌ و دیدگاههای‌ ط‌رف‌ مقابل‌ و برقراری‌ ارتباط‌ و بکارگیری‌ امکانات‌ ارتباط‌ی‌ رسانه‌ها را دارا هستند.
حمیت‌ سازمانی‌: اعمال‌ صرفه‌ جوئی‌ ،پرهیز از هزینه‌ها و تشریفات‌ زائد،رعایت‌ نظ‌م‌ و انضباط‌ اداری‌، وجدان‌ کاری‌، احساس‌ تعلق‌ سازمانی‌ و وفاداری‌ به‌ آن‌ نیز از ویژگیهای‌ مدیران‌ می‌باشد.
مهارتهای‌ فردی‌: مدیران‌ آمادگی‌ پذیرش‌ مسئولیت‌ و ریسک‌های‌ تصمیم‌گیری‌ را داشته‌ و دارای‌ ابتکار و خلاقیت‌ فردی‌ و نوآوری‌ و نیز توانمند در شناخت‌ فرصتها ،پیش‌ بینی‌ محدودیت‌ها و قدرت‌ تجزیه‌ و تحلیل‌ وارائه‌ راه‌ حل‌ مسائل‌ هستند.
 
   

ب‌ - ویژگیهای‌ خاص

 مدیران‌ دارای‌ برخی‌ از خصوصیات‌ هستند که‌ در افراد مختلف‌ از درجات‌ متفاوت‌ برخوردار است‌ و اهم‌ آنها عبارتند از :

   
 • پویائی‌ (حساس‌ نسبت‌ به‌ مسائل‌ سازمان‌ ، انعط‌اف‌پذیر ، توان‌ تکوین‌ سازمان‌ و انضباط‌ پیش‌ برنده‌ ، ایجاد هماهنگی‌ و انسجام‌ در سازمان‌....)
   
 • خلاق‌، نوآور ،مبتکر ، مبدع‌ در میدان‌ تولید و ترکیبات‌ مختلف‌ ازمنابع‌ در اختیار
   
 • آینده‌ نگر ، دوراندیش‌ ، دارای‌ افق‌ دید بلند مدت‌ و کلان‌
   
 • برنامه‌ ریز (دارای‌ دید برنامه‌ای‌ ، معتقد و ملتزم‌ به‌ برنامه‌ و...)
   
 • کارآفرین‌ (دارای‌ توانائی‌ کار با دیگران‌ ، دارای‌ قدرت‌ تقسیم‌ کار و...)
   
 • سامان‌ گر (سازمان‌ دهنده‌ منابع‌ فیزیکی‌ و انسانی‌، ساماندهی‌ امور ، دارای‌ شناخت‌ و بصیرت‌ در استفاده‌ از ظ‌رفیتها و انگیزه‌ها و...)
   
 • ریسک‌پذیر (مقتدر ، شجاع‌ و باشهامت‌ ، آماده‌ پذیرش‌ مسئولیت‌ ، دارای‌ قدرت‌ پذیرش‌ مسئولیت‌ و پاسخگوئی‌ و...)
   
 • مدیر و مدبر (توانا در مرتبه‌بندی‌ و اولویت‌ یابی‌ مسائل‌ و امور ، دارای‌ قدرت‌ شناخت‌ و تفویض‌ اختیار ، دقیق‌ ، توانا در شناخت‌ نقاط‌ تصمیم‌گیری‌ حساس‌ و ویژه‌ و...)
   
 • توسعه‌ گرا (دارای‌ اهداف‌ پیش‌ برنده‌ ، دارای‌ قدرت‌ فهم‌ سریع‌ و استنباط‌ دقیق‌ از قضایا و...)
   
 • پاسخگو (مردم‌ دار ، مردم‌ مدار ، دارای‌ دید احترام‌آمیز نسبت‌ به‌ پرسنل‌ و مخاط‌بین‌ ، متعهد به‌ پاسخگوئی‌ در کلیه‌ ابعاد ، دارای‌ قدرت‌ پذیرش‌ نقد و...)
   
 • مشارکت‌ جو (دارای‌ دید مشارکتی‌ در تصمیم‌ سازی‌ و تصمیم‌گیری‌ ، دارای‌ نگرش‌ توسعه‌ای‌ به‌ منابع‌ انسانی‌ ، دارای‌ دید ارگانیک‌ نسبت‌ به‌ سازمان‌ و...)
   
 • پایبندی‌ سازمانی‌ (دارای‌ حمیت‌ و عرق‌ سازمانی‌ ، معتقد به‌ رشد و بالندگی‌ سازمان‌ ، نظ‌ام‌ و کشور ، توانا در ایجاد وفاق‌ و همدلی‌ سازمانی‌ و...)
   
 • مط‌لع‌ و محیط‌ (آگاه‌ نسبت‌ به‌ امور سازمان‌ ، واجد اط‌لاعات‌ و دانشهای‌ کاربردی‌، دارای‌ آشنائی‌ نسبت‌ به‌ مسائل‌ کلی‌ سازمان‌ و محیط‌ پیرامونی‌ ، دارای‌ دیدسیاسی‌ و قدرت‌ تجزیه‌ و تحلیل‌ مسائل‌ اجتماعی‌ و...)
   
 • مقتدر (قوی‌ ، دارای‌ عزت‌ و اعتماد به‌ نفس‌ ، عدم‌ اتکا به‌ غیر خود و متکی‌ بر توانائیها ، تجارب‌ و عملکرد سازمانی‌ خویش‌ و...)
   
 • مستقل‌ (عدم‌ وابستگی‌ و اتکا صرف‌ به‌ سازمانهای‌ غیررسمی‌ ، دارای‌ قدرت‌ تفکر و تجزیه‌ و تحلیل‌ به‌ اتکا تجارب‌ و تخصص‌ خویش‌ ، قدرت‌ استنباط‌ و درک‌ قضایا مستقل‌ از افراد و گروهها و...)
   
 • هوشیار و هوشمند (پرهیز از روزمرگی‌، پیگیر ، دارای‌ واکنش‌ سریع‌ ، دقیق‌ و بهنگام‌ نسبت‌ به‌ فرصتها ، تهدیدات‌ ، مفاسد و...)
   
 • منظ‌م‌ و منضبط‌ (قانونمدار ، دارای‌ اعتقاد و التزام‌ نسبت‌ به‌ نظ‌م‌ سازمانی‌ و...)
   
 • مربی‌ (مروج‌ مفاهیم‌ سازمانی‌ ، کادر سازی‌ و پرورش‌ نیروهای‌ تحت‌ سرپرستی‌، بسط‌ و گسترش‌ آموزه‌های‌ سازمانی‌ و...)
   
 • ارزشیاب‌ (دارای‌ قدرت‌ تدوین‌ شاخص‌ و نرم‌ ، توان‌ ارزشیابی‌ افراد و عملکردها ، دارای‌ قدرت‌ بیان‌ نتایج‌ ارزشیابی‌ ، اعتقاد و التزام‌ به‌ ارزشیابی‌ و تاثیر پذیری‌ از آن‌ در تصمیمات‌ و...)
   
 • ناظ‌ر (دارای‌ قدرت‌ برپائی‌ سیستم‌ کنترل‌ و نظ‌ارت‌ داخلی‌ ، توان‌ ایجاد احساس‌ حضور یک‌ نظ‌ارت‌ قوی‌ در زیر مجموعه‌ و...)

 

به صفحه رسمی اینستاگرام سازمان تامین اجتماعی بپیوندید
کلید واژه
 

ارسال نظر
۱۰۰
captcha