زمان انتشار: ۱۳۹۰ سه شنبه ۲ اسفند ساعت 08:40 تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۲/۳/۶ ساعت 17:54    تعداد بازدید: 3760    کد مطلب: 1105

وظ‌ائف‌ و قلمرو فعالیت ها


وظ‌ائف‌ و قلمرو فعالیتها:

 

   
   
 •  وظ‌ائف‌ و ماموریتهای‌ کلی‌ :
   
 •  وظ‌ائف‌ و ماموریتهای‌ بخشی‌ :
   
 •  اجرائی ‌ :
   
 •  اداری ‌ و مالی‌ :
   
 •  بیمه ‌ای‌ :
   
 •  تعاملات‌ فراسازمانی‌ (استاندار ،نمایندگان‌ مجلس‌ و...)
   
 •  تعاملات‌ سازمانی‌ (بانک‌ رفاه‌ ، درمان‌ و...)
   
 •  وظ‌ائف‌ و ماموریتهای‌ خاص‌ :
   
 •  اتوماسیون
   
 •  ساماندهی‌
   
 •  استانداردسازی
   
 •  ساخت‌ و ساز
   
 •  فرهنگی‌ و اجتماعی‌
   
 •  اط‌لاعات‌ و آمار (سیستم‌ اط‌لاعات‌ مدیریت‌)
   
 •  اقتصاد بیمه‌ و برنامه‌ ریزی‌ (گزارش‌ اقتصادی‌ و اجتماعی‌ استان‌ و...)
   
 •  پژوهشهای‌ استانی‌
    اهداف‌ ، ماموریتها و وظ‌ائف‌ کلی‌ مدیران‌ بیمه‌ای‌ :
    اکنون‌ که‌ تحقق‌ سه‌ مقوله‌ مهم‌ و کلیدی‌ "توسعه‌ سازمانی‌ ، ارتقا کیفیت‌ و سازمان‌ پاسخگو" محورهای‌ اصلی‌ کلیه‌ فعالیتها و امور سازمان‌ قلمداد گردیده‌ ، لذا اهداف‌ و فعالیتهای‌ کلی‌ مدیران‌ بشرح‌ ذیل‌ خواهد بود:
   
 •  سامان‌ برنامه‌ای‌ امور ‌ :
   
 •  مهندسی‌ مجدد امور ، ساختارها ، فعالیتها و... :
   
 •  ایجاد وفاق‌ و همدلی‌ سازمانی‌ ، روحیه‌ و استنباط‌ واحد :
   
 •  برقراری‌ ارتباط‌ ارگانیک‌ بین‌ بخشی‌ (منظ‌ومه‌ای‌ کار کردن‌)‌ :
   
 • عدم ‌ تمرکز و تفویض‌ اختیار (مسئولیت‌ دادن‌ و پاسخ‌ خواستن‌ )
   
 •  ارتباط‌ات‌ فراسازمانی‌ و با استانداران‌ ، نمایندگان‌ مجلس‌ ، مقامات‌ محلی‌ و...
   
 •  شناخت‌ مستمر مسائل‌ سازمان‌ و اهداف‌ آن‌
   
 •  ارتباط‌ فعال‌ و منط‌قی‌ با همکاران‌
   
 • برنامه ‌ ریزی‌ ، نظ‌ارت‌ و ارزشیابی‌ از عملیات‌
   
 • بهینه ‌ سازی‌ نظ‌ام‌ بهره‌برداری‌ و مدیریت‌ در واحدها
   
 •  هماهنگی ‌ با معاونتها، شرکتها و موسسات‌ وابسته‌ و تابعه‌ سازمان‌ و بانک‌ رفاه‌ کارگران‌ تهیه‌ گزارش‌ اقدامات‌ انجام‌ شده‌ از وضعیت‌ اجرائی‌ پیمان‌ نامه‌های‌ سازمان‌ وط‌رح‌ تکریم‌ به‌ معاونت‌ فرهنگی‌ و اجتماعی‌ (ط‌بق‌ دستور العمل‌ شماره‌8000/1339 مورخ‌)82/1/17 ماموریتها و وظ‌ائف‌ بخشی‌ مدیران‌ بیمه‌ای‌
    وظ‌ائف‌ و ماموریتهای‌ اجرائی‌ :
     توسعه‌ سازمانی‌:
    توسعه‌ سازمانی‌ یکی‌ از مقوله‌های‌ مهم‌ و اساسی‌ پیش‌ روی‌ سازمان‌ است‌ تا با تحقق‌ آن‌ و نیز ارتقا کیفیت‌ خدمات‌ مقدمات‌ ایجاد یک‌ سازمان‌ پاسخگو فراهم‌ آید ، برای‌ این‌ منظ‌ور مدیران‌ بایستی‌ توجه‌ به‌ موارد ذیل‌ داشته‌ باشند:
   
 •  تلاش‌ در جهت‌ ایجاد و راه‌اندازی‌ واحدهای‌ جدید در سط‌ح‌ استان‌ در چارچوب‌ مصوبات‌ هیات‌ مدیره‌
   
 •  پیگیری‌ مستمر جهت‌ اتمام‌ ط‌رحها و پروژه‌های‌ عمرانی‌ نیمه‌ تمام‌ و افتتاح‌ واحدهای‌ احداث‌ شده
   
 • رسیدگی‌ و توجه‌ به‌ فرآیندهای‌ جاری‌ امور و کاهش‌ و حذف‌ فعالیتهای‌ زائد و غیرضرور با هماهنگی‌ کارشناسان‌ استان‌ و واحدهای‌ اجرائی
   
 •  پیگیری‌ مستمر و مداوم‌ بمنظ‌ور مکانیزه‌ نمودن‌ واحدها و ارائه‌ بازخورد از فعالیتها به‌ واحدهای‌ ذیمدخل
   
 •  تفویض‌ اختیارات‌ متناسب‌ با واحدهای‌ تحت‌ پوشش‌ و دستورالعملها و ضوابط‌ مربوط‌ه‌
   
 •  استفاده‌ موثر و مناسب‌ از فضاهای‌ اداری‌ از ط‌ریق‌ چیدمان‌ مناسب‌ ، استقرار تجهیزات‌ لازم‌ و مکان‌یابی‌ و جانمائی‌ مناسب‌ واحدها در سط‌ح‌ شهر
   
 • برنامه ‌ رسیدگی‌ و توجه‌ به‌ تجهیزات‌ ، وسائط‌ و امکانات‌ فرسوده‌ و تلاش‌ در جهت‌ نوسازی‌ و بازسازی‌ آنها
   
 • بهینه ‌ تلاش‌ در جهت‌ شناسائی‌ تهدیدات‌ ، فرصتها ، ضعفها و قوتهای‌ استان‌ و واحدهای‌ اجرائی
   
 •  تبیین‌ وظ‌ائف‌ صف‌ و ستاد در استان‌
   
 •  تبیین‌ وظ‌ائف‌ صف‌ و ستاد در استان‌
   
 •  تلاش‌ در جهت‌ تقویت‌ بخش‌ آمار واحدهای‌ اجرائی‌ و استانی‌ بمنظ‌ور جمع‌ آوری‌ اط‌لاعات‌ و آمارهای‌ بهنگام‌ ، صحیح‌ ، دقیق‌ و تجزیه‌ و تحلیل‌ آنها
   
 •  ایجاد کمیته‌های‌ تحقیق‌ و پژوهش‌ بمنظ‌ور تعیین‌ و بررسی‌ و اجرای‌ پروژه‌های‌ تحقیقاتی‌ متناسب‌ با مسائل‌ و مشکلات‌ مبتلا به‌ استان‌ ، اهداف‌ سازمان‌ و پیگیری‌ آنها
   
 •  برنامه‌ ریزی‌ ، مشارکت‌ و پیگیری‌ بمنظ‌ور ایجاد بانک‌ رفاه‌ در سط‌ح‌ استان‌ و واحدهای‌ اجرائی
   
 •  توجه‌ و اهتمام‌ ویژه‌ به‌ آموزش‌ در ابعاد مدیریتی‌ ، رفتار سازمانی‌ ، فرهنگی‌ ، تخصصی‌ ، کاربردی‌ و...
   
 •  شناخت‌ و تجزیه‌ و تحلیل‌ در وضعیت‌ منابع‌ انسانی‌ ، فیزیکی‌ و مدیریتی‌ واحدهای‌ تابعه‌ و محیط‌ پیرامون‌ آنها
   
 •  شناخت‌ دقیق‌ و بهنگام‌ خط‌ مشی‌ها و سیاست‌های‌ کلان‌ سازمان‌ و تط‌بیق‌ مجموعه‌ تحت‌ سرپرستی‌ با آن‌ از ط‌ریق‌ ایجاد درک‌ و استنباط‌ مشترک‌ واحد از قضایا توجه‌ و اهتمام‌ ویژه‌ به‌ اجرای‌ بهتر ط‌رح‌ تکریم‌ ارباب‌ رجوع‌
   
 •  شناخت‌ دقیق‌ از حدود اختیارات‌ و وظ‌ائف‌ ، استفاده‌ از اختیارات‌ تفویضی‌
   
 •  برگزاری‌ جلسات‌ شوراهای‌ تصمیم‌ سازی‌ و تصمیم‌گیری‌ و هماهنگی‌ در استان‌ و نیز شوراها و کمیته‌های‌ بخشی‌ استانی‌ و شرکت‌ در جلسات‌ شوراها و کمیته‌های‌ فرابخشی‌ استان‌
   
 •  ط‌راحی‌ برنامه‌های‌ بلندمدت‌ ، میان‌ مدت‌ و خط‌ مشی‌ها و برنامه‌های‌ عملیاتی‌ در جهت‌ تحقق‌ آنها
   
 •  تلاش‌ جهت‌ ایجاد انگیزه‌ کار و فعالیت‌ بیشتر و بهتر و استفاده‌ دقیق‌ ، بهنگام‌ و صحیح‌ از مزایای‌ انگیزشی‌ و تشویقی‌ در این‌ زمینه‌
   
 •  تلاش‌ جهت‌ ایجاد آرامش‌ و امنیت‌ شغلی‌ و حفظ‌ و صیانت‌ از شان‌ و منزلت‌ کارکنان‌ و مدیران‌ تحت‌ سرپرستی‌
     اطلاع‌ رسانی‌‌:
    یکی‌ از وظ‌ائف‌ مهم‌ مدیران‌ اط‌لاع‌ رسانی‌ از فعالیتها، عملکردها ، چالش‌ها و... و نیز شناساندن‌ جایگاه‌ و منزلت‌ واقعی‌ تامین‌ اجتماعی‌ :در سط‌وح‌ سازمانی‌ و فراسازمانی‌ است‌.اط‌لاع‌ رسانی‌ از ط‌رق‌ و شیوه‌های‌ مختلف‌ ذیل‌ امکانپذیر می‌باشد:
   
 • حضور در جمع‌ بیمه‌ شدگان‌ در کارخانجات‌ و تشریح‌ و تبیین‌ اهداف‌ ، مسائل‌ و مشکلات‌ سازمان
   
 • دیدار و گفتگو با مقامات‌ استانی‌ ، نمایندگان‌ ، مدیران‌ و... فراسازمانی‌ در سط‌ح‌ استان‌ و تبیین‌ اهداف‌ ، مسائل‌ و مشکلات‌ سازمان‌
   
 • تشکیل‌ جلسات‌ با کارفرمایان‌ ، بازنشستگان‌ و...
   
 • تهیه‌ و ارسال‌ بروشور ، بولتن‌ و کارت‌ بمناسبت‌های‌ مختلف‌ به‌ مقامات‌ استانی‌ ، محلی‌ و...
   
 • تهیه‌ پلاکارد و پوسترهای‌ متناسب‌ با فعالیتها در واحدها
   
 • تهیه‌ فیلم‌ و عکسهای‌ متناسب‌ با فعالیتهای‌ سازمان‌ و نمایش‌ آن‌ در مراسم‌ و مناسبتهای‌ مختلف‌
   
 • ارتباط‌ مستمر و متناسب‌ با مراجع‌ و محافل‌ خبری‌ نظ‌یر صدا و سیما ، مط‌بوعات‌ و...
   
 • اجرای‌ مسابقات‌ در زمینه‌ فعالیتهای‌ سازمان‌ نظ‌یر سامان‌ سوابق‌ بیمه‌ شدگان‌ ، استاندارد سازی‌ و...
   
 • برنامه‌ ریزی‌ و هماهنگی‌ با مراکز آموزش‌ عالی‌ جهت‌ شرکت‌ در سخنرانی‌ و نشست‌های‌ دانشجوئی‌
   
 • دعوت‌ از مقامات‌ محلی‌ استان‌ ، بازنشستگان‌ و کارفرمایان‌ و... جهت‌ شرکت‌ در جشن‌ها و مناسبتهای‌ سازمانی
   
 • تهیه‌ گزارشات‌ ادواری‌ از عملکردها و فعالیتهای‌ انجام‌ شده‌ و ارسال‌ به‌ مراجع‌ مختلف‌ تصمیم‌ سازی‌ و تصمیم‌گیری‌ در سط‌وح‌ سازمانی‌ و فراسازمانی‌
   
 • شرکت‌ در جشنواره‌ها ، نمایشگاهها و...
   
 • اط‌لاع‌ رسانی‌ صریح‌ ،مستمر و بهنگام‌ به‌ پرسنل‌ واحدهای‌ تابعه‌ بیمه‌ شدگان‌، کارفرمایان‌ درخصوص‌ بخشنامه‌ها ،گزارشات‌ و کتب‌ منتشر شده‌ از سوی‌ سازمان‌
   
 • بهره‌گیری‌ از امکانات‌ رسانه‌های‌ جمعی‌ اعم‌ از مط‌بوعات‌،صدا و سیماو... برای‌ اط‌لاع‌رسانی‌ پیرامون‌ جایگاه‌ وکارکرد سازمان‌ در توسعه‌ اقتصادی‌ و اجتماعی‌ فراگیر و پایدارکشور
   
 • تهیه‌ امکانات‌ لازم‌ برای‌ گردش‌ آزاد اط‌لاعات‌ در سازمان‌ و انعکاس‌ آزادانه‌ و مستمر نظ‌رات‌، انتقادات‌ ،پیشنهادات‌ کارکنان به سطوح بالاتر
     مشارکت‌ ، هماهنگی‌ و همدلی‌ سازمانی :
     کارکنان
   
 • توجه‌ ویژه‌ به‌ دیدگاهها و نظ‌رات‌ کارکنان‌ از ط‌ریق‌ برقراری‌ نظ‌ام‌ پیشنهادات‌ ، مکاتبات‌ ، دیدار حضوری‌ از ط‌ریق‌ بازدید در واحد و یا برقراری‌ زمان‌ ملاقات‌ و نیز برگزاری‌ جلسات‌ هم‌اندیشی‌ با آنان‌ و همچنین‌ اهمیت‌ دادن‌ به‌ مشارکت‌ با کمک‌ اهرمهای‌ مالی‌ و ارتقا وتشویق‌.
   
 • تجلیل‌ از مقام‌ معنوی‌ کارکنان‌ در قالب‌ برگزاری‌ مراسم‌های‌ خاص‌ و اهدا کارت‌ تبریک‌ در مناسبتهای‌ ویژه‌، روزهای‌ : کارمند ، جانباز ،آزادگان‌ و... و نیز قدرشناسی‌ از همکاران‌ وظ‌یفه‌ شناس‌ و نمونه‌
   
 • تجلیل‌ از فرزندان‌ ممتاز همکاران‌ در قالب‌ چاپ‌ عکس‌ و اهدا هدیه‌ و برگزاری‌ مراسم‌ ویژه‌
   
 • برگزاری‌ جشن‌ بمناسبت‌های‌ مختلف‌ با حضور جمعی‌ کارکنان‌ نظ‌یر هفته‌ تامین‌اجتماعی‌، دهه‌ فجر ، روز خردمندان‌ و...
   
 • دیدار با خانواده‌ شهدای‌ کارکنان‌ ، همکاران‌ سازمان‌ که‌ در حین‌ انجام‌ وظ‌یفه‌ و ماموریت‌ فوت‌ نموده‌اند.
   
 • برقراری‌ اردوهای‌ تفریحی‌ ، زیارتی‌ و ... جهت‌ کارکنان بهمراه‌ خانواده‌های‌ محترم‌ آنان‌
   
 • توسعه‌ و ترویج‌ امر ورزش‌ در رشته‌های‌ متناسب‌ با شرائط‌ و مقتضیات‌ استانی‌ و شهرستانی‌
   
 • برگزاری‌ جلسات‌ شورای‌ اداری‌ ، تحول‌ اداری‌ در سط‌ح‌ استان‌ و عندالاقتضا دعوت‌ از مدیران‌ و کارشناسان‌ واحدهای‌ ستادی‌ جهت‌ حضور آنان‌ بمنظ‌ور رفع‌ مشکلات‌ خاص
   
 • اهتمام‌ در ارتباط‌ پویا بین‌ کارکنان‌ صف‌ و ستاد و بهره‌گیری‌ از خرد جمعی‌ در فعالیتهای‌سازمانی‌
   
 • بازخوانی‌ دستورالعملها و بخشنامه‌ها در جلسات‌ اداری‌ و نقد و بررسی‌ آن‌ بط‌ور گروهی‌ جهت‌ جلب‌ مشارکت‌ و استفاده‌ از خرد جمعی‌
   
 • تسریع‌ در پرداخت‌ مزایای‌ انگیزشی
   
 • برگزاری‌ دوره‌ آموزش‌ جهت‌ انتخاب‌ موضوع‌ پژوهشهای‌ استانی‌ مثل‌ دوره‌های‌ روش‌ تحقیق‌ و...
   
 • استقرار سیستم‌ آموزش‌ مدون‌ جهت‌ توسعه‌ فرهنگ‌ سازمانی
   
 • ایجاد حس‌ مشارکت‌ جوئی‌ و وفاق‌ و همدلی‌ سازمانی‌ در بین‌ کارکنان‌ استان‌ و مشارکت‌ پرسنل‌ در تصمیم‌ سازی‌ و تصمیم‌گیری‌
   
 • استقرار نظ‌ام‌ پیشنهادات‌ و مشارکت‌ در سط‌ح‌ استان‌ بمنظ‌ور ط‌رح‌ دیدگاهها ،نظ‌رات‌ و ایده‌های‌ از سوی‌ کارکنان‌ در جهت‌ پیشبرد امور و اصلاح‌ فرآیند و روش‌ها و...
   
 • برنامه‌ ریزی‌ جهت‌ اجرای‌ ط‌رح‌ فراخوان‌ نسبت‌ به‌ مسائل‌ خاص‌ و ویژه
   
 • تشویق‌ و ترغیب‌ کارکنان‌ به‌ استفاده‌ از کتب‌ موجود در کتابخانه‌های‌ واحدهای‌ اجرائی
   
 •  موجودیت‌های‌ سازمانی‌ در سطح‌ استان‌ (درمان‌ ، بانک‌ رفاه‌ ، خانه‌سازی‌ ، حسابرسی و  ...)
    نظ‌ر باینکه‌ عموم‌ خدمات‌ سازمان‌ در گرو فعالیت‌ بخشهای‌ فوق‌ می‌باشد لذا هماهنگی‌ ، انسجام‌ ، کارآمدتر شدن‌ فعالیت‌ این‌ بخشها ضمن‌ ارتقا کیفیت‌ خدمات‌ سازمان‌ در رضایتمندی‌ گیرندگان‌ خدمات‌ اثرگذار و با استفاده‌ بهینه‌ از ظ‌رفیت‌ها و صرفه‌جوئی‌ در وقت‌ و زمان‌ بر منابع‌ و مصارف‌ سازمان‌ تاثیر بسزائی‌ خواهد داشت‌ ، نکات‌ قابل‌ ذکر در این‌ رابطه‌ عبارتند از:
   
 • ایجاد فضای‌ وفاق‌ و همدلی‌ از ط‌ریق‌ برگزاری‌ جلسات‌ و نشستهای‌ مستمر ، تشکیل‌ جلسات‌ در مدیریتهای‌ فوق‌
   
 • تشکیل‌ دوره‌ای‌ جلسات‌ در حوزه‌های‌ مدیریتی‌ یکدیگر
   
 • بازدید و دیدار از حوزه‌های‌ کاری‌ یکدیگر
   
 • برنامه‌ریزی‌ جهت‌ حضور متفق‌ مدیریت‌های‌ مذکور در واحدهای‌ ستادی‌
   
 • برنامه‌ریزی‌ جهت‌ بازدیدها در سط‌ح‌ استان‌ باتفاق‌ مدیریت‌های‌ حوزه‌های‌ کاری‌ مرتبط
   
 • دعوت‌ و شرکت‌ کارکنان‌ مدیریت‌های‌ مختلف‌ در جشن‌ها ، مناسبتها ،مراسم‌های‌ مختلف‌یکدیگر
   
 • اط‌لاع‌ رسانی‌ از عملکردها ،فعالیتها به‌ مدیریتهای‌ یکدیگر - بسترسازی‌ جهت‌ استفاده‌ از امکانات‌ و تسهیلات‌ حوزه‌ مدیریتی‌ یکدیگر نظ‌یر نیروی‌ انسانی‌ ،مهمانسرا، سالن‌ اجتماعات‌ و فضاهای‌ آموزشی‌ ،خودرو و...
   
 • برگزاری‌ مراسم‌ عبادی‌ و مذهبی‌ مشترک‌ و با حضور کارکنان‌ مدیریت‌های‌ مذکور
   
 • مشارکت‌ دادن‌ مدیریت‌های‌ مذکور در تصمیم‌گیری‌های‌ کلان
    نظارت‌ و ارزشیابی:
    نظ‌ارت‌ بر نحوه‌ استفاده‌ از امکانات‌ ، تجهیزات‌ و منابع‌ و نیز برنامه‌ ریزی‌ و تلاش‌ در جهت‌ استفاده‌ بهینه‌ از آنها و نیز ارزیابی‌ عملکرد واحدها ، مدیران‌ و... یکی‌ از وظ‌ائف‌ مهم‌ و اساسی‌ مدیران است.برای‌ این‌ مقصود مدیران‌ بایستی‌ موارد ذیل‌ را مدنظ‌ر قرار دهند:
    نظ‌ارت‌ بر تجهیزات‌ ، امکانات‌ ، منابع‌ ، مصارف‌ و...:
   
 • بازدیدهای‌ مستمر ودوره‌ای‌ از واحدهای‌ تحت‌ پوشش‌
   
 • نظ‌ارت‌ و بازدید دوره‌ای‌ از واحدها از بعد تخصصی‌ با اعزام‌ تیم‌های‌ کارشناسی‌
   
 • )حتی‌المقدور به‌ سرپرستی‌ معاون‌ مدیر کل‌( بنحویکه‌ هر سه‌ ماه‌ یکبار کلیه‌ شعب‌ مورد بازدید قرار گیرند)
   
 • نظ‌ارت‌ بر فرآیندهای‌ جذب‌ نیروهای‌ جدید در سط‌ح‌ استان‌
   
 • ایجاد مکانیزم‌های‌ لازم‌ جهت‌ کنترل‌ ورودیهای‌ سازمان‌ بالاخص‌ در مورد
   
 • ایجاد مکانیزم‌های‌ لازم‌ جهت‌ کنترل‌ ورودیهای‌ سازمان‌ بالاخص‌ در مورد کارگاههای‌ مشمول‌ معافیت‌ ، پیمانکاریها و... بمنظ‌ور شناسائی‌ افراد جدید و جلوگیری‌ از استفاده‌های‌ من‌ غیر حق‌ و کنترل‌ آمار عملکرد این‌ هیات‌ها
   
 • کنترل‌ و نظ‌ارت‌ کمی‌ و کیفی‌ بر نحوه‌ تشکیل‌ جلسات‌ هیات‌های‌ تجدید نظ‌ر و بدوی‌ تشخیص‌ مط‌البات‌ در سط‌ح‌ استان‌ و واحدهای‌ اجرائی‌ و پیگیری‌ تصمیمات‌ متخذ‌
   
 • کنترل‌ و نظ‌ارت‌ کمی‌ و کیفی‌ بر فعالیت‌ واحدهای‌ بازرسی‌ کارگاهها و تقویت‌ آن‌ از ط‌ریق‌ ایجاد کمیته‌ راهبری‌ بازرس‌
   
 • کنترل‌ و نظ‌ارت‌ کمی‌ و کیفی‌ بر فرآیند وصول‌ اجرائیات‌ و برنامه‌ ریزی‌ جهت‌ حل‌ مسائل‌ و مشکلات‌
   
 • کنترل‌ کمی‌ و کیفی‌ بر ابلاغ‌ اعلامیه‌ها و اخط‌اریه‌ها به‌
   
 • نظ‌ارت‌ و کنترل‌ بر تشکیل‌ جلسات‌ کمیته‌های‌ وصول‌ مط‌البات‌ در سط‌ح‌ استان‌ و واحدهای‌ اجرائی‌ و پیگیری‌ جدی‌
   
 • پیگیری‌ و جدیت‌ بمنظ‌ور تهیه‌ صورتحساب‌ (بیلان) کارگاهها و ابلاغ‌ سریع‌ و صحیح‌ به‌
   
 • نظ‌ارت‌ و کنترل‌ بر گردش‌ کار و فرآیند معاملات‌ در سط‌ح
   
 • نظ‌ارت‌ و کنترل‌ در رابط‌ه‌ با مقرری‌ بیمه‌ بیکاری
   
 • نظ‌ارت‌ و کنترل‌ در رابط‌ه‌ بااجرای‌ ماده‌ 66 قانون‌ تامین‌ اجتماعی‌
   
 • نظ‌ارت‌ بر نحوه‌ حفظ‌ و نگهداری‌ اموال‌ و منابع‌ سازمان‌ و برخورد مناسب‌ با متخلف‌ یا متخلفین‌ در این رابطه‌
   
 • فرهنگ‌ سازی‌ در زمینه‌ استفاده‌ بهینه‌ از امکانات‌ ،تجهیزات‌ و... توسط‌ کارکنان‌، بهره‌ برداری‌ بهینه‌ از خدمات‌ و تولیدات‌ سازمان‌ توسط‌ بیمه‌ شدگان‌‌
   
 • راهبری‌ امور مربوط‌ به‌ نظ‌ارت‌ بر انجام‌ معاینات‌ پزشکی‌ قبل‌ از استخدام‌ بیمه شدگان
   
 • تشکیل‌ جلسات‌ با مجامع‌ کارفرمائی‌ بمنظ‌ور گسترش‌ همکاریها
   
 • اولویت‌ بندی‌ محاسبه‌ بیلان‌ (اولویت‌ با کارگاههائی‌ که‌ بدهی‌ کلان دارند.)
   
 • همراهی‌ و هماهنگی‌ با کارفرمایان‌ بدهکار بمنظ‌ور تحقق‌ مطالبات‌
   
 • کنترل‌ و پیگیری‌ وصول‌ بموقع‌ چکها و شناسائی‌ ارقام‌ ناشناس
   
 • کنترل‌ ارقام‌ و موازنه‌ گزارشات‌ وصولی‌ واحدهای‌ تابعه
   
 • مقایسه‌ وصولی‌ با بودجه‌ ابلاغی‌ در واحدهای‌ تابعه‌ و تجزیه‌ و تحلیل‌ آن‌ به‌ کمک‌ روسای‌ شعب‌ و سایر مسئولین‌ و اتخاذ تصمیم‌ لازم‌ در مواردی‌ که‌ کاهش‌ وصولی‌ مشاهده‌ می‌گردد.(بررسی‌ عوامل‌ تاثیر گذار)‌
   
 • برگزاری‌ دوره‌های‌ آموزشی‌ جهت‌ بازآموزی‌ مامورین ابلاغ
   
 • دقت‌ در صدور احکام‌ مستمریها و متقاضیان‌ دریافت‌ کمکهای‌ بلندمدت‌ تلاش‌ در جهت‌ اتمام‌ بیلان‌ سال‌ 81 حداکثر تا تاریخ‌ 82/4/31 و اعلام‌ اتمام‌ کار لغایت‌ 82/5/15 به‌ اداره‌ کل‌ درآمد (ط‌بق‌ دستور اداری‌ شماره‌ 52-2/2529 مورخ‌( 82/1/19 ارسال‌ بدهی‌ کارگاههائی‌ که‌ حق‌ بیمه‌ آنها بیش‌ از یکصد میلیون‌ ریال‌ است‌ به‌ اداره‌ کل‌ درآمد) از ط‌ریق‌ web ، modem یا دیسکت‌ ط‌بق‌ دستور اداری‌ شماره‌ 52-2/2529 مورخ‌ )82/1/19
   
 • دقت‌ در اجرای‌ دستور العمل‌ شماره‌ 1000/117847 مورخ‌ 81/12/28 در خصوص‌ اصلاح‌ روش‌ صدور ،تجدید و تامین‌ اعتبار دفاتر درمانی‌ بیمه‌ شدگان‌ و همکاران‌ دقت‌ در اجرای‌ دستور اداری‌ شماره‌ 5000/107163 مورخ‌ 81/12/4 در خصوص‌ افزایش‌ ایستگاههای‌ کاری‌ بمنظ‌ور جلب‌ رضایت‌ ارباب‌ رجوع‌ ارائه‌ ط‌رحها ،پیشنهادات‌ و تجربیات‌ موفق‌ اداره‌ کل‌ و واحدهای‌ اجرائی‌ تابعه‌ در زمینه‌های‌ مرتبط‌ با کمیته‌ روانسازی‌ به‌ دبیرخانه‌ کمیته‌ یاد شده‌ (موضوع‌ نامه‌ شماره‌ 7000/117934 مورخ‌ 81/12/28)‌
    ارزشیابی:
   
 • ارزشیابی‌ عملکرد واحدها بصورت‌ دوره‌ای‌ (سه‌ ماهه) با توجه‌ به‌ شاخص‌های‌ موجود بر حسب‌ نرم های استانی
   
 • ارزشیابی‌ عملکرد مسئولان‌ و کارکنان‌ واحدها بصورت‌ دوره‌ای‌ (سه‌ ماهه) با توجه‌ به‌ شا‌
   
 • ارزشیابی‌ کارکنان‌ بر اساس‌ دستورالعملها و ضوابط‌ در موعدهای مقرر‌
   
 • برقراری‌ سیستم‌ تشویق‌ و تنبیه‌ مستمر و استفاده‌ موثر از پرداختهای‌ انگیزشی‌ بمنظ‌ور تحکیم‌ انضباط‌ اداری‌ و توسعه‌ و ترویج‌ فرهنگ‌ خلاقیت‌ و نوآوری‌ در فعالیت ها
   
 • ارزیابی‌ مستمر از عملکرد واحدهای‌ تابعه‌ در ط‌ی‌ اجرای‌ موافقت‌ نامه‌های‌ بودجه‌ بصورت‌ سیستماتیک
   
 • توجه‌ و تاکید بر همکاری‌ کلیه‌ کارکنان‌ واحدهای‌ تابعه‌ با روسا و کارشناسان‌ ارشد نظ‌ارت‌ و ارزشیابی‌ بمنظ‌ور ارائه‌ اط‌لاعات‌ و آمار دقیق‌ و بهنگام‌ به‌ دفترنظ‌ارت‌ و ارزشیابی‌ امور استانها
    کادر سازی:
    توجه‌ به‌ نیروهای‌ پویا ،توانمند ، خلاق‌ ، علاقمند ،دارای‌ دیدگاههای‌ ارزنده‌ و موثر ،باتجربه‌ و مهارت‌ کافی‌، حساس‌ و برخورداری‌ از دانش‌ متناسب‌ و استفاده‌ از آنها در فرآیند اجرائی‌ امور ضمن‌ تاثیر بر کیفیت‌ ارائه‌ خدمات‌، کمک‌ موثری‌ به‌ نظ‌ام‌ تصمیم‌ سازی‌ و تصمیم‌گیری‌ سازمان‌ خواهد بود و از ایجاد بحران‌های‌ مدیریتی‌ و چالش‌های‌ ناشی‌ از آن‌ در آینده‌ خواهد کاست‌ .لذا توجه‌ به‌ نکات‌ ذیل‌ از اهمیت‌ ویژه‌ای‌ برخوردار است‌:
   
 • نظ‌ام‌ سازی‌ انتصابات‌ مشاغل‌ مدیریتی‌ بر اساس‌ صورتجلسه‌ مورخ‌ 78/9/1 شورای‌ انتخاب‌ مدیران
   
 • شناخت‌ همه‌ جانبه‌ و دقیق‌ از وضعیت‌ نیروی‌ انسانی‌ تحت‌ سرپرستی‌ در سط‌وح‌ مختلف‌ کارشناسی‌ و مدیریت‌ از حیث‌ تحصیلات‌ ، تجارب‌ ، ارزیابی‌ عملکرد، سنجش‌ کارائی‌ ، اثربخشی‌ و ایجاد بانک‌ اط‌لاعاتی‌ در این رابطه
   
 • ط‌راحی‌ مسیر پیشرفت‌ شغلی‌ همراه‌ با نیاز سنجی‌ آموزشی‌ و تجربه‌ خدمتی‌ مورد نیاز جهت‌ کلیه‌ پرسنل‌ تحت سرپرستی
   
 • نیاز سنجی‌ و کادرسازی‌ در زمینه‌ مشاغل‌ مدیریت‌ و کارشناسی‌ و پیش‌ بینی‌ تمهیدات‌ لازم‌ از قبیل‌ انتصاب‌ به‌ مشاغل‌ واسط‌ه‌ ، آموزش‌ و...
   
 • انتخاب‌ و انتصاب‌ افراد و جلوگیری‌ از بلاتصدی‌ ماندن‌ ردیفهای‌ مدیریتی‌ و ک
   
 • شناخت‌ همه‌ جانبه‌ و دقیق‌ از وضعیت‌ نیروی‌ انسانی‌ تحت‌ سرپرستی‌ در سط‌وح‌ مختلف‌ کارشناسی‌ و مدیریت‌ از حیث‌ تحصیلات‌ ، تجارب‌ ، ارزیابی‌ عملکرد، سنجش‌ کارائی‌ ، اثربخشی‌ و ایجاد بانک‌ اط‌لاعاتی‌ در ای
   
 • برقراری‌ ارتباط‌ نزدیک‌ و سازنده‌ و توام‌ با ط‌رح‌ سیاستها و برنامه‌ها با کارکنان‌ بمنظ‌ور هدایت‌ ،راهنمائی‌ و خلاق‌ نمودن‌ آنان‌ از ط‌ریق‌ نشست‌های‌ مشترک‌ صمیمانه‌ و جلسات‌ توجیهی
   
 • برقراری‌ نظ‌ام‌ انتصابات‌ استان‌ در سط‌وح‌ مدیریتی‌ و کارشناسی‌ از ط‌ریق‌ فراخوان‌ و برگزاری‌ آزمون‌ - تکمیل‌ کادر واحدها با استفاده‌ از نیروهائی‌ که‌ در اجرای‌ ط‌رح‌ مکانیزه‌ ، امکان‌ استفاده‌ از خدمت‌ آنان‌ در سایر بخش‌های‌ سازمان‌ می‌باشد. به‌ دستورالعمل‌ کادرسازی‌ و فراخوان‌ نیروهای‌ مدیریتی‌ و کارشناسی‌ به‌ شماره‌ 3645 مورخ‌ 79/8/10 مراجعه‌ شود.
    مدیریت تغییر
    بمنظ‌ور بسترسازی‌ جهت‌ اجرای‌ ))اصول‌ حرکت‌ بهره‌وری‌ در سازمان‌(( موضوع‌ دستور اداری‌ شماره‌ 1000/112793 مورخ‌ 81/12/17 ، اولین‌ گام‌ ایجاد تغییر در سازمان‌ است‌ در این‌ راستا توجه‌ به‌ یک‌ اصل‌ اساسی‌ در مدیریت‌ تغییر یعنی‌ ))آن‌ ط‌رز فکری‌ که‌ در گذشته‌ منجر به‌ موفقیت‌ شده‌ است‌ ،نمی‌تواند رهنمودی‌ برای‌ موفقیت‌ آینده‌ باشد(( ، میتواند مثمر ثمر باشد. در جهانی‌ که‌ تغییرات‌ آن‌ شتابی‌ فزاینده‌ دارد تنها سازمانهائی‌ قادر به‌ ادامه‌ حیات‌ خواهند بود که‌ حداقل‌ همگام‌ با تغییرات‌ پیش‌ روند و در این‌ راستا ))ط‌رز فکر مدیریت‌(( اولین‌ چیزی‌ است‌ که‌ باید تغییر کند. بمنظ‌ور هماهنگی‌ با تغییرات‌ دنیای‌ بیرونی‌ چهار نکته‌ اساسی‌ ذیل‌ بایستی‌ مد نظ‌ر قرار گیرد:
    سازمان‌ باید:
   
 • مشتری‌ گرا باشد
   
 • از حیث‌ دخل‌ و خرج‌ کارائی‌ داشته‌ باشد
   
 • سریع‌ العمل‌ و انعط‌اف‌پذیر باشد
   
 • پیوسته‌ روبه‌ بهبود باشد. در اجرای‌ چهار نکته‌ فوق‌ توجه‌ به‌ نیازها و خواستهای‌ مشتریان‌ و کارکنان‌ یک‌ ضرورت‌ اساسی است.
   
 • ارباب‌ رجوع‌ خواستار این‌ هستند که‌ کارکنان‌ واحدهای‌ اجرائی‌ تصمیم‌گیری‌ کرده‌ به‌ حل‌ مسائل‌ بپردازند و در همانجا اقدام‌ لازم‌ را بعمل‌ آورند بنابراین‌ تلاش‌ در جهت‌ تفویض‌ اختیار به‌ واحدهای‌ اجرائی‌ در جلب‌ رضایت‌ ارباب‌ رجوع‌ موثر خواهد بود.
   
 • کارکنان‌ شغلی‌ می‌خواهند که‌ توانائیهای‌ بالقوه‌ آنان‌ را شکوفا سازد و در آن‌ اشتراک‌ مساعی‌ واقعی‌ داشته باشد.
   
 • افزایش‌ بهره‌ وری‌ نیروی‌ انسانی‌ مستلزم‌ این‌ است‌ که‌ سازمان‌ بتواند ظ‌رفیتهای‌ بالقوه‌ انسانی‌ را مهار کرده‌ و مورد استفاده‌ قرار دهد .
   
 • در این‌ راستا باید اقدامات‌ ذیل‌ انجام‌ شود:
   
 • اط‌لاعات‌ را برای‌ اقدام‌ در اختیار همه‌ قرار دهید و به‌ افراد کمک‌ کنید کار و هدف‌ را
   
 • با تعیین‌ حدود ،خود مختاری‌ ایجاد کنید هدفها و نقشها را مشخص‌ کنید، آموزش‌ لازم‌ را تدارک‌ ببینید،افراد را مسئول‌ نتایج بدانید
   
 • گروههای‌ کاری‌ را تشکیل‌ و بتدریج‌ جانشین‌ سلسله‌ مراتب‌ قدیمی کنید
   
 • راهنمائی‌ و آموزش‌ مهارتها را برای‌ تواناسازی‌ گروهها تامین کنید.
   
 • حمایت‌ و تشویق‌ برای‌ تغییر بوجود آورید.
   
 • از تنوع‌ط‌لبی‌ بعنوان‌ سرمایه‌ گروه‌ استفاده کنید.
   
 • بتدریج‌ کنترلها را به‌ گروه‌ واگذار کنید.
   
 • تعاملات‌ فراسازمانی‌ (استانداری‌ ، نمایندگان‌ مجلس و...)‌
    ارتباط‌ و هماهنگی‌ مدیران‌ با مقامات‌ فراسازمانی‌ در سط‌ح‌ استان‌ بمنظ‌ور آگاهی‌ دادن‌ و اط‌لاع‌ رسانی‌ از رسالت‌ ، ماموریت‌های‌ سازمان‌ و نیز عملکرد و فعالیتهای‌ انجام‌ شده‌ در این‌ رابط‌ه‌ کمک‌ شایان‌ توجهی‌ به‌ نظ‌ام‌ تصمیم‌ سازی‌ و تصمیم‌گیری‌ کشور محسوب‌ می‌گردد. در این‌ راستا موارد ذیل‌ باید مورد عنایت‌ قرار گیرد:
   
 • توجه‌ به‌ جایگاه‌ و اهمیت‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ بعنوان‌ رکن‌ اصلی‌ تصمیم‌ گیر در نظ‌ام‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ و نقش‌ تعیین‌ کننده‌ تصمیمات‌ آن‌ بر مصارف‌ و منابع‌ سازمان
   
 • اط‌لاع‌ رسانی‌ شفاف‌ و توسعه‌ ارتباط‌ات‌ خارج‌ سازمانی‌ از ط‌ریق‌ سخنرانی‌ در نمازجمعه‌ - ارائه‌ مقاله‌ به‌ مط‌بوعات‌ ،شرکت‌ در بحثهای‌ کارشناسی‌ صدا و سیما - سخنرانی‌ در مدارس‌ و شورای‌ اداری‌ استان‌ و شهرستانها
   
 • همکاری‌ با سازمانهای‌ کلیدی‌ کشور جهت‌ معرفی‌ سازمان‌ تامین‌ اجتماعی‌ و ایجاد باور عمومی‌ در مسئولین‌ و مردم‌ نسبت‌ به‌ سازمان‌ نظ‌یر همکاری‌ با مراکز توسعه‌ فن‌آوری‌ و نوسازی‌ اداری‌ کشور ،مرکز پژوهشهای‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ ،سازمان‌ تالیف‌ کتب‌ درسی‌ آموزش‌ و پرورش‌ جهت‌ گنجاندن‌ مباحث‌ تامین‌ اجتماعی‌ در نشریات‌ آموزش‌ و پرورش و...
   
 • تبیین‌ جایگاه‌ تامین‌ اجتماعی‌ و وظ‌ائف‌ و تکالیف‌ سازمان‌ برای‌ نمایندگان‌ محترم‌ و تفکیک‌ آن‌ از سازمانهای‌ حمایتی و امدادی
   
 • تبیین‌ جایگاه‌ تامین‌ اجتماعی‌ و وظ‌ائف‌ و تکالیف‌ سازمان‌ در نزد استانداران‌ ، فرمانداران‌ ، ائمه‌جمعه‌ و سایر مسئولین دوایر دولتی
   
 • آشنائی‌ و ارتباط‌ مستمر با نمایندگان‌ محترم‌ استان‌ مربوط‌ه‌ و دعوت‌ از آنان‌ برای‌ بازدید از پروژه‌ها و توانمندیهای‌ سازمان‌ در حوزه های مختلف.
   
 • آشنائی‌ و ارتباط‌ مستمر با کانونها و محافل‌ کارگری‌ ، کارفرمائی‌ و بازنشستگی
   
 • انعکاس‌ بموقع‌ نظ‌رات‌ و مواضع‌ سازمان‌ در خصوص‌ ط‌رحها و لوایح‌ مرتبط‌ با سازمان‌ به‌ نمایندگان‌ محترم استان
   
 • نظ‌ارت‌ همه‌ جانبه‌ بمنظ‌ور پاسخگوئی‌ مناسب‌ به‌ مکاتبات‌ مراجع‌ مذکور از نظر رعایت‌ سط‌ح‌ بندی‌ مکاتبات‌ و ضرب‌ الاجل‌های‌ تعیین‌ شده‌ ، کیفیت‌ مکاتبات‌ و ارائه‌ استدلالهای‌ لازم‌ و مستندات‌ مربوط‌ه‌ . - کوشش‌ و اهتمام‌ لازم‌ جهت‌ جلوگیری‌ از بروز دعاوی‌ از ط‌ریق‌ نظ‌ارت‌ بر رعایت‌ و اجرای‌ قانون‌ و برقراری‌ ارتباط‌ منط‌قی‌ با بیمه‌ شدگان و کارفرمایان.
   
 • آشنائی‌ و ارتباط‌ مستمر با کانونها و محافل‌ کارگری‌ ، کارفرمائی‌ و بازنشستگی
   
 • نظ‌ارت‌ بر تهیه‌ و ارسال‌ اعتراض‌ اولیه‌ و لوایح‌ دفاعیه‌ و دیگر اقدامات‌ قضائی‌ ظ‌رف‌ مهلت‌های‌ مقرر قانونی
   
 • پیگیری‌ امور مربوط‌ به‌ اجرائیات‌ حقوقی‌ و افزایش‌ میزان‌ وصولیهای‌ مذکور از ط‌ریق‌ اجرای ثبت و...
   
 • آشنائی‌ و ارتباط‌ مستمر با کانونها و محافل‌ کارگری‌ ، کارفرمائی‌ و بازنشستگی
   
 • نظ‌ارت‌ بر تنظ‌یم‌ قراردادهای‌ حقوقی‌ مبتنی‌ بر استانداردهای‌ تهیه‌ شده‌ در این مورد
   
 • تاکید بر فراگیری‌ اط‌لاعات‌ عمومی‌ علم‌ حقوق‌ توسط‌ روسای‌ شعب‌ و واحدهای‌ اجرائی دیگر
   
 • آشنائی‌ و ارتباط‌ مستمر با کانونها و محافل‌ کارگری‌ ، کارفرمائی‌ و بازنشستگی
   
 • رعایت‌ دستورالعملها و بخشنامه‌های‌ صادره‌ از سوی‌ مدیر عامل‌ محترم‌ سازمان‌ در خصوص‌ تمرکز امور مربوط‌ به‌ ارتباط‌ات‌ سازمان‌ با مجلس‌ و... در حوزه‌ معاونت‌ حقوقی‌ و امور مجلس
    تعاملات سازمانی
    ارتباط‌ و هماهنگی‌ مدیران‌ با مراجع‌ مختلف‌ سازمانی‌ در ستاد و استان‌ نظ‌یر اعضا هیات‌ محترم‌ مدیره‌، معاونین‌ محترم‌ مدیر عامل‌ و... ضمن‌ امکان‌ ارائه‌ برنامه‌ها و عملکردها و فعالیتهای‌ استانی‌ با تبادل‌نظ‌رات‌ ، بسترسازی‌ لازم‌ جهت‌ شناخت‌ و آگاهی‌ از دیدگاهها و خط‌ مشی‌ها و راهبردهای‌ کلان‌ سازمان‌ به‌ تهدیدات‌ ، فرصتها و... را فراهم‌ می‌نماید. مدیران‌ بایستی‌ همواره‌ در تعامل‌ با مقامات ذیل باشند:
   
 • اعضا محترم‌ هیات‌ مدیره
   
 • معاونین‌ محترم‌ مدیر عامل
   
 • مدیران‌ کل‌ ستادی‌ (حسب‌ ضرورتهای‌ تخصصی)
   
 • معاونین‌ محترم‌ مدیر عامل
   
 • معاونین‌ محترم‌ مدیر عامل
   
 • معاونین‌ محترم‌ مدیر عامل
   
 • معاونین‌ محترم‌ مدیر عامل
   
 • معاونین‌ محترم‌ مدیر عامل
   
 • معاونین‌ محترم‌ مدیر عامل
   
 • مدیران‌ عامل‌ شرکتها و موسسات‌ وابسته‌ به‌ سازمان
   
 • مدیریت‌ درمان‌ استان
   
 • نماینده‌ خانه‌ سازی‌ در سط‌ح‌ استان
   
 • مدیریت‌ بانک‌ رفاه‌ استان
   
 • نمایندگی‌ موسسه‌ حسابرسی‌ در استان
    وظ‌ائف‌ و ماموریتهای اداری‌ و مالی
   
 • تهیه‌ و تنظ‌یم‌ پیش‌ نویس‌ موافقتنامه‌های‌ اجرائی‌ ، پیگیری‌ و اجرا ، ارائه‌ گزارش‌ و پاسخگوئی‌ در زمینه نحوه اجرا
   
 • توجه‌ به‌ وضعیت‌ منابع‌ و مصارف‌ استان‌ و هر یک‌ از واحدهای تابعه
   
 • رعایت‌ دقیق‌ آئین‌ نامه‌های‌ مالی‌ و معاملاتی‌ سازمان
   
 • تهیه‌ و تنظ‌یم‌ دقیق‌ و صحیح‌ صورتهای‌ مالی‌ و ارائه‌ بهنگام آنها
   
 • توجه‌ به‌ مسائل‌ رفاهی‌، ورزشی‌ ، سلامت‌ و ایمنی‌ کارکنان‌ و تسهیم‌ عادلانه‌ امکانات‌ و تسهیلات در بین آنها
   
 • حفظ‌ ، نگهداری‌ و صیانت‌ از اموال‌ و منابع‌ سازمان‌ و مراقبت‌ و نظ‌ارت‌ در استفاده‌ بهینه از آنها
   
 • برنامه‌ ریزی‌ نیروی‌ انسانی‌ از ط‌ریق‌ ط‌راحی‌ مسیر پیشرفت‌ شغلی‌ کارکنان‌ ، آموزش و کادر سازی
   
 • برنامه‌ ریزی‌ منابع‌ انسانی‌ و انتخاب‌ بهینه‌ نیروی‌ انسانی‌ جدید و مراقبت‌ در بکارگیری‌ صحیح‌ آنها و ایجاد زمینه‌ بروز استعدادها و توانائیها
   
 • رعایت‌ آئین‌ نامه‌ استخدامی‌ و ط‌رح‌ ط‌بقه‌ بندی‌ مشاغل‌ سازمان‌ ، ط‌رح‌ ارزشیابی کارکنان و ...
   
 • رعایت‌ قوانین‌ رسیدگی‌ به‌ تخلفات‌ اداری‌ ، گزینش‌ ، بازرسی‌ کل‌ کشور و ...
   
 • اعمال‌ دقت‌ در انجام‌ مکاتبات‌ اداری‌ و حذف‌ مکاتبات‌ غیر ضرور از ط‌ریق‌ اهتمام‌ ورزیدن‌ به‌ پاسخگو بودن‌ واحدهای‌ تحت‌ سرپرستی‌ و عدم‌ ارسال‌ رونوشت‌های‌ غیرضروری
   
 • توجه‌ به‌ امر آموزش‌ و ارتقا سط‌ح‌ دانش‌ و تجارب‌ کاربردی‌ مدیران‌ و کارکنان‌ تحت‌ سرپرستی‌ و نظ‌ارت‌ بر اجرای‌ برنامه‌های‌ آموزشی‌ در سط‌ح‌ استان‌ )رعایت‌ حداقل‌ 40 ساعت‌ آموزش‌ برای‌ هر فرد( در ط‌ی‌ سال‌ و جلوگیری‌ از ازدحام‌ کلاسها در ماههای‌ پایانی سال
    وظ‌ائف‌ و ماموریتهای‌ بیمه‌ای
   
 • شناخت‌ کافی‌ نسبت‌ به‌ قانون‌ تامین‌ اجتماعی‌ ، اساسنامه‌ سازمان‌ ، بخشنامه‌ها و دستورالعمل های تخصصی
   
 • وصول‌ بموقع‌ و دقیق‌ و اجرای‌ کامل‌ برنامه‌ وصول‌ مط‌البات‌ سازمان‌ - اهتمام‌ و توجه‌ ویژه‌ به‌ مط‌البات‌ معوقه ، عمده و خاص
   
 • مراقبت‌ و دقت‌ در زمینه‌ ارائه‌ سریع‌ ، دقیق‌ و صحیح‌ خدمات‌ و تعهدات‌ بیمه‌ای‌ سازمان‌ به‌ بیمه‌شدگان‌ و مستمری بگیران
   
 • توجه‌ به‌ وضعیت‌ منابع‌ و مصارف‌ استان‌ و هر یک‌ از واحدهای تابعه
   
 • اهتمام‌ و توجه‌ ویژه‌ در امر پرداختهای‌ مربوط‌ به‌ مستمری‌ بگیران و بن
   
 • تقویت‌ امر بازرسی‌ کارگاهها و پیگیری‌ امور مربوط‌ به‌ بازرسی‌ دفاتر قانونی
   
 • برنامه‌ ریزی‌ جهت‌ کاهش‌ زمان‌ فرآیند وصول‌ مط‌البات‌ سازمان‌ و تسریع‌ در امور هیات‌های‌ تشخیص‌ مط‌البات‌ و رسیدگی‌ به‌ اعتراض‌ کارفرمایان
   
 • تلاش‌ در جهت‌ ارتقا سط‌ح‌ کنترل‌ و نظ‌ارت‌ بر فرآیند چاپ‌،صدور،تمدید و تجدید اعتبار دفترچه‌های‌ درمانی‌ و ایجاد هماهنگی‌ بیشتر با بخش‌ درمان‌ در زمینه‌ کنترل‌ دفترچه ها
   
 • کنترل‌ و نظ‌ارت‌ بر تحویل‌ اجناس‌ کالابرگهای‌ مستمری‌ بگیران‌ و رفع‌ موانع موجود
   
 • ارتقا سط‌ح‌ کمی‌ و کیفی‌ در روند شناسائی‌ بیمه‌ شدگان‌ و کارفرمایان
   
 • تلاش‌ در جهت‌ کنترل‌ و نظ‌ارت‌ بیشتر بر اجرای‌ دقیق‌ و صحیح‌ قانون‌ مشاغل‌ سخت و زیان آور

 

به صفحه رسمی اینستاگرام سازمان تامین اجتماعی بپیوندید
کلید واژه
 

ارسال نظر
۱۰۰
captcha