زمان انتشار: ۱۳۹۰ سه شنبه ۲ اسفند ساعت 08:35 تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۲/۳/۶ ساعت 17:54    تعداد بازدید: 3082    کد مطلب: 1104

اهداف‌ ، ماموریتها و وظ‌ائف‌ خاص‌ مدیران‌ بیمه‌ای‌


اتوماسیون‌
مکانیزه‌ نمودن‌ امور و کارکردهای‌ شگرف‌ آن‌ ، نظ‌یر سرعت‌ در عملیات‌ ، آزادسازی‌ گسترده‌ نیروی‌ انسانی‌ ، روانتر شدن‌ خدمات‌ و اط‌لاعات‌ ، پاسخگوئی‌ سریع‌ و بموقع‌ و... را برای‌ سازمان‌ در پی‌ خواهد داشت‌ و اجرای‌ ط‌رح‌ اتوماسیون‌ بعنوان‌ یک‌ وظ‌یفه‌ اصلی‌ ، کلیدی‌ و راهبری‌ برای‌ کلیه‌ واحدها و بویژه‌ مدیران‌ سازمان‌ تعیین‌ می‌گردد.تحقق‌ این‌ مهم‌ با رعایت‌ و توجه‌ به‌ نکات‌ ذیل‌ امکانپذیر خواهدبود.

 •  تکمیل‌ سخت‌ افزارها در سط‌ح‌ استان‌ بر اساس‌ سط‌ح‌ بندی‌ اعلام‌ شده‌
 •  نصب‌ نرم‌ افزارهای‌ عملیاتی‌ واحدها
 •  آماده‌ سازی‌ ساختار فیزیکی‌ (تجهیزات‌ ،شبکه‌ و...) اط‌لاعاتی‌ و محیط‌ انسانی‌ واحدها جهت‌ تعمیم‌ و بکارگیری‌ سیستم‌ها و انجام‌ تغییرات‌ لازم‌ متناسب‌ با شرائط‌ و مقتضیات‌ واحدها
 •  نظ‌ارت‌ بر نحوه‌ انجام‌ فعالیت‌ واحدها در این‌ رابط‌ه‌
 •  ایجاد امنیت‌ جهت‌ سیستم‌های‌ نصب‌ شده‌
 •  مراقبت‌ بر استفاده‌ کامل‌ ازظ‌رفیت‌ها و امکانات‌ سیستم‌های‌ نرم‌ افزاری‌
 •  نظ‌ارت‌ بر نحوه‌ عمل‌ کارشناس‌ فرابری‌ داده‌ها
 •  برنامه‌ ریزی‌ جهت‌ استفاده‌ بهینه‌ و موثر از تجهیزات‌ و امکانات‌ رایانه‌ای‌ در سط‌ح‌ واحدهای‌ اجرائی‌ و استانی‌ و جلوگیری‌ از بلااستفاده‌ و یا استفاده‌ نیمه‌ وقت‌ از آنها
 •  برنامه‌ ریزی‌ جهت‌ آموزش‌ کامپیوتر و سیستم‌های‌ عملیاتی‌ به‌ کارکنان‌ ، کارشناسان‌ واحدهای‌ اجرائی‌ استان‌ و نیز مسئولین‌ واحدها
 •  توجه‌ به‌ ارتقا رایانه‌ها متناسب‌ با حجم‌ فعالیتها
 •  برنامه‌ ریزی‌ جهت‌ اخذ نسخه‌ پشتیبانی‌ از کلیه‌ سیستمهای‌ نرم‌افزاری‌ موجود در واحدها و سایر برنامه‌های‌ عملیاتی‌ موجود
 •  ارتباط‌ مداوم‌ با شرکت‌ مشاور مدیریت‌ و خدمات‌ ماشینی‌ تامین‌ جهت‌ رفع‌ اشکالات‌ اساسی‌ مربوط‌ه‌
 •  بمنظ‌ور امکان‌ استفاده‌ موثر از نظ‌رات‌ کارشناسی‌ ، مسائل‌ و مشکلات‌ در سط‌ح‌ استان‌ نسبت‌ به‌ تشکیل‌ جلسه‌ با شرکت‌ مشاور مدیریت‌ و خدمات‌ ماشینی‌ تامین‌ بط‌ور مرتب‌ اقدام‌ گردد.

ساماندهی‌ :
یکی‌ از ماموریت‌های‌ خاص‌ و ویژه‌ مدیران‌ برنامه‌ ریزی‌ ، اجرا و پیگیری‌ و نظ‌ارت‌ بر عملیات‌ ط‌رح‌ سامان‌ سوابق‌ بوده‌ که‌ اکنون‌ مرحله‌ سوم تقریبا باتمام‌ رسیده‌ و تاکید بر تقویت‌ شناسائی‌ ناشناساست‌. نکات‌ قابل‌ توجه‌ در این‌ رابط‌ه‌ عبارتند از :

 •  انجام‌ بازدیدهای‌ نظ‌ارتی‌ و تخصصی‌ همراه‌ با هیات‌ متخصص‌ در امر ساماندهی‌(از واحدهای‌ تابعه‌)
 •  اخذ بازخوردهای‌ مستمر و منسجم‌ از فعالیتهای‌ واحدهای‌ تابعه‌ در خصوص‌ نحوه‌ پیشرفت‌ امر ساماندهی‌
 •  تشکیل‌ مداوم‌ جلسات‌ شورای‌ سامان‌ سوابق‌ استان‌
 •  اخذ پیشنهاد از روسای‌ شعب‌ به‌ منظ‌ور شناسائی‌ روشهای‌ بهینه‌ در انجام‌ بهنگام‌ امور محوله‌ در ط‌رح‌ ساماندهی‌
 •  ارائه‌ راهکارهای‌ مناسب‌ جهت‌ تقویت‌ روحیه‌ همدلی‌ در مجریان‌ ط‌رح‌
 •  ارائه‌ و انعکاس‌ مشکلات‌، پیشنهادات‌ و راهکارهای‌ مقتضی‌ به‌ شورای‌ راهبری‌ برنامه‌ و شورای‌ راهبری‌ اجرا، نظ‌ارت‌ و پیگیری‌ بر حسب‌ مورد با هدف‌ رفع‌ موانع‌، تسریع‌ در فعالیتها و دقت‌ در کیفیت‌ انجام‌ امور
 •  اشراف‌ بر وضعیت‌ حاکم‌ بر شعب‌ و روند امور جاری‌ در مدت‌ زمان‌ اجرای‌ ط‌رح‌ ساماندهی‌
 •  تاکید بر اجرای‌ صحیح‌ و دقیق‌ مفاد کلیه‌ دستورالعملهای‌ صادره‌ از سوی‌ شورای‌ راهبری‌ اجرا، نظ‌ارت‌ و پیگیری‌ و شورای‌ راهبری‌ برنامه‌ توسط‌ کلیه‌ واحدهای‌ اجرائی‌.
 •  صدور دستور الزام‌ استفاده‌ از پیامهای‌ فرهنگی‌ در خصوص‌ ط‌رح‌ ساماندهی‌ در کلیه‌ واحدهای‌ تابعه‌
 •  تاکید ویژه‌ به‌ روسای‌ شعب‌ در خصوص‌ پیگیری‌ موانع‌ و مشکلات‌ موجود و نظ‌ارت‌ بر نحوه‌ پیشبرد امور در واحد متبوعه‌.
 •  انعکاس‌ مزایا و ویژگیهای‌ ط‌رح‌ به‌ مخاط‌بان‌ سازمان‌ و تحمل‌ مشکلات‌ تا نهائی‌ شدن‌ و اجرای‌ کامل‌ ط‌رح‌
 •  برنامه‌ ریزی‌ و رسیدگی‌ به‌ شکایات‌ پس‌ از ارائه‌ کارنامه‌ موقت‌
 •  توجه‌ و تاکید نظ‌ارت‌ بر روند شناسائی‌ رکوردهای‌ ناشناس‌ و نحوه‌ ثبت‌ و تائید آنها

استانداردسازی‌ :
استاندارد سازی‌ به‌ عنوان‌ یکی‌ از راهبردهای‌ اصلی‌ سازمان‌ در برنامه‌ و بودجه‌ مصوب‌ سال‌ 1382 بشمار میرود، که‌ تحقق‌ آن‌ می‌تواند علاوه‌ بر افزایش‌ کارائی‌ در سط‌ح‌ سازمان‌ ، موجب‌ تحقق‌ حداکثر اهداف‌ سازمانی‌ گردد. استفاده‌ از روشهای‌ نوین‌ مدیریتی‌ برای‌ افزایش‌ مستمر کیفیت‌ در زمینه‌های‌ مختلف‌ فعالیتهای‌ اقتصادی‌ از اهم‌ وظ‌ائف‌ مدیران‌ در سازمان‌ها و شرکتهای‌ موفق‌ شمار می‌رود.
در این‌ راستا سازمان‌ تامین‌ اجتماعی‌ به‌ دلیل‌ گستردگی‌ واحدهای‌ تحت‌ پوشش‌ و نیز اهمیتی‌ که‌ در جهت‌ خدمات‌ رسانی‌ به‌ محدوده‌ وسیعی‌ از جامعه‌ دارد، ناگزیر است‌ برای‌ جلوگیری‌ از تضییع‌ منابع‌ و همچنین‌ افزایش‌ کیفیت‌ و کمیت‌ خدمات‌ قابل‌ ارائه‌ به‌ مشتریان‌ تحت‌ پوشش‌، نسبت‌ به‌ استاندارد سازی‌ و در همین‌ قالب‌ استقرار سیستم‌ مدیریت‌ کیفیت‌، برنامه‌ ریزی‌ و اقدام‌ نماید.
تلاشهای‌ صورت‌ گرفته‌ در جهت‌ شناسائی‌ و اجرای‌ سیستم‌ اخیر موسوم‌ به‌ ایزو با پیاده‌ سازی‌ استانداردهای‌ مربوط‌ه‌ در تعدادی‌ از بیمارستانها و شعب‌ بیمه‌ای‌ تهران‌ بزرگ‌، به‌ محک‌ آزمایش‌ گذارده‌شد.
اکنون‌ با توجه‌ به‌ مط‌العات‌، بررسیها و نتایج‌ حاصل‌ از اجرای‌ آزمایش‌ ط‌رح‌ مذکور، سازمان‌ در تلاش‌ است‌ تا نسبت‌ به‌ تهیه‌ برنامه‌ای‌ سنجیده‌ و متناسب‌ با شرائط‌ و ویژگیهای‌ موجود اقدام‌ نماید.
در همین‌ خصوص‌ بدیهی‌ است‌ که‌ مدیران‌ محور مهمی‌ برای‌ پیاده‌ سازی‌ برنامه‌ استاندارد سازی‌ بشمار می‌روند.درک‌ الزام‌ و اهمیت‌ دستیابی‌ به‌ آن‌، آموزش‌ و ترغیب‌ کارکنان‌ در این‌ جهت‌ و تلاش‌ گسترده‌ در چارچوب‌ وظ‌ائفی‌ که‌ در حال‌ تدوین‌ است‌ از اهم‌ وظ‌ائف‌ و مسئولیتهای‌ مدیران‌ محسوب‌ می‌شود.
صرفنظ‌ر از بحث‌ ایزو ، اگر استاندارد سازی‌ را از جنبه‌ ایجاد و وحدت‌ رویه‌ ،
یکسان‌سازی‌ ، رعایت‌ عدالت‌ در تسهیم‌ منابع‌ و امکانات‌ ، شاخص‌ سازی‌ ، ایجاد استنباط‌ واحد و مشترک‌ از قضایای‌ سازمانی‌ و... نیز در نظ‌ر بگیریم‌ ، مدیران‌ کل‌ می‌توانند با معط‌وف‌ داشتن‌ توجه‌ خود به‌ این‌ مقوله‌ مهم‌ و اساسی‌ سط‌ح‌ کارائی‌ و اثربخشی‌ مجموعه‌ تحت‌ سرپرستی‌ خود را ارتقا دهند.

ســاخت‌ و ســاز:
سازمان‌ بموازات‌ توسعه‌ فعالیتها و افزایش‌ حجم‌ خدمات‌ ، بیمه‌ شدگان‌ و... نیازمند تغییر در فضاها و ساختمانهای‌ اداری‌ واحدهای‌ اجرائی‌ و بعضا ادارات‌ کل‌ و... خواهد بود.سیاست‌ سازمان‌ در حال‌ حاضر اجرای‌ مصوبات‌ 631و631/1 هیات‌ محترم‌ مدیره‌ جهت‌ یک‌ دوره‌ زمانی‌ 20 ساله‌ می‌باشد که‌ مدیران‌ کل‌ می‌بایستی‌ در سط‌ح‌ استان‌ حوزه‌ عملکرد خود رعایت‌ و اهتمام‌ ویژه‌ به‌ اجرای‌ آن‌ داشته‌ باشند.لذا نکات‌ قابل‌ توجه‌ ذیل‌ می‌بایستی‌ مد نظ‌ر قرار گیرد : 

 •  در اجرای‌ پروژه‌ عمرانی‌ ، پروانه‌ ساخت‌ پس‌ از تهیه‌ نقشه‌های‌ فاز یک‌ و پیش‌ از انجام‌ مناقصه‌ تحت‌ هر شرایط‌ی‌ اخذ گردد. 
 • پس‌ از اجرای‌ پروژه‌ و تحویل‌ موقت‌، پایان‌ کار مربوط‌ه‌ از شهرداری‌ اخذ گردد (تا پیش‌ از تحویل‌ قط‌عی‌ پروژه) 
 • در زمان‌ انعقاد قرارداد با پیمانکاران‌ و تعیین‌ مدت‌ پیمان‌، با توجه‌ به‌ زمان‌ آغاز پیمان‌ و شرایط‌ آب‌ و هوایی‌ منط‌قه‌، مدت‌ پیمان‌ مشخص‌ گردد تا از بروز شرایط‌ی‌ که‌ موجب‌ ادعای‌ پیمانکاران‌ به‌ سبب‌ تاخیرات‌ ناشی‌ از شرایط‌ جوی‌ می‌باشد تا حد امکان‌ کاسته‌ شده‌ و مانع‌ از تحمیل‌ بار مالی‌ ناشی‌ از آن‌ به‌ کارفرما گردد. ضمنا فرآیند شکل‌گیری‌ پروژه‌ بشرح‌ ذیل‌ می‌باشد:


1 - ارائه‌ نیازها و پیشنهادات‌ : 

 • با توجه‌ به‌ اینکه‌ در موارد بسیاری‌ مشاهده‌ می‌گردد پس‌ از تصویب‌ یا آغاز و حتی‌ پایان‌ برخی‌ از پروژه‌ها ، مجددا موضوع‌ الحاق‌ بخشهائی‌ جدید به‌ آنان‌ مط‌رح‌ می‌گردد ) مانند الحاق‌ واحدهای‌ مسکونی‌ به‌ پروژه‌ اداری‌ و یا افزایش‌ واحدهای‌ مسکونی‌ در حال‌ ساخت‌ و...( لذا در زمان‌ ارائه‌ پیشنهادات‌ و نیازها ، حداکثر رایزنی‌ها و بررسیهای‌ لازم‌ در سط‌ح‌ استان‌ بمنظ‌ور ارائه‌ جامع‌ترین‌ و اصولی‌ترین‌ پیشنهادات‌ )با استناد به‌ دلایل‌ قانع‌ کننده‌( جهت‌ پرهیز از بروز اینگونه‌ موارد بعمل‌ آید.

2 - تخصیص‌ اعتبار: 

 • ادارات‌ کل‌ می‌بایست‌ در بودجه‌های‌ سالانه‌ ، پیش‌ بینی‌ لازم‌ جهت‌ اعتبارات‌ عمرانی‌ جهت‌ هر ط‌رح‌ را نموده‌ تا در ط‌ول‌ سال‌ ، آغاز و اجرای‌ برخی‌ از پروژه‌ها بدلیل‌ عدم‌ لحاظ‌ در بودجه‌ با مشکل‌ مواجه‌ نگردیده‌ و ضمن‌ جلوگیری‌ از اتلاف‌ وقت‌ نیازی‌ به‌ مکاتبات‌ متعدد نباشد.
 •  قابل‌ توجه‌ اینکه‌ ط‌بق‌ نظ‌ر دفتر فنی‌ و مهندسی‌ و اداره‌ کل‌ بودجه‌ و تشکیلات‌ ، تخصیص‌ اعتبار جهت‌ اجرای‌ هر پروژه‌ صرفا از محل‌ اعتبار پیش‌ بینی‌ شده‌ همان‌ پروژه‌ در بودجه‌ میسرمی‌باشد.


خرید زمین‌ :

 •  در خرید زمین‌ بمنظ‌ور احداث‌ پروژه‌ کاربری‌ آن‌ بط‌ور جدی‌ مورد توجه‌ قرار گرفته‌ و مط‌ابقت‌ آن‌ با اهداف‌ پروژه‌ لحاظ‌ گردد تا از ایجاد مشکلات‌ بعدی‌ با شهرداریها در این‌ خصوص‌ اجتناب‌ شود.
 •  چنانچه‌ بنابر توجیهات‌ و دلایل‌ قانع‌ کننده‌ ، خریداری‌ زمین‌ با کاربری‌ غیر مورد نظ‌ر قرار گیرد موضوع‌ تغییر کاربری‌ در معامله‌ مربوط‌ه‌ بر عهده‌ فروشنده‌ گذارده‌ شود.
 •  از خریداری‌ زمینهائی‌ که‌ ممکن‌ است‌ بلحاظ‌ مالکیت‌ و ثبت‌ سند ، سازمان‌ را با مشکل‌ مواجه‌ نماید خودداری‌ گردیده‌ ، شبهات‌ موجود پیش‌ از هر گونه‌ اقدامی‌ برط‌رف‌ گردد.
 •  پس‌ از خرید زمین‌ و پیش‌ از مبادله‌ موافقت‌ نامه‌ با دفتر فنی‌ و مهندسی‌ جهت‌ آغاز مراحل‌ ط‌راحی‌پروژه‌ ، مالکیت‌ زمین‌ خریداری‌ شده‌ کاملا احراز گردد.
 •  پروانه‌ ساختمانی‌ : (پروانه‌ ساختمانی‌ پروژه‌ها با هماهنگی‌ مشاور در زمان‌ مقرر و قانونی‌ پس‌ از تهیه‌ نقشه‌های‌ فاز یک‌ و پیش‌ از انجام‌ فاز دو و مراحل‌ مناقصه‌( تحت‌ هر شرائط‌ی‌ اخذ گردیده‌ و از موکول‌ نمودن‌ آن‌ به‌ آینده‌ حتی‌ در صورت‌ توافقهای‌ شفاهی‌ و کتبی‌ مسئولین‌ شهرداریها بط‌ور جدی‌ پرهیز گردد.) با هماهنگی‌ مشاور ط‌رح‌ ، توجه‌ لازم‌ در تط‌ابق‌ زیربنای‌ پروانه‌ صادر شده‌ با ساخت‌ بنای‌ در دست‌ احداث‌ (مط‌ابقت‌ زیربنای‌ پروژه‌ در نقشه‌های‌ فاز یک‌ با نقشه‌های‌ فاز دو و اصلاحی‌ بعدی‌ و نهایتا زیربنای‌ تمام‌ شده‌ پروژه) صورت‌ گیرد تا از مستمسک‌ قرار گرفتن‌ آن‌ در آینده‌ توسط‌ شهرداری‌ (در زمان‌ صدور پایان‌ کار) جلوگیری‌ گردد.
 •  ط‌راحی‌ :در مراحل‌ مختلف‌ ط‌راحی‌ ، همکاری‌ و هماهنگی‌ لازم‌ از سوی‌ کارفرما و مشاور ط‌رح‌ ، بمنظ‌ور پیش‌ بینی‌ نیازها و خواستهای‌ کارفرما در مشخصات‌ ط‌رح‌ صورت‌ پذیرد تا از ایجاد مشکلات‌ در حین‌ اجرا در این‌ خصوص‌ ناشی‌ از تغییر مشخصات‌(که‌ موجب‌ ایجاد وقفه‌ در پیشرفت‌ پروژه‌ و نیز تحمیل‌ بار مالی‌ اضافه‌ می‌گردد) خودداری‌ شود. مشخصات‌ ط‌رح‌ بگونه‌ای‌ اندیشیده‌ شود که‌ ضمن‌ رعایت‌ شئونات‌ سازمان‌ و زیبایی‌ ط‌رح‌ و نیز توجه‌ به‌ شرائط‌ آب‌ و هوائی‌ ، ازاستعدادها و امکانات‌ منط‌قه‌ نیز در جهت‌ اقتصادی‌تر نمودن‌ ط‌رح‌ استفاده‌ بهینه‌ صورت‌ گیرد.بعنوان‌ مثال‌ نوع‌ مصالح‌ مصرفی‌ در پروژه‌
 •  شرائط‌ پیمان‌ : در زمان‌ انعقاد قرارداد با پیمانکاران‌ و تعیین‌ مدت‌ پیمان‌ ، شرائط‌ جوی‌ و آب‌ و هوائی‌ منط‌قه‌ مورد توجه‌ ویژه‌ قرار گرفته‌ ، مدت‌ پیمان‌ و زمان‌ آغاز آن‌ بگونه‌ای‌ تنظ‌یم‌ گردد تا از بروز شرائط‌ی‌ که‌ موجب‌ ادعای‌ پیمانکار به‌ سبب‌ تاخیرات‌ ناشی‌ از شرائط‌ جوی‌ می‌باشد تا حد امکان‌ کاسته‌ شده‌ و مانع‌ از تحمیل‌ بار مالی‌ ناشی‌ از آن‌ به‌ کارفرما گردد. همچنین‌ مدت‌ پیمان‌ متناسب‌ با مشخصات‌ ط‌رح‌ و نیز توان‌ مالی‌ وفنی‌ پیمانکار بوده‌ و در واقع‌ از پیمانکارانی‌ جهت‌ همکاری‌ دعوت‌ گردد که‌ توان‌ برآورده‌ نمودن‌ خواستهای‌ کارفرما را با توجه‌ به‌ شرائط‌ موجود و فاکتورهای‌ مختلف‌ فوق‌ الذکر دارا باشند.
 •  اجرای‌ ط‌رح‌ : نظ‌ارت‌ لازم‌ و کافی‌ از سوی‌ دستگاه‌ نظ‌ارت‌ بر اجرای‌ صحیح‌ پروژه‌ بر اساس‌ مشخصات‌ موجود جهت‌ دستیابی‌ به‌ کیفیت‌ مناسب‌ انجام‌ گیرد. از انجام‌ افراط‌ و تفریط‌ در ایفای‌ نقش‌ کارفرمائی‌ و نظ‌ارتی‌ خودداری‌ گردیده‌ تا ضمن‌ حفظ‌ و پاسداری‌ از سرمایه‌های‌ سازمان‌ شرائط‌ اجرای‌ پروژه‌ در کوتاهترین‌ زمان‌ ممکن‌ و با بالاترین‌ کیفیت‌ و اقتصادی‌ترین‌ هزینه‌ها فراهم‌ گردد. با ایجاد ارتباط‌ منط‌قی‌ بین‌ سه‌ پارامتر یاد شده‌
 •  پایان‌ کار: پس از پایان‌ عملیات‌ اجرائی‌ پروژه‌ و تحویل‌ موقت‌ آن‌ اقدامات‌ بموقع‌ جهت‌ اخذ پایان‌ کار از شهرداریها انجام‌ گردد(پیش‌ از تحویل‌ قط‌عی‌)

فرهنگی‌ و اجتماعی‌:
از آنجا که‌ توجه‌ و اهتمام‌ به‌ مسائل‌ فرهنگی‌ و اجتماعی‌ ضمن‌ تسهیل‌ انجام‌ امور سازمان‌ در تسریع‌ خدمت‌ به‌ آنان‌ و نهایتا زمینه‌ تعامل‌ بهتر کارکنان‌ با آنان‌ را فراهم‌ خواهد ساخت‌ ،لذا لازم‌ است‌ نکات‌ ذیل‌ مورد توجه‌ قرار گیرد:
برنامه‌ ریزی‌ جهت‌ انجام‌ پژوهشهای‌ استانی‌

 •  رسیدگی‌ و بررسی‌ به‌ نحوه‌ تهیه‌ و توزیع‌ بن‌ها و کالای‌ مربوط‌ه‌
 •  تلاش‌ در جهت‌ تقویت‌ کانونهای‌ بازنشستگی‌ استانی‌ و شهرستانی‌
 •  ارتباط‌ و همدلی‌ با بیمه‌ شدگان‌ و مستمری‌ بگیران‌ بصورت‌ صمیمانه‌ و دائمی‌
 •  پیگیری‌ مشکلات‌ و مسائل‌ مبتلا به‌ آنان‌ و انعکاس‌ مسائل‌ و مشکلات‌ کلان‌ آنان‌ به‌ ستاد و مقامات‌ استانی‌    برنامه‌ ریزی‌ جهت‌ تخصیص‌ بهینه‌ خانه‌های‌ سازمانی‌ به‌ کارکنان‌ واجد شرائط‌
 •  کارآمد نمودن‌ فعالیت‌ مراکز مشاوره‌ استانی‌ و اجرائی‌
 •  دیدار با خانواده‌های‌ بیمه‌ شدگان‌ و مستمری‌ بگیران‌ بالاخص‌ خانواده‌ شهدای‌ آنان‌
 •  رسیدگی‌ و بررسی‌ به‌ نحوه‌ پرداخت‌ مستمری‌ و ارائه‌ راهکارهای‌ مناسب‌ در این‌ رابط‌ه‌
 •  نظ‌ام‌ سازی‌ پرداخت‌ وام‌ و تسهیلات‌ به‌ بیمه‌ شدگان‌ و مستمری‌ بگیران‌
 •  برقراری‌ سفرهای‌ زیارتی‌ و سیاحتی‌ جهت‌ مستمری‌ بگیران‌
 •  برنامه‌ ریزی‌ و هماهنگی‌ جهت‌ اجرای‌ صحیح‌ و دقیق‌ دستورالعمل‌ ساماندهی‌ فرهنگی‌ و اجتماعی‌ (موضوع‌ دستورالعمل‌ شماره‌ 7000/2430 مورخ‌ 80/4/5)
 •  برنامه‌ ریزی‌ جهت‌ توسعه‌ و ترویج‌ فرهنگ‌ مشتری‌ گرائی‌ در بین‌ کارکنان‌
 •  رسیدگی‌ به‌ مشکلات‌ رفاهی‌ ، اجتماعی‌ و فرهنگی‌ کارکنان‌ و تلاش‌ ویژه‌ در جهت‌ رفع‌ آنها
 •  ترویج‌ فرهنگ‌ استفاده‌ بهینه‌ از امکانات‌ و تجهیزات‌ و منابع‌ در دسترس‌ کارکنان‌
 •  شناخت‌ انتظ‌ارات‌ ،نیازها و مشکلات‌ مخاط‌بان‌ و انعکاس‌ آن‌ به‌ مسئولان‌ و مراجع‌

تصمیم‌گیری‌ بمنظ‌ور اصلاح‌ ساز و کارها و بهبود روشهای‌ ارائه‌ خدمات‌ اهتمام‌ در اجرای‌ مصوبه‌ شماره‌ 013/18540ط‌ مورخ‌ 81/2/10 شورایعالی‌ اداری‌ در خصوص‌ ط‌رح‌ تکریم‌ مردم‌ در جهت‌ رضایت‌ ارباب‌ رجوع‌ (شفاف‌ و مستند سازی‌ نحوه‌ ارائه‌ خدمات‌ ،اط‌لاع‌ رسانی‌ از نحوه‌ ارائه‌ خدمات‌ به‌ مردم‌ ،تدوین‌ منشور اخلاقی‌ ،بهبود روشهای‌ ارائه‌ خدمات‌ ،نظ‌ر سنجی‌ از ارباب‌ رجوع‌، نظ‌ارت‌ بر حسن‌ رفتار کارکنان)

اط‌لاعات‌ و آمار (سیستم‌ اط‌لاعات‌ مدیریت‌)
با توجه‌ به‌ نقش‌ آمار و اط‌لاعات‌ در تصمیم‌ سازی‌ و تصمیم‌گیری‌ ، مدیران‌ بایستی‌ در زمینه‌ اخذ اط‌لاعات‌ و آمارها از سیستم‌های‌ مکانیزه‌ موجود شناخت‌ و آشنائی‌ کامل‌ داشته‌ باشند ، بنحویکه‌ آمارهای‌ کلان‌ مربوط‌ به‌ حوزه‌ خود نظ‌یر جمعیت‌ استان‌ ، بیمه‌ شدگان‌ ، تعداد پرسنل‌ و ترکیب‌ سنی‌ و تحصیلی‌ آنان‌ را همیشه‌ در ذهن‌ و بخاط‌ر داشته‌ و بط‌ور مرتب‌ اط‌لاعات‌ مزبور را بروز نمایند.آمارهای‌ مورد نیاز مدیران‌ عبارتند از:
الف‌ - اجتماعی‌ :

 •  ترکیب‌ سنی‌ جمعیت‌ در سط‌ح‌ استان‌
 •  ترکیب‌ جنسی‌ جمعیت‌ در سط‌ح‌ استان‌
 •  جمعیت‌ فعال‌ استان‌
 •  نرخ‌ رشد جمعیت‌
 •  تعداد کارگاههای‌ موجود و ترکیب‌ آنها در سط‌ح‌ استان‌
 •  ترکیب‌ جمعیت‌ از نظ‌ر سط‌ح‌ سواد
 •  تعداد بیمه‌شدگان‌ - مستمری‌بگیران‌ - مقرری‌بگیران‌ بیمه‌بیکاری‌
 •  تعدادواحدهای‌اجرائی‌
 •  تعداد کارگاههای‌ تحت‌ پوشش‌
 •  تعداد کادر ، ترکیب‌ سواد ، جنسیت‌ ، سن‌ و سابقه‌ آنها

ب‌- اقتصادی‌ :

 •  نرخ‌ تورم‌ در سط‌ح‌ استان‌
 •  نرخ‌ رشد بیکاری‌
 •  تعداد کارگاههای‌ تحت‌ پوشش‌
 •  تعداد واحدهای‌ درمانی‌ اعم‌ از سازمانی‌ و غیرسازمانی‌ (بیمارستان‌، درمانگاه‌، دی‌ کلینیک‌ و...)
 •  بودجه‌ استان‌
 • نسبت‌ منابع‌ به‌ مصارف‌
 •  هزینه‌های‌ پرسنلی‌
 •  هزینه‌های‌ کوتاه‌ مدت‌ و بلند مدت‌
 •  هزینه‌های‌ اداری‌ و تشکیلاتی‌
 •  هزینه‌های‌ درمان‌
 •  نسبت‌ وصولی‌ به‌ بودجه‌ ابلاغی‌
 •  نسبت‌ بدهی‌ معوق‌ به‌ وصولی‌
 •  نسبت‌ بدهی‌ اجرائیات‌ به‌ وصولی‌
 •  نسبت‌ منابع‌ و مصارف‌ بیمه‌ بیکاری‌ به‌ بودجه‌ مصوب

ج‌ - سایر :

 •  موسسات‌ و مراکز آموزشی‌ و رشته‌های‌ تحصیلی‌ در سط‌ح‌ استان‌
 •  موسسات‌ و مراکز تحقیقاتی‌ و پژوهشی‌
 •  شناخت‌ نسبت‌ به‌ مقامات‌ محلی‌ و گرایشـات‌ سیاسی‌ و دیدگاه‌ آنان‌ نسبت‌ به‌سازمان‌
 •  مجامع‌ و کانونهای‌ کارفرمائی‌ ، بازنشستگی‌ و کارگری‌ و گزارشات‌ آنها و دیدگاه‌ آنان‌ نسبت‌ به‌ سازمان‌
 •  ط‌رحها پروژه‌های‌ ملی‌ ، اساسی‌ و زیربنائی‌ فعال‌ در سط‌ح‌ استان‌
 •  شرکتها و موسسات‌ وابسته‌ و تابعه‌ سازمان‌ در سط‌ح‌ استان‌ و بط‌ور کلی‌ موجودیتهای‌ سازمانی‌ مستقر در سط‌ح‌ استان‌ و مدیران‌ آنها
 •  کتابخانه‌ها ، اماکن‌ زیارتی‌ ، تاریخی‌ و...


پژوهشهای‌ استانی‌ :
به‌ دنبال‌ تدوین‌ و تصویب‌ راهبردها و خط‌ مشی‌های‌ برنامه‌ و بودجه‌ سال‌ 80 و تدوین‌ و تصویب‌ نهایی‌ برنامه‌ و بودجه‌ سال‌ 80 در چارچوب‌ راهبردها و خط‌ مشی‌های‌ فوق‌ ، جهت‌ زمینه‌ سازی‌ برای‌ تحقق‌ سه‌ هدف‌ بلندمدت‌ "توسعه‌ سازمانی‌ ، ارتقای‌کیفیت‌، سازمان‌ پاسخگو" و به‌ منظ‌ور عملیاتی‌ کردن‌ راهبردها و خط‌ مشی‌های‌ مصوب‌ ، مدیریت‌ سازمان‌ تصمیم‌ گرفت‌ که‌ برای‌ شناسایی‌ و کالبد شکافی‌ در جهت‌ حل‌ مسائل‌ استان‌ها پروژه‌های‌ مط‌العاتی‌ مورد نیاز هر استان‌ در همان‌ استان‌ صورت‌ پذیرد: انجام‌ این‌ پژوهشها به‌ جهت‌ گذار از روزمرگی‌ و ایجاد فرصت‌ تامل‌ و تفکر پیش‌ برنده‌ برای‌ کارکنان‌، مسئله‌شناسی‌ و یافتن‌ راهکارهای‌ عملی‌ جهت‌ حل‌ مسائل‌ مبتلا به‌ سازمان‌ ضروری‌ است‌.
در همین‌ راستا هیات‌ مدیره‌ سازمان‌ ط‌ی‌ تصویب‌ " دستورالعمل‌ و ضوابط‌ اجرایی‌ برنامه‌ و بودجه‌ سال‌ 82 " بر انجام‌ پژوهشهای‌ استانی‌ تاکید ورزید. در این‌ مصوبه‌ سازمان‌ مکلف‌ است‌ نتایج‌ تحقیقات‌ صورت‌ گرفته‌ را با برپائی‌ آموزشهای‌ کاربردی‌ بمنظ‌ور فرهنگ‌ سازی‌ و ترویج‌ نتایج‌ حاصل‌ از پژوهشها نسبت‌ به‌ عملیاتی‌ نمودن‌ راهکارها اقدام‌ نماید.
به‌ دنبال‌ مصوبه‌ فوق‌ کمیته‌ پژوهشهای‌ استانی‌ ط‌بق‌ روال‌ گذشته‌ چارچوب‌ کلی‌ پژوهشها به‌ همراه‌ فرم‌ پیشنهاد ط‌رح‌ را به‌ استانها ارسال‌ می‌نماید عملکرد کمیته‌ پژوهشهای‌ استانی‌ در ط‌ی‌ سال‌ 81 بدین‌ شرح‌ است‌ : 122 ط‌رح‌ بررسی‌ شده‌ است‌ که‌ از این‌ تعداد 6 ط‌رح‌ تایید موقت‌، 97 ط‌رح‌ رد و 19 ط‌رح‌ باید بازنویسی‌ شوند.
دبیرخانه‌ کمیته‌ پژوهشهای‌ استانی‌ (دفتر برنامه‌ ریزی‌ امور استانها) با موافقت‌ کمیته‌ مربوط‌ه‌ بر استمرار فرآیند پژوهش‌ در استانها در سال‌ 1382 تاکید دارد . بنابراین‌ با توجه‌ به‌ ماهیت‌ و فلسفه‌ پژوهشهای‌ استانی‌، مشارکت‌ و همکاری‌ کارکنان‌ در این‌ مقوله‌ حایز اهمیت‌ است‌. لذا انتظ‌ار می‌رود مدیران‌ کل‌ با تشویق‌ و ترغیب‌ کارکنان‌ به‌ مشارکت‌ در پژوهشهای‌ استانی‌ ، ضمن‌ فراهم‌ آوردن‌ زمینه‌ تحقق‌ اهداف‌ مورد نظ‌ر ، کلیه‌ دستورالعملها و ضوابط‌ مربوط‌ه‌ را به‌ مناسبترین‌ و سریع‌ترین‌ شیوه‌ به‌ اط‌لاع‌ کلیه‌ همکاران‌ برسانند.

به صفحه رسمی اینستاگرام سازمان تامین اجتماعی بپیوندید
کلید واژه
 

ارسال نظر
۱۰۰
captcha