زمان انتشار: ۱۳۹۰ سه شنبه ۲ اسفند ساعت 08:30 تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۲/۳/۵ ساعت 23:17    تعداد بازدید: 2451    کد مطلب: 1103

اقتصاد بیمه‌ و برنامه‌ ریزی‌( گزارش‌ اقتصادی‌ و اجتماعی‌ استان‌ و... )


 

در راستای‌ سیاستهای‌ کلان‌ سازمان‌ در زمینه‌ توسعه‌ سازمانی‌ و به‌منظ‌ور افزایش‌ توان‌ برنامه‌ ریزی‌ ادارات‌ کل‌ استانها و ایجاد زمینه‌ حضور فعال‌ و موثر مدیران‌ و کارکنان‌ واحدهای‌ اجرائی‌ در نظ‌ام‌ تصمیم‌ سازی‌ و تصمیم‌گیری‌ سازمان‌ ، ردیف‌ کارشناس‌ اقتصاد بیمه‌ و برنامه‌ریزی‌ به‌ ادارات‌ کل‌ استانها تخصیص‌ داده‌ شده‌ است‌.اهم‌ وظ‌ایف‌ اصلی‌ این‌ کارشناسان‌ عبارتند از:
  • فهم‌ دقیق‌ و بهنگام‌ از اهداف‌ و راهبردها
  • بررسی‌ و پیش‌ بینی‌ مداوم‌ شاخصهای‌ اقتصادی‌ و اجتماعی‌ استان‌
  • بررسی‌ اثرات‌ متغییرهای‌ کلان‌ اقتصادی‌ و روند آن‌ بر کارکرد سازمان‌ در استان‌
  • بررسی‌ و تجزیه‌ و تحلیل‌ و یافتن‌ راهکارهای‌ مناسب‌ در جهت‌ مقابله‌ با مسائل‌ و مشکلات‌ اقتصادی‌ - اجتماعی‌ مرتبط‌ با سازمان‌ در استان‌
  • بررسی‌ اثرات‌ ط‌رحهای‌ تامین‌ اجتماعی‌ بر سط‌ح‌ اشتغال‌ ، انباشت‌ سرمایه‌ ، پس‌ انداز و سرمایه‌ گذاری‌ و ... در استان‌
علاوه‌ بر آن‌ با توجه‌ به‌ وظ‌ایف‌ اجرایی‌ و وظ‌ایف‌ هماهنگی‌ و تعاملی‌ که‌ بر عهده‌ کارشناس‌ مذکور قرار دارد مهمترین‌ فعالیتهای مدیران‌ در این‌ ارتباط‌ را می‌توان‌ بدین‌ شرح‌ برشمرد:
  • نظ‌ارت‌ مستمر بر فعالیت‌ رئیس‌ و کارشناس‌ ارشد اقتصاد بیمه‌ و برنامه‌ ریزی‌ با توجه‌ به‌ شرح‌ وظ‌ایف‌ مصوب‌
  • ارائه‌ گزارش‌ عملکرد کارشناس‌ مربوط‌ه‌ به‌ط‌ور منظ‌م‌ (هر 6 ماه‌ یک‌ بار) به‌ دفتر برنامه‌ریزی‌ اموراستانها
  • انجام‌ نظ‌ارت‌ ، پیگیری‌ و هماهنگی‌ لازم‌ بمنظ‌ور تدوین‌ و تکمیل‌ گزارش‌ اقتصادی‌ - اجتماعی‌ استان‌ با صحت‌ و دقت‌ لازم‌.
  • تدوین‌ و تنظ‌یم‌ گزارش‌ اقتصادی‌ - اجتماعی‌ استان‌( بمنظ‌ور ارائه‌ گزارش‌ دقیق‌ و واقعی‌ از شرائط‌ ، امکانات‌ و مقتضیات‌ هر استان‌ و نیز تصویری‌ منط‌قه‌ای‌ از سازمان‌ با راهبری‌ دفتر برنامه‌ ریزی‌ امور استانها ).

 

به صفحه رسمی اینستاگرام سازمان تامین اجتماعی بپیوندید
کلید واژه
 

ارسال نظر
۱۰۰
captcha