زمان انتشار: ۱۳۹۰ سه شنبه ۲ اسفند ساعت 08:25 تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۲/۳/۶ ساعت 17:55    تعداد بازدید: 1499    کد مطلب: 1102

گزارش‌ اقتصادی‌ - اجتماعی‌ استان ها


سازمانی‌ که‌ در سط‌ح‌ کشور ارائه‌ خدمت‌ می‌کند همیشه‌ با این‌ خط‌ر روبروست‌ که‌ مجموعه‌ زیر نظ‌ر خود را کلیت‌ یکسانی‌ بداند و تفاوتها را نادیده‌ بگیرد. نادیده‌ گرفتن‌ تفاوتها، فرآیند سیاست‌ گذاری‌ نظ‌ری‌ را آسان‌ می‌کند اما مشکلات‌ عملی‌ و اجرایی‌ را افزایش‌ می‌دهد.
از آنجا که‌ شرایط‌ اقلیمی‌، قومی‌، اقتصادی‌، اجتماعی‌ و فرهنگی‌ هر استان‌ -تا حد زیادی‌- تعیین‌ کننده‌ تقاضا برای‌ تامین‌ اجتماعی‌ و چگونگی‌ آن‌ است‌ برای‌ بدست‌ آوردن‌ درکی‌ در حد امکان‌ دقیق‌ و واقعی‌ از شرایط‌، امکانات‌ و مقتضیات‌ هر استان‌ تدوین‌ گزارش‌ اقتصادی‌ - اجتماعی‌ ضروری‌ است‌.
لذا انتظ‌ار می‌رود به‌ منظ‌ور دستیابی‌ به‌ اهداف‌ تدوین‌ این‌ گزارشها ، مدیران‌ کل‌ استانها بر اساس‌ دستورالعملهای‌ صادره‌ و با همکاری‌ دفتر برنامه‌ریزی‌ امور استانها در تدوین‌ این‌ گزارشها همکاری‌ کنند. لازم‌ به‌ذکر است‌ که‌ تهیه‌ گزارش‌ اقتصادی‌ - اجتماعی‌ هر استان‌ به‌ عهده‌ اداره‌ کل‌ مربوط‌ه‌ بوده‌ و تنها راهبری‌ تدوین‌ گزارشها به‌ عهده‌ دفتر مذکور می‌باشد.
بدین‌ منظ‌ور دفتر برنامه‌ ریزی‌ امور استانها چارچوب‌ اولیه‌ گزارش‌ مذکور را تهیه‌ کرده‌ است‌ که‌ شامل‌ مباحث‌ اولیه‌، بنیانهای‌ نظ‌ری‌، ضرورت‌ تدوین‌، جدولهای‌ اط‌لاعاتی‌ و فصل‌بندی‌ گزارش‌ است‌.
همچنین‌ به‌ منظ‌ور تحلیل‌ یافته‌ها و ارائه‌ تصویری‌ منط‌قه‌ای‌، روشی‌ متناسب‌ انتخاب‌ خواهد شد که‌ با استفاده‌ از آن‌ روش‌ جمع‌بندی‌ یافته‌ها انجام‌ خواهد شد. لازم‌ به‌ذکر است‌ که‌ به‌دلیل‌ ماهیت‌ و محتوای‌ فرآیندهای‌ موجود در سازمان‌ و مختصات‌ ویژه‌ سازمان‌ ضروری‌ است‌ تا ضمن‌ توجه‌ به‌ روشهای‌ متعارف‌ تا حد ممکن‌ معنا و مفهوم‌ شاخصها با ادبیات‌ جغرافیائی‌ سازمان‌ هماهنگ‌ باشند.از آنجایی‌ که‌ یکی‌ از مهمترین‌ مباحث‌ در این‌ گزارشها جمع‌ بندی‌ اط‌لاعات‌ و تحلیل‌ آنهاست‌ روش‌ مورد استفاده‌ هنوز قط‌عی‌ نشده‌ و در دست‌ بررسی‌های‌ بیشتری‌ می‌باشد.
ازآنجایی‌ که‌ تدوین‌ و تکمیل‌ گزارشهای‌ استانی‌ توسط‌ کارشناسان‌ اقتصاد بیمه‌ و برنامه‌ریزی‌ انجام‌ خواهد شد و نیاز به‌ دقت‌ استمرار و پیگیری‌ دارد، لذا ضروری‌ است‌ مدیران‌ کل‌ زمینه‌های‌ فعالیت‌ و مشارکت‌ موثر و دقیق‌ کارشناسان‌ مذکور را فراهم‌ آورند.

به صفحه رسمی اینستاگرام سازمان تامین اجتماعی بپیوندید
کلید واژه
 

ارسال نظر
۱۰۰
captcha