زمان انتشار: ۱۳۹۰ سه شنبه ۲ اسفند ساعت 08:20 تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۲/۳/۶ ساعت 17:56    تعداد بازدید: 1833    کد مطلب: 1101

مبانی‌ ارزشیابی ‌مدیران‌ کل‌ استان ها


 

بمنظ‌ور ارزشیابی‌ عملکرد و کارکردهای‌ مدیران‌ ، شورای‌ انتخاب‌ مدیران‌ معیارها و ضوابط‌ ذیل‌ را جهت‌ ارزشیابی‌ سالهای‌ 79 و 80 و 81 مدیران‌ تصویب‌ نمود همچنین‌ میزان‌ نمرات‌ ارزشیابی‌ و نیز ملاک‌ و مبنای‌ امتیازدهی‌ آن‌ به‌ ادارات‌ کل‌ استانها اعلام‌ گردید.
عملکرد و کارکردهای‌ مدیر:
 •  چگونگی‌ توان‌ در تدوین‌ برنامه‌ها و راهکارهای‌ عملیاتی‌
 •  چگونگی‌ توان‌ در تدوین‌ سیاستها و خط‌ مشیهای‌ مناسب‌ منابع‌ و مصارف‌
 •  چگونگی‌ توان‌ در برپائی‌ تقسیم‌ کار و سازماندهی‌ نوین‌ و کادرسازی‌
 •  چگونگی‌ نظ‌ارت‌ مستمر بر عملکرد واحدها و کارکنان‌
 •  چگونگی‌ راهبری‌ امور اتوماسیون‌
 •  چگونگی‌ راهبری‌ امور سامان‌ سوابق‌ و برپائی‌ نظ‌ام‌ نوین‌ اط‌لاعات‌
 •  چگونگی‌ راهبری‌ امور برای‌ مشارکت‌ جوئی‌ کارکنان‌
 •  چگونگی‌ راهبری‌ برای‌ آموزش‌ و ارتقا سرمایه‌ انسانی‌
 •  چگونگی‌ ایجاد هماهنگی‌ و مشارکت‌ فعال‌ در برپائی‌ شوراها
 •  چگونگی‌ توان‌ برای‌ ایجاد هماهنگی‌ استانی‌ (بیمه‌ای‌ ،درمان‌ ،بانک‌ رفاه‌ و خانه‌ سازی‌ )
 •  چگونگی‌ راهبری‌ در تعامل‌ با کارفرمایان‌
 •  چگونگی‌ راهبری‌ در تعامل‌ با بیمه‌ شدگان‌ و مستمری‌ بگیران‌
 •  چگونگی‌ راهبری‌ در تعاملات‌ فراسازمانی‌
 •  چگونگی‌ وقت‌ گذاری‌ و تلاش‌
 •  چگونگی‌ راهبری‌ امر ساخت‌ و ساز و استاندارد سازی‌
عملکرد و کارکردهای‌ مدیر از منظ‌ر حوزه‌های‌ معاونت‌های‌ ستادی‌ (معاون‌ و مدیران‌ تحت‌ تصدی‌):
 •  مبانی‌ارزشیابی‌ معاونت‌ فنی‌ودرآمد(نحوه‌وصول‌ حق‌بیمه‌،میزان‌ وصولی‌بیلان‌،مصارف‌،بودجه‌بندی‌ و...)
 •  مبانی‌ ارزشیابی‌ معاونت‌ اداری‌ و مالی‌(بودجه‌ریزی‌ ،ارسال‌ صورتهای‌ مالی‌ در ط‌ی‌ سال‌ ،اجرای‌ دقیق‌ موافقت‌نامه‌ها ،رعایت‌ تخصیص‌ بودجه‌ ،پیشنهاد درست‌ برنامه‌ و بودجه‌ و...)
 •  مبانی‌ارزشیابی‌معاونت‌اموراستانها(مقبولیت‌ومشروعیت‌،نحوه‌همکاری‌وتعامل‌رعایت‌برنامه‌هاوبخشنامه‌هاو...)
 •  مبانی‌ارزشیابی‌معاونت‌حقوقی‌وامورمجلس‌(پاسخگوئی‌به‌درخواستهای‌نمایندگان‌ ، نحوه‌ رسیدگی‌ به‌ دعاوی‌ دراستان‌و...)
 •  مبانی‌ ارزشیابی‌ معاونت‌ فرهنگی‌ و اجتماعی‌ (تعاملات‌ با کانونهای‌ بازنشستگی‌ ،کارگری‌ و کارفرمائی‌ ، نحوه‌ اجرای‌ برنامه‌های‌ فرهنگی‌ و...)

 

به صفحه رسمی اینستاگرام سازمان تامین اجتماعی بپیوندید
کلید واژه
 

ارسال نظر
۱۰۰
captcha