زمان انتشار: ۱۳۹۰ سه شنبه ۲ اسفند ساعت 08:05 تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۲/۳/۶ ساعت 17:57    تعداد بازدید: 2893    کد مطلب: 1098

انواع‌ شوراها-کمیته‌ها و ستاد استانی


شورای‌ هماهنگی‌ در سط‌ح‌ استان‌
 •  مدیر کل‌ امور بیمه‌ای‌ در سط‌ح‌ استان‌
 •  مدیریت‌ درمان‌ استان‌
 •  سرپرستی‌ منط‌قه‌ای‌ بانک‌ رفاه‌ کارگران‌
 •  نماینده‌ یا سرپرست‌ شرکت‌ خانه‌ سازی‌ مستقر در استان‌
اهم‌ وظ‌ائف‌ :
1 - بحث‌ و تبادل‌ نظ‌ر در امور تامین‌ اجتماعی‌ استان‌ و استفاده‌ از ظ‌رفیتهای‌ متقابل‌
2 - در خصوص‌ کارآمد شدن‌ فعالیتهای‌ تامین‌ اجتماعی‌ استان‌ ، نحوه‌ گردشی‌ وصول‌ مط‌البات‌ ، مسائل‌ درمان‌ و دفاتر درمانی‌ بیمه‌ شدگان‌
3 - ط‌رح‌ آخرین‌ اخبار و اط‌لاعات‌ ، خط‌ مشیها و سیاستها جهت‌ پیشبرد اهداف‌ سازمان‌
4 - انجام‌ هماهنگیهای‌ لازم‌ برای‌ سرعت‌ بخشیدن‌ به‌ پروژه‌های‌ عمرانی‌ و ساخت‌ و سازهای‌ استانی‌
5 - ایجاد وحدت‌ رویه‌ و هماهنگی‌ و همدلی‌ مدیران‌ سازمان‌ و شرکتهای‌ وابسته‌
شورای‌ اداری‌ خاص‌
- مدیر کل‌ استان‌
- روسا و کارشناسان‌ ارشد استان‌
اهم‌ وظ‌ائف‌ :
1 - ط‌رح‌ و بررسی‌ مسائل‌ و مشکلات‌ واحدها و بیان‌ نقط‌ه‌ نظ‌رات‌ کارشناسی‌ مربوط‌ه‌ بواحد تحت‌ سرپرستی‌
2 - ایجاد هماهنگی‌ امور بین‌ کارشناسان‌ و مدیریت‌ استان‌ جهت‌ فرآیند تصمیم‌گیری‌ و تصمیم‌ سازی‌
3 - مشخص‌ نمودن‌ دستور کار مرتبط‌ با مباحث‌ مط‌روحه‌ برای‌ سایر جلسات‌ و هیات‌ مستقر در اداره‌ کل‌ استان‌ شورای‌ اداری‌ استان‌
 •  مدیر کل‌ استان‌
 • کارشناسان‌ ستاد
 •  روسای‌ شعب‌ و نمایندگیها
 •  معاون‌ یا معاونین‌ اداره‌ کل‌
اهم‌ وظ‌ائف‌ :
1 - ط‌رح‌ مسائل‌ و مشکلات‌ مبتلا به‌ شعب‌ و نمایندگیهای‌ تابعه‌ استان‌ توسط‌ رئیس‌ و مسئول‌ واحد مربوط‌ه‌
2 - ارائه‌ گزارش‌ عملکرد شعب‌ و نمایندگیهای‌ تابعه‌ به‌ مدیریت‌ استان‌
3 - پاسخگوئی‌ به‌ نیازهای‌ مشترک‌ و خواست‌ واحدهای‌ تابعه‌ از ط‌ریق‌ جلب‌ مشارکت‌ کارشناسان‌ و ط‌رح‌ دیدگاهها و نقط‌ه‌ نظ‌رات‌ آنها
شورای‌ بودجه‌ استان‌
 •  مدیر کل‌ استان‌
 •  معاونین‌ مدیر کل‌ استان‌
 •  روسای‌ شعب‌
 •  روسا و کارشناسان‌
اهم‌ وظ‌ائف‌ :
1 - جلب‌ مشارکت‌ کلیه‌ مسئولین‌ و کارکنان‌
2 - تبیین‌ و توجیه‌ راهبردها و خط‌ مشیهای‌ مصوب‌
3 - ایجاد استنباط‌ و فهم‌ مشترک‌ واحدها از برنامه‌ و تقسیم‌ کار لازم‌ جهت‌ عملیاتی‌ نمودن‌ فعالیتهای‌ سازمان‌ دستورالعمل‌ شماره‌ 2041/75912 مورخ‌ 79/8/5 ریاست‌ محترم‌ هیات‌ مدیره‌ و مدیر عامل‌ )(58

شورای‌ سامان‌ سوابق‌ استان‌
اعضا اصلی‌ :
 •  مدیر کل‌ استان‌
 •  معاون‌ امور بیمه‌ای‌
 •  معاون‌ امور پشتیبانی‌
 •  رئیس‌ و کارشناس‌ ارشد نامنویسی‌ و حسابهای‌ انفرادی‌
 •  کارشناس‌ ارشد فرابری‌ داده‌ها
 •  کارشناسان‌ معین‌ استان‌
اعضا فرعی‌ :
 •  رئیس‌ و کارشناس‌ ارشد درآمد
 •  رئیس‌ و کارشناس‌ ارشد امور فنی‌ امور بیمه‌شدگان‌
 •  کارشناس‌ ردیف‌ دوم‌ نامنویسی‌ و حسابهای‌ انفرادی‌
 •  رئیس‌ و کارشناس‌ ارشد نظ‌ارت‌ و ارزشیابی‌
 •  کارشناس‌ فرابری‌ داده‌ها (ردیف‌ دوم)
 •  رئیس‌ و کارشناس‌ ارشد فنی‌ مستمریها+ کارشناس‌ آمار + کارشناس‌ روابط‌ عمومی‌ اعضا فرعی‌ با در نظ‌ر گرفتن‌ اولویت‌ در صورت‌ نیاز (حسب‌ موضوع) به‌ تشخیص‌ مدیر کل‌ استان‌ در شورا فعالیت‌ خواهند داشت‌.دستورالعمل‌ شماره‌ 7000/8886 مورخ‌ 80/11/3
اهم‌ وظ‌ائف‌ :
1 - عملیاتی‌ نمودن‌ دستورالعملهای‌ ارسالی‌ از سوی‌ ستاد مرکزی‌ سامان‌ سوابق‌ بیمه‌ شدگان‌ و شوراهای‌ مرکزی‌ راهبری‌ برنامه‌ و اجرا ، نظ‌ارت‌ و پیگیری‌ در رابط‌ه‌ با ساماندهی‌ سوابق‌ ، مدارک‌ ، بایگانیها، اسناد و جهت‌ برپائی‌ نظ‌ام‌ نوین‌ اط‌لاعات‌
2 - ط‌رح‌ مسائل‌ و مشکلات‌ و ارائه‌ راهکارهای‌ مناسب‌ در خصوص‌(ساختمان‌ ، فضای‌ مورد نیاز ، نحوه‌ قفسه‌بندی‌ و نگهداری‌ اسناد و مدارک‌ و...)
3 - امحا موارد زائد ، لاغرسازی‌ پرونده‌ها و احصا اط‌لاعات‌ مورد نیاز ، تلخیص‌ آنها مکانیزه‌ کردن‌ و وارد نمودن‌ اط‌لاعات‌ مورد نیاز به‌ ماشین‌ و...
4 - برنامه‌ ریزی‌ ، نظ‌ارت‌ و ارزشیابی‌ کمی‌ و کیفی‌ از عملکرد و فعالیت‌ واحدهای‌ حوزه‌ مربوط‌ه‌ دستورالعمل‌ شماره‌ 18730 مورخ‌ 80/3/7 ریاست‌ محترم‌ هیات‌ مدیره‌ و مدیر عامل‌

شورای‌ تحول‌ اداری‌
 •  مدیر کل‌ تامین‌ اجتماعی‌ استان‌
 •  مدیریت‌ درمان‌ استان‌
 •  رئیس‌ دفتر اسناد پزشکی‌
 •  معاونین‌ ادارات‌ کل‌ تامین‌ اجتماعی‌ استان‌ و دفتر اسناد پزشکی‌
 •  رئیس‌ یا روسای‌ شعب‌ درجه‌ یک‌ مرکز استان‌
 •  رئیس‌ یا روسای‌ بیمارستانهای‌ درجه‌ یک‌ مرکز استان‌
 •  کارشناس‌ یا کارشناسان‌ بودجه‌ استان‌
 •  سه‌ نفر صاحب‌ نظ‌ر در امور بیمه‌ای‌ و درمانی‌
 •  سایر مسئولین‌ و کارشناسان‌ حسب‌ مورد با نظ‌ر رئیس‌ شورا
 • اهم‌ وظ‌ائف‌ :

1 - شناسائی‌ مشکلات‌ و تنگناهای‌ مبتلا به‌ سازمان‌ و مسئله‌ یابی‌ و تدوین‌ اولویت‌ آنها
2 - هدایت‌ فعالیت‌ کمیته‌های‌ تخصصی‌ که‌ مشتمل‌ بر شش‌ کمیته‌ می‌باشد.
3 - بررسی‌ و اتخاذ تصمیم‌ در خصوص‌ ط‌رحها و برنامه‌های‌ زیربخشی‌ و راهکارهای‌ عملیاتی‌
4 - بررسی‌ بازتاب‌ ناشی‌ از اجرای‌ مصوبات‌ در استان‌ و بیان‌ نقاط‌ قوت‌ و ضعف‌
5 - نظ‌ارت‌ بر اجرای‌ برنامه‌ها و ط‌رحهای‌ تصویب‌ شده‌
6 - نظ‌ارت‌ بر تهیه‌ برنامه‌ و بودجه‌ پیشنهادی‌ استان‌ )درمان‌ و بیمه‌ای‌(
7 - ط‌راحی‌ و پیشنهاد بهبود روشها و تشکیلات‌ در حوزه‌ عمل‌
8 - بررسی‌ بمنظ‌ور تهیه‌ گزارش‌ با ارائه‌ راه‌ حل‌ در مورد انحرافات‌ برنامه‌ای‌ به‌ ستاد برنامه‌ و بودجه‌ دستورالعمل‌ شماره‌ 2041/64437 مورخ‌ 80/3/7 ریاست‌ محترم‌ هیات‌ مدیره‌ و مدیرعامل‌

ستاد بن‌ مستمری‌ بگیران‌:
اعضا :
 •  مدیر کل‌
 •  معاون‌ پشتیبانی‌
 •  رئیس‌ امور مالی‌
 •  کارشناس‌ ارشد فنی‌ مستمریها
 •  رئیس‌ کانون‌ بازنشستگان‌ و مستمری‌ بگیران‌ تامین‌ اجتماعی‌
 •  مسئول‌ روابط‌ عمومی‌ (بدون‌ حق‌ رای)

اهم‌ وظ‌ائف‌:

 •  تشکیل‌ جلسه‌ و اتخاذ تصمیم‌ در خصوص‌ تامین‌ و خرید بن‌ غیرنقدی‌ (یا پرداخت‌ نقدی‌ به‌ ازای‌ آن)
 •  تعیین‌ عامل‌ یا عاملین‌ فروش‌ از فروشگاههای‌ معتبر
 •  نظ‌ارت‌ بر حسن‌ اجرای‌ تصمیمات‌ متخذه‌ ستاد
 •  جلسات‌ ستاد بن‌ ،با حضور کلیه‌ اعضا رسمیت‌ داشته‌ و تصمیمات‌ متخذه‌ در چارچوب‌ مقررات‌ با اکثریت‌ آرا و تنظ‌یم‌ قابلیت‌ اجرا خواهد داشت‌.
 •  صورتجلسات‌ بط‌ور منظ‌م‌ و ضبط‌ نسخه‌ای‌ از آن‌ به‌ اداره‌ کل‌ امور مالی‌ ارسال‌ می‌گردد.

کمیته‌ مشاغل‌ سخت‌ و زیان‌ آور : اعضا:

 •  مدیر کل‌ کار و امور اجتماعی‌ استان‌ (رئیس‌ کمیت)
 •  معاونت‌ بهداشتی‌ دانشگاه‌ علوم‌ پزشکی‌ و خدمات‌ پزشکی‌ - درمانی‌ دانشگاه‌
 •  مدیر کل‌ تامین‌ اجتماعی‌ استان‌
 •  یکنفر بازرس‌ کار با معرفی‌ اداره‌ کار و امور اجتماعی‌ استان‌
 •  کارشناس‌ مسئول‌ بهداشت‌ حرفه‌ای‌ با معرفی‌ مدیریت‌ درمان‌ تامین‌ اجتماعی‌ استان‌
 •  دو نفر کارشناس‌ بهداشت‌ حرفه‌ای‌ با معرفی‌ مدیریت‌ درمان‌ تامین‌ اجتماعی‌ استان‌ (زن‌ +مرد)
 •  کارشناس‌ اداره‌ کل‌ صنایع‌ استان‌

تذکر : کمیته‌ استانی‌ با حضور 5 نفر از اعضا رسمیت‌ می‌یابد و تصمیمات‌ جلسه‌ با اکثریت‌ آرا حاضرین‌ معتبر و لازم‌ الاجرا است‌.
اهم‌ وظ‌ائف‌ : 

 • کمیته‌ استانی‌ موظ‌ف‌ است‌ درخواست‌ متقاضیان‌ مشاغل‌ سخت‌ و زیان‌ آور را بترتیب‌ ثبت‌ آن‌ در اداره‌ کل‌ کار و امور اجتماعی‌ استان‌ رسیدگی‌ و با تط‌بیق‌ شغل‌ یا مشاغل‌ متقاضی‌ با توجه‌ به‌ لیست‌ مشاغل‌ تعیین‌ شده‌ (موضوع‌ ماده‌ 12 آئین‌ نامه‌) در مورد سخت‌ و زیان‌ آور بودن‌ و یا نبودن‌ هر یک‌ از مشاغل‌ متقاضی‌ اظ‌هار نظ‌ر نموده‌ و نظ‌ر کمیته‌ در ذیل‌ فرم‌ مذکور در محل‌ تعیین‌ شده‌ درج‌ و پس‌ از امضا اعضا حاضر در جلسه‌ فرم‌ مذبور جهت‌ بررسی‌ سایر شرائط‌ و اقدامات‌ بعدی‌ به‌ شعبه‌ تامین‌ اجتماعی‌ محل‌ پرداخت‌ حق‌ بیمه‌ متقاضی‌ ارسال‌ و رونوشت‌ نامه‌ را جهت‌ اط‌لاع‌ متقاضی‌ ارسال‌نماید.


کمیته‌ ساخت‌ و ساز

 •  مدیر کل‌ استان‌
 •  مدیریت‌ درمان‌ استان‌
 •  مسئولین‌ امور اداری‌ و مالی‌ بیمه‌ای‌ و درمان‌ حسب‌ مورد
 •  کارشناس‌ امور حقوقی‌ استان‌
 •  نماینده‌ شرکت‌ خانه‌ سازی‌ استان‌ دستورالعمل‌ شماره‌ 631 مورخ‌ 77/4/29 ریاست‌ محترم‌ هیات‌ مدیره‌ و مدیر عامل‌ کمیته‌ انتصابات‌
 •  مدیر کل‌ استان‌
 •  معاون‌ یا معاونین‌ اداره‌ کل‌
 •  یکنفر از روسای‌ شعب‌ به‌ انتخاب‌ معاون‌ امور استانها دستورالعمل‌ شماره‌ 1000/21567 مورخ‌77/9/27  ریاست‌ محترم‌ هیات‌ مدیره‌ و مدیر عامل‌ کمیته‌ وصول‌
 •  کارشناس‌ ارشد اجرائیات‌
 •  کارشناس‌ درآمد
 •  رئیس‌ شعبه‌ دستورالعمل‌ شماره‌ 120890 مورخ‌ 77/9/2 معاونت‌ فنی‌ و درآمد و معاونت‌ امور استانها


کمیته‌ فنی‌ و درآمد

 •  مدیر کل‌ تامین‌ اجتماعی‌ استان‌ (رئیس)
 •  معاون‌ امور بیمه‌ای‌ یا معاون‌ اداره‌ کل‌ استان‌ (نائب‌ رئیس‌)
 •  رئیس‌ و کارشناس‌ ارشد درآمد ، بیمه‌ شدگان‌ ،حسابهای‌ انفرادی‌ و نامنویسی‌ استان‌
 •  نماینده‌ مدیریت‌ درمان‌ استان‌
 •  روسای‌ شعب‌ مستقر در مرکز استان‌
 •  سرپرست‌ مرکز مشاوره‌ (به‌ انتخاب‌ مدیر کل‌ استان‌ در استانهائی‌ که‌ بیش‌ از یک‌ مرکز مشاوره‌ وجود دارد.)
 •  مسئولین‌ و کارشناسان‌ درآمد امور بیمه‌ شدگان‌ ،حسابهای‌ انفرادی‌ و نامنویسی‌ شعب‌ و واحدهای‌ اجرائی‌ در سط‌ح‌ استان‌ حسب‌ نظ‌ر رئیس‌ کمیته‌
 •  دبیر کمیته‌ توسط‌ رئیس‌ کمیته‌ تعیین‌ می‌گردد.


کمیته‌ فرهنگی‌ و اجتماعی‌

 •  مدیریت‌های‌ استان‌ (رئیس‌ به‌ انتخاب‌ اعضا)
 •  معاونین‌ / معاون‌ اداره‌ کل‌ استان‌ و دفتر رسیدگی‌ به‌ اسناد پزشکی‌
 •  کارشناسان‌ و مسئولین‌ روابط‌ عمومی‌ مدیریتهای‌ استان‌
 •  مسئولین‌ و کارشناسان‌ مربوط‌ه‌ حسب‌ نظ‌ر رئیس‌ شورا
 •  دبیر کمیته‌ مزبور توسط‌ رئیس‌ کمیته‌ از بین‌ یکی‌ از اعضا انتخاب‌ می‌شود. کمیته‌ بهداشت‌ ، درمان‌ و تامین‌ اجتماعی‌
 •  بر اساس‌ ماده‌ 27 آئین‌ نامه‌ اجرائی‌ ماده‌ 70 قانون‌ برنامه‌ سوم‌ توسعه‌ اقتصادی‌ ، اجتماعی‌ و فرهنگی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ در سال‌ 80 ، مدیر کل‌ تامین‌ اجتماعی‌ استان‌ بعنوان‌ یکی‌ از اعضا کمیته‌ مذکور در سط‌ح‌ استان‌ می‌باشد که‌ وظ‌ائف‌ کمیته‌ مذکور ط‌ی‌ دستورالعمل‌ شماره‌ 1000/24693 مورخ‌ 80/3/28 به‌ ادارات‌ کل‌ استانها ابلاغ‌ شده‌ است‌. مدیران‌ بایستی‌ با در نظ‌ر گرفتن‌ صرفه‌ و صلاح‌ سازمان‌ و پاسداری‌ و صیانت‌ از صندوق‌ بیمه‌های‌ اجتماعی‌، مراقبت‌ لازم‌ در زمینه‌ رعایت‌ قوانین‌ ، مقررات‌ و ضوابط‌ حاکم‌ بر سازمان‌ ، تبیین‌ راهبردها و خط‌مشی‌های‌ سازمانی‌ مصوب‌ و ابلاغی‌ ، انجام‌ کار ارتباط‌ی‌ ، فرهنگی‌ و اجتماعی‌ متناسب‌ در سط‌وح‌ مدیران‌ محلی‌ ، تشریح‌ و توجیه‌ شرائط‌ و مقتضیات‌ حاکم‌ بر سازمان‌ در ابعاد کلان‌ و منط‌قه‌ای‌ و... در جلسات‌ کمیته‌ مزبور شرکت‌ نمایند. کمیته‌ بحران‌
 •  مدیر کل‌ تامین‌ اجتماعی‌ استان‌ (رئیس‌)
 •  معاون‌ امور بیمه‌ای‌ اداره‌ کل‌ استان‌
 •  کارشناس‌ ارشد درآمد ،اجرائیات‌ ،امور بیمه‌ شدگان‌،امور مالی‌،حراست‌
 •  رئیس‌ شعبه‌ (بحران‌ دار) دستورالعمل‌ شماره‌ 3016 مورخ‌ 81/11/20 معاونت‌ فنی‌ و درآمد و معاونت‌ امور استان‌ها
به صفحه رسمی اینستاگرام سازمان تامین اجتماعی بپیوندید
کلید واژه
 

ارسال نظر
۱۰۰
captcha