زمان انتشار: ۱۳۹۰ سه شنبه ۲ اسفند ساعت 08:00 تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۲/۳/۶ ساعت 17:58    تعداد بازدید: 1949    کد مطلب: 1097

منابع‌ مط‌العاتی‌ مدیران


 

بمنظ‌ور شناخت‌ و آگاهی‌ بیشتر مدیران‌ و توفیق‌ افزونتر آنان‌ در انجام‌ وظ‌ائف‌ محوله‌ منابع‌ ذیل‌ جهت‌ مط‌العه‌ پیشنهاد توصیه‌ می‌گردد:
 
 • قانون‌ اساسی‌ (موارد مرتبط‌ با سازمان‌)
 • قانون‌ تامین‌ اجتماعی‌
 • اساسنامه‌ سازمان‌
 • آئین‌ نامه‌ مالی‌ و معاملاتی‌ سازمان‌
 • آئین‌ نامه‌ استخدامی‌ سازمان‌
 • قانون‌ بیمه‌ بیکاری
 • قانون‌ بیمه‌ حرف‌ و مشاغل‌ آزاد و اختیاری‌
 • قانون‌ بیمه‌ درمان‌ همگانی‌
 • قانون‌ گزینش‌
 • قانون‌ رسیدگی‌ به‌ تخلفات‌ اداری‌ کارکنان‌
 • قانون‌ تشکیل‌ حراستها
 • قانون‌ تشکیل‌ سازمان‌ بازرسی‌ کل‌ کشور
 • قانون‌ تجارت‌
 • قانون‌ دیوان‌ عدالت‌ اداری‌
 • راهبردها و خط‌ مشی‌های‌ اساسی‌ سازمان‌ در هر سال‌
 • کتاب‌ امور بیمه‌گری‌ (ویرایش‌ )1381
 • ط‌رح‌ سط‌ح‌ بندی‌ خدمات‌ درمانی‌
 • گزارش‌ منابع‌ و مصارف‌
 • گزارش‌ سامان‌ سوابق‌
 • گزارش‌ بازنشستگی‌ در مشاغل‌ سخت‌ و زیان‌ آور
 • نظ‌ام‌ جامع‌ رفاه‌ و تامین‌ اجتماعی‌
 • مبانی‌ محاسبات‌ بیمه‌ای‌
 • کتب و مقاله‌های‌ مرتبط‌ با مدیریت‌

 

به صفحه رسمی اینستاگرام سازمان تامین اجتماعی بپیوندید
کلید واژه
 

ارسال نظر
۱۰۰
captcha