جستجوی بخشنامه ها و دستور العمل ها
نوع حوزه کلیدواژه موضوع
ردیف عنوان تاریخ حوزه موضوع
1 59 - دستور اداری دفتر آمار و محاسبات اقتصادی و اجتماعی 1394/12/3 کارگزاریهای رسمی
آمار عملکردی کارگزاریها
جزئیات
2 58 - دستور اداری بازاریابی 1394/11/26 کارگزاریهای رسمی
یکسان سازی روند اجرای فرآیندها در کارگزاریهای رسمی
جزئیات
3 57 - دستور اداری حوزه معاونت فنی و درآمد 1394/11/24 کارگزاریهای رسمی
فرآیند بررسی وضعیت اشتغال مقرری بگیران بیمه بیکاری توسط کارگزاریهای رسمی
جزئیات
4 56 - دستور اداری حوزه معاونت فنی و درآمد 1394/11/5 کارگزاریهای رسمی
نحوه صدور و چاپ برگ پرداختهای اینترنتی بیمه شدگان خاص
جزئیات
5 55 - نگارش 94 -سطح دسترسی کارگزاریها 1394/10/26 کارگزاریهای رسمی
نگارش زمستانه 94
جزئیات
6 54 - دستور اداری حوزه معاونت فنی و درآمد 1394/9/25 کارگزاریهای رسمی
شرح وظایف مسئول امور مکانیزه کارگزاریهای رسمی
جزئیات
7 53 - دستور اداری حوزه معاونت فنی و درآمد 1394/8/5 کارگزاریهای رسمی
ضوابط و مقررات نحوه راه اندازی واحد های اقماری کارگزاری
جزئیات
8 52 - دستور اداری حوزه فنی و درآمد 1394/7/25 کارگزاریهای رسمی
واگذاری فرآیند بیمه رانندگان حمل و نقل درون و برون شهری به کارگزاریهای رسمی
جزئیات
9 51 - دستور اداری اداره کل امور مالی 1394/7/22 کارگزاریهای رسمی
نصب دستگاههای کارتخوان جدید بانک رفاه کارگران
جزئیات
10 50- دستور اداری حوزه معاونت فنی و درآمد 1394/7/14 کارگزاریهای رسمی
ساماندهی و نظارت بر عملکرد کارگزاریهای رسمی
جزئیات
11 بخشنامه46/2 مستمری ها 1396/5/30 فنی مستمریها
بازنشستگی کارکنان شاغل در مراکزدرمانی وابسته به دستگاههای اجرائی
جزئیات
12 نحوه اجرای ماده 66 قانون تامین اجتماعی 1395/12/17 فنی مستمریها
تلخیص وتنقیح قوانین و بخشنامه های مربوط به ماده66
جزئیات
13 بخشنامه تلخیص ازکارافتادگی 1396/6/1 فنی مستمریها
تلخیص و تنقیح قوانین و بخشنامه های ازکارافتادگی
جزئیات
14 49 - دستور اداری حوزه معاونت فنی و درآمد 1394/6/3 کارگزاریهای رسمی
وضعیت رابطین و کارشناسان امور کارگزاریها در شعب
جزئیات
15 48 - دستورالعمل وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی 1394/3/23 کارگزاریهای رسمی
دستورالعمل شماره 40 روابط کار
جزئیات
16 47 - دستور اداری معاونت فنی و درآمد 1394/3/2 کارگزاریهای رسمی
افزایش منابع و کاهش مصارف سازمانی از طریق تقویت امور واگذار شده به کارگزاریهای رسمی
جزئیات
17 46 - دستور اداری حوزه مشترک درمان و فنی و درآمد 1394/2/13 کارگزاریهای رسمی
تعمیم برون سپاری فرآیند پذیرش اسناد خسارات متفرقه به کارگزاریهای رسمی
جزئیات
18 45 - بخشنامه حوزه معاونت فنی و درآمد 1394/2/6 کارگزاریهای رسمی
تعیین حداکثر حق الزحمه دریافتی از مراجعین در خصوص انجام فعالیتها در قالب نیابت از طریق کارگزاریهای رسمی
جزئیات
19 44 - دستور اداری حوزه معاونت فنی و درآمد 1394/1/26 کارگزاریهای رسمی
یکسان سازی و ضابطه مند نمودن نحوه عملکرد کارگزاریها در فرآیندهای اجرایی
جزئیات
20 43 - دستور اداری 1393/12/20 کارگزاریهای رسمی
دستورالعمل نحوه رسیدگی به تخلفات کارگزاری هاس رسمی
جزئیات