جستجوی بخشنامه ها و دستور العمل ها
نوع حوزه کلیدواژه موضوع
ردیف عنوان تاریخ حوزه موضوع
1 91-دستور اداری 1397/4/25 کارگزاریهای رسمی
صدور دفتر درمانی المثنی و بیماران خاص
جزئیات
2 90- دستور اداری 1397/4/9 کارگزاریهای رسمی
دسترسی کارگزاریها به سامانه متمرکز تعهدات کوتاه مدت
جزئیات
3 89-دستور اداری 1397/4/9 کارگزاریهای رسمی
شرایط مدیران فنی
جزئیات
4 بخشنامه شماره 7 مشترک فنی و درآمد 1389/4/7 معاونت بیمه ای
نحوه اجرای قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی
جزئیات
5 حق بیمه قراردادهای شرکتها و موسسات دانش بنیان 1397/5/20 وصول حق بیمه
تسهیلات قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر
جزئیات
6 88/3 1397/3/22 کارگزاریهای رسمی
استاندارد فرآیندها
جزئیات
7 88/2 1397/3/22 کارگزاریهای رسمی
استاندارد نیروی انسانی
جزئیات
8 88/1 1397/3/22 کارگزاریهای رسمی
استاندارد فضای فیزیکی
جزئیات
9 88- دستور اداری 1397/3/22 کارگزاریهای رسمی
استاندارد سازی کارگزاریهای رسمی
جزئیات
10 87- دستور اداری 1397/1/26 کارگزاریهای رسمی
حداکثر حق الزحمه دریافتی در خصوص انجام فعالیتهای نیابتی
جزئیات
11 86- دستور اداری 1397/1/23 کارگزاریهای رسمی
ضرورت فعالیت کامل کارگزاریهای رسمی
جزئیات
12 85- دستور اداری 1396/12/27 کارگزاریهای رسمی
نحوه بهره برداری از آمار عملکرد صدور دفترچه
جزئیات
13 84- دستور اداری 1396/12/27 کارگزاریهای رسمی
عدم امکان صدور مجوز کارگزاری
جزئیات
14 83- دستور اداری 1396/12/23 کارگزاریهای رسمی
تمدید قرارداد انجام فرآیند پذیرش اسناد پزشکی
جزئیات
15 محاسبه حقبیمه قراردادهای حمل و نقل مواد نفتی 1397/3/5 وصول حق بیمه
حقبیمه قراردادهای حمل و نقل مواد نفتی
جزئیات
16 بخشنامه 50 مستمری ها 1386/12/26 فنی مستمریها
اصلاح شیوه پرداخت مستمری بازماندگان
جزئیات
17 بخشنامه 72 مستمری ها 1397/2/26 فنی مستمریها
افزایش مستمری و کمکهای جنبی و تعیین حداقل در سال 97
جزئیات
18 بخشنامه 46/3 1396/12/6 فنی مستمریها
ابطال تبصره1بند5ایین نامه اجرائی نحوه بازنشستگی جانبازان،معلولین و شاغلین سخت و زیان آور
جزئیات
19 بخشنامه 11/2 1383/2/22 فنی مستمریها
چگونگی برقراری مستمری فرزندان اناث بیمه شدگان متوفی
جزئیات
20 بخشودگی جرایم کارفرمایان خوش حساب (تمدید آیین نامه) 1397/2/10 وصول حق بیمه
بخشودگی جرایم کارفرمایان خوش حساب
جزئیات