جستجوی بخشنامه ها و دستور العمل ها
نوع حوزه کلیدواژه موضوع
ردیف عنوان تاریخ حوزه موضوع
1 بخشودگی جرایم 1395/4/8 وصول حق بیمه
چگونگی اجرای بخشودگی جرایم کارفرمایان خوش حساب
جزئیات
2 بخشودگی جرایم 1395/3/27 وصول حق بیمه
بخشودگی جرایم کارفرمایان خوش حساب
جزئیات
3 بیمه رانندگان حمل و نقل عمومی درون شهری 1395/2/22 وصول حق بیمه
بیمه رانندگان حمل و نقل عمومی درون شهری
جزئیات
4 دستمزد مبنای کسر حق بیمه سال 1395 1394/12/26 وصول حق بیمه
دستمزد مبنای کسر حق بیمه سال 1395
جزئیات
5 بخشنامه 9/14 جدید درآمد 1394/10/28 وصول حق بیمه
اجرای,ماده,40,قانون,رفع,موانع,تولید,رقابت,پذیر,و,ارتقاء,نظام,مالی,کشور
جزئیات
6 مقررات بازرسی از دفاتر قانونی 1394/11/17 وصول حق بیمه
اصلاح برخی از مقررات بازرسی از دفاتر قانونی
جزئیات
7 بخشنامه 5 1394/7/7 وصول حق بیمه
سامانه استعلام پروانه مهارت فنی نیروی کار صنعت ساختمان و اخذ تعهد نامه
جزئیات
8 بخشنامه 1/24 جدید درآمد 1394/8/9 وصول حق بیمه
نحوه اجرای ماده 99 آیین نامه اجرایی ماده 50 قانون تامین اجتماعی
جزئیات
9 بخشنامه پرونده غیر فعال 1393/9/5 وصول حق بیمه
مختومه نمودن کلاسه‌های اجرایی پرونده‌های غیر فعال
جزئیات
10 بخشنامه 24 جدید درآمد 1392/12/7 وصول حق بیمه
شرح تفصیلی پاره‌ای از مواد آیین نامه اجرایی ماده 50 قانون تامین اجتماعی مصوب 1355
جزئیات
11 بخشنامه 7/14 جدید درآمد 1391/3/1 وصول حق بیمه
اصلاح مبنای محاسبه حق بیمه پیمانکاران دارای کارگاههای تولیدی، صنعتی و فنی دائمی(ثابت)
جزئیات
12 بخشنامه 6/14 جدید درآمد 1387/3/4 وصول حق بیمه
ماخذ احتساب حق بیمه قراردادهای مکانیزه غیر عمرانی در معادن
جزئیات
13 بخشنامه 8/14 جدید درآمد 1391/10/16 وصول حق بیمه
نحوه محاسبه حق بیمه قراردادهای تحقیقاتی و پژوهشی
جزئیات
14 بخشنامه 5/14 جدید درآمد 1383/11/18 وصول حق بیمه
نحوه احتساب حق بیمه قراردادهای غیرعمرانی کلید در دست
جزئیات
15 بخشنامه 4/14 جدید درآمد 1383/8/5 وصول حق بیمه
نحوه نگهداری و استفاده از فرم مفاصا حساب ماده 38 قانون
جزئیات
16 بخشنامه 3/14 جدید درآمد 1383/5/31 وصول حق بیمه
دستورالعمل نحوه شناسایی قراردادهای فناوری اطلاعات (ICT) و محاسبه حق بیمه کارکنان شاغل در قراردادهای مذکور
جزئیات
17 بخشنامه 2/14 جدید درآمد 1382/4/3 وصول حق بیمه
اصلاح دستورالعمل حق بیمه پیمانکاران و مهندسین مشاور
جزئیات
18 بخشنامه 1/14 جدید درآمد 1381/7/15 وصول حق بیمه
ساماندهی و فعال کردن پرونده‌های پیمانکاری
جزئیات
19 بخشنامه 14 جدید درآمد 1380/5/6 وصول حق بیمه
دستورالعمل حق بیمه قراردادهای پیمانکاری و مهندسین مشاور
جزئیات