90- دستور اداری

دسترسی کارگزاریها به سامانه متمرکز تعهدات کوتاه مدت


نوع : دستور اداری / حوزه :
کلیدواژه : سامانه متمرکز تعهدات کوتاه مدت
تاریخ تصویب : 1397/4/9
فایل ضمیمه : لینک دانلود