حق بیمه قراردادهای شرکتها و موسسات دانش بنیان

تسهیلات قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر


نوع : بخشنامه ها / حوزه :
کلیدواژه : نحوه محاسبه حق بیمه قراردادهای شرکتها و موسسات دانش‌بنیان
تاریخ تصویب : 1397/5/20
فایل ضمیمه : لینک دانلود

اداره کل تأمین اجتماعی استان:                                
باسلام و صلوات بر محمد (ص) وآل محمد(ص)
       در اجرای قانون حمایت از شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات مصوب 5‏‏/8‏‏/89، بهبود فضای کسب و کار و بهره مندی شرکتها و مؤسسات مزبور از تسهیلات قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و با عنایت به تداوم جلسات کارگروه مشترک فیمابین نمایندگان معاونت علمی و فنآوری رئیس جمهور و این سازمان درخصوص ضرورت تحقق سیاست های کلان اقتصاد مقاومتی، بررسی مسائل و ابهامات مربوط به قراردادهای منعقده شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان با واگذارندگان کار در اجرای ماده 38 قانون تامین ‌اجتماعی و نحوه مطالبه حق بیمه قراردادهای مزبور، توجه واحدهای اجرایی تابعه را به نکات ذیل معطوف می‌دارد:
1‏‏- شرکتها و مؤسسات دانش بنیان که از حمایت ها و تسهیلات قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی اختراعات برخوردار می باشند و در اجرای قانون یاد شده با انعقاد قراردادهای پیمانکاری در زمینه‌های دانش بنیان انجام فعالیت نموده و موضوع قراردادهای منعقده شرکتها و مؤسسات مزبور مورد تأیید معاونت علمی و فنآوری ریاست جمهوری قرار گرفته باشد با معرفی و تأیید موضوع توسط معاونت یادشده، حق‌بیمه قراردادهای منعقده اینگونه شرکت ها و مؤسسات براساس لیست و بازرسی خواهد بود و شعب تابعه می‌بایست در صورت نداشتن بدهی قطعی، ضمن صدور مفاصا حساب قرارداد منعقده وفق ماده 38 قانون تامین اجتماعی و تبصره های ذیل آن نسبت به بررسی لیستهای ارسالی طبق ماده 39 قانون تامین اجتماعی و انجام بازرسی طبق ماده 47 قانون (اعم از کارگاهی و دفاتر)اقدام نمایند.
تبصره: قراردادهای معرفی شده منحصراً در خصوص موضوعات دانش بنیان مورد تایید و با معرفی معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور بوده و سایر قراردادهای منعقده شرکتها و مؤسسات مزبور طبق مقررات جاری سازمان و با رعایت ماده 41 قانون تامین اجتماعی محاسبه و مطالبه خواهد شد.
2‏- درصورتیکه علیرغم صدور مفاصا حساب قراردادهای منعقده، شرکت یا مؤسسه کتمان اطلاعات و حقایق نموده و از ارائه دفاتر و یا در خصوص بررسی صحت و سقم لیست های ارسالی به هر دلیل خودداری نماید و یا دفاتر آن نانویس باشد، در اینصورت حق بیمه قرارداد منعقده وفق مصوبه مورخ 24‏/1‏/70 شورایعالی تامین اجتماعی و بخشنامه 14 جدید محاسبه و مطالبه خواهد شد.

3‏- با توجه به تصمیمات متخذه و با عنایت به تخصصی بودن موضوع قراردادهای منعقده مقرر گردیده، دریافت لیست و حق بیمه و همچنین قراردادهای مزبور در صورت درخواست کارفرما بصورت متمرکز صورت پذیرد، لذا با توجه به تفاهمات انجام گرفته با معاونت علمی و فنآوری رئیس جمهور، قراردادهای شرکت دانش بنیان در استان تهران در شعب 13 و 27 تهران و در سایر استانها در یک شعبه خاص متمرکز می‌گردد که در صورت درخواست شرکت ها و مؤسسات مزبور مبنی بر ارسال لیست و پرداخت حق بیمه کارکنان شاغل و همچنین قراردادهای منعقده بصورت متمرکز ، تمرکز و لیست و پرداخت حق بیمه اینگونه مؤسسات در شعب مزبور بلامانع خواهدبود.

4‏- در جهت تسهیل در امور کارفرمایان شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان، معاونت امور بیمه ای ادارات کل استان مربوطه و شعب تابعه آن می بایست با هماهنگی معاونت علمی و فنآوری رئیس جمهور نسبت به برگزاری کلاس های آموزشی ارائه بسته های آموزشی و ... اقدام نمایند.
5‏- با توجه به تداوم جلسات کارگروه مشترک فیمابین این سازمان و معاونت علمی و فنآوری رئیس جمهور، گزارش عملکرد هر یک از بندهای مزبور در جلسات ماهیانه در کارگروه مزبور بررسی خواهدشد.
6‏- درجهت الکترونیکی نمودن ارسال اطلاعات قراردادهای منعقده شرکتها و مؤسسات دانش بنیان، معاونت علمی و فنآوری رئیس جمهور و این سازمان مقرر نمودند زیرساخت های مربوط به ارسال اطلاعات مزبور و همچنین معرفی نامه هر قرارداد را در حداقل زمان ممکن طراحی، بطوریکه برخط بودن ارسال اینگونه اطلاعات ظرف سه ماه از تاریخ صدور بخشنامه عملیاتی گردد.