87- دستور اداری

حداکثر حق الزحمه دریافتی در خصوص انجام فعالیتهای نیابتی


نوع : دستور اداری / حوزه :
کلیدواژه : حق الزحمه نیابت فعالیت کارگزاری
تاریخ تصویب : 1397/1/26
فایل ضمیمه : لینک دانلود