محاسبه حقبیمه قراردادهای حمل و نقل مواد نفتی

حقبیمه قراردادهای حمل و نقل مواد نفتی


نوع : بخشنامه ها / حوزه :
کلیدواژه : نحوه محاسبه حق بیمه قراردادهای حمل+نقل مواد نفتی
تاریخ تصویب : 1397/3/5
فایل ضمیمه : لینک دانلود

معاونین محترم ...........
ادارات کل ستادی‏/دفاتر مستقل‏/ادارات کل استانها‏/شعبه ........
با سلام و صلوات برمحمد (ص) وآل محمد(ص)
   در اجرای سیاستهای کلان اقتصاد مقاومتی، بهبود فضای کسب و کار و نامگذاری سال 97 بعنوان سال حمایت از کالای ایرانی و در راستای اصلاح مقررات مربوط به نحوه اجرای ماده 41 قانون تامین اجتماعی و با عنایت به تصویب پیشنهاد اصلاحی این سازمان در خصوص نحوه محاسبه حق بیمه قراردادهای حمل و نقل مواد نفتی و ارائه بهنگام تعهدات قانونی به مشمولین در هیات مدیره و هیات امنای سازمان تامین اجتماعی و صندوقهای تابعه، نظربه اینکه بموجب بند چهار مـصوبـه هفتاد و هفتمین جلسه مورخ 20‏‏/10‏‏/1396 هیات امناء مقررگردیده است :
«حق بیمه قراردادهای حمل و نقل مواد نفتی که موضوع قرارداد توسط رانندگانی صورت می گیرد که راساً براساس قانون بیمه‌های اجتماعی رانندگان حمل و نقل بار و مسافر (مصوب 1379) نسبت به پرداخت حق بیمه خویش اقدام می نمایند ، معادل چهار درصد (4%) ناخالص کارکرد به انضمام بیمه بیکاری متعلقه تعیین می گردد.»
لذا در اجرای مصوبه مذکور، رعایت نکات ذیل الزامی است :
1- حق بیمه قراردادهای حمل و نقل مواد نفتی که موضوع قرارداد توسط رانندگانی صورت می گیرد که        حق بیمه خود را طبق قانون بیمه های اجتماعی رانندگان حمل و نقل بار و مسافر مصوب 18‏/2‏/1379 راساٌ پرداخت می نمایند، به میزان چهار درصد ناخالص کارکرد به اضافه بیمه بیکاری متعلقه( معادل هفت سی و ششم حق بیمه) می باشد.
تذکر1: پرداخت حق بیمه توسط رانندگان خودمالک طبق بند 1 به منزله ارسال لیست بوده و می بایست از مطالبه جریمه تاخیر تادیه یا عدم ارسال لیست از مقاطعه کار خودداری گردد.  
تذکر2: رانندگانی که در کارگاهها و موسسات مشمول قانون تامین اجتماعی اشتغال داشته و از کارفرما مزد و یا حقوق دریافت می نمایند خارج از شمول قانون بیمه های اجتماعی رانندگان بوده و کارفرمایان آنان مکلف میباشند طبق مواد 28 و 36 و با رعایت ماده 39 قانون تامین اجتماعی و آئین نامه اجرائی مربوطه، لیست و حق‌بیمه آنان را همانند سایر کارکنان خود کماکان به سازمان ارسال و پرداخت نمایند.
2- حق بیمه آن بخش از کارکرد مقاطعه کاران حمل و نقل مواد نفتی که توسط رانندگان در استخدام انجام  می گیرد، برابر ماده دوم مصوبه مورخ 24‏/1‏/1370 شورایعالی تامین اجتماعی و طبق بند 1‏-3 قسمت "ب" بخش دوم بخشنامه 14 درآمد محاسبه و مطالبه می گردد .
3- ‏جریمه تاخیر تادیه حق بیمه نسبت به مابه التفاوت حق بیمه و بیمه بیکاری همانند سایر کارگاهها و با رعایت دقیق مفاد بخشنامه 21 جدید درآمد بایستی محاسبه و مطالبه گردد.
4- شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تامین مکلف است نرم افزارهای مرتبط با این دستور اداری را در اسرع وقت تهیه و جهت بهره برداری به واحدهای اجرایی ارسال نماید.
مسئول حسن اجرای این بخشنامه مدیران، معاونین بیمه ای، روسا و کارشناسان ارشد وصـول حـق بیمه ادارات کل استانها،  روسا، معاونین و مسئولین درآمد حق بیمه و سایر واحدهای مرتبط شعب می باشند.