بخشنامه 72 مستمری ها

افزایش مستمری و کمکهای جنبی و تعیین حداقل در سال 97


نوع : بخشنامه ها / حوزه :
کلیدواژه : افزایش مستمری کمک های جنبی سال 97
تاریخ تصویب : 1397/2/26
فایل ضمیمه : لینک دانلود