بخشنامه 46/3

ابطال تبصره1بند5ایین نامه اجرائی نحوه بازنشستگی جانبازان،معلولین و شاغلین سخت و زیان آور


نوع : بخشنامه ها / حوزه :
کلیدواژه : ابطال تبصره1بند5 آئین نامه اجرائی نحو بازنشستگی
تاریخ تصویب : 1396/12/6
فایل ضمیمه : لینک دانلود