شعار سال 1398 فراخوان انتخاب بازنشستگان ،همسران بازمانده وازکارافتادگان کلی نمونه بیمه زنان خانه دار جشنواره عکس سلفی کارگری با عنوان" من و کارم" اتباع نمایشگاه مجازی کارگاه طراحی پوستر