کلیک کنید
>>>
  • ۱۳۹۶ يکشنبه ۷ خرداد
  • اِلأَحَّد ٢ رمضان ١٤٣٨
  • Sunday, May 28, 2017
برگ استعلام بهاء
اعلام حداکثر قیمت پیشنهادی خود برای خرید ضایعات ساختمانی مشروحه ذیل .
فروش لوازم اسقاط و مازاد بر نیاز ( ضایعات ساختمانی )
استعلام بهاء
اعلام حداکثر قیمت پیشنهادی
فروش ملزومات متفرقه اسقاطی
استعلام بهاء
ارائه حداکثر قیمت پیشنهادی خود برای خرید لوازم نقلیه ذیل
فروش لوازم اسقاط و مازاد بر نیاز ( لوازم نقلیه )
استعلام بهاء
ارائه حداکثر قیمت پیشنهادی خود برای خرید لوازم اسقاط و مازاد برنیاز
فروش لوازام اسقاط و مازاد بر نیاز ( لوازم اداری )
مناقصه ها و مزایده ها آرشیو  
منقاصه ها مزایده ها
فروش لوازم اسقاط و مازاد بر نیاز ( ضایعات ساختمانی )
برگ استعلام بهاء
فروش لوازم اسقاط و مازاد بر نیاز ( ضایعات ساختمانی )

تاریخ انتشار آگهی :

1396/2/18

تاریخ انقضا آگهی :

1396/3/1

فروش ملزومات متفرقه اسقاطی
استعلام بهاء
فروش ملزومات متفرقه اسقاطی

تاریخ انتشار آگهی :

1396/1/21

تاریخ انقضا آگهی :

1396/2/4

فروش لوازم اسقاط و مازاد بر نیاز ( لوازم نقلیه )
استعلام بهاء
فروش لوازم اسقاط و مازاد بر نیاز ( لوازم نقلیه )

تاریخ انتشار آگهی :

1395/12/7

تاریخ انقضا آگهی :

1395/12/18

فروش لوازام اسقاط و مازاد بر نیاز ( لوازم اداری )
استعلام بهاء
فروش لوازام اسقاط و مازاد بر نیاز ( لوازم اداری )

تاریخ انتشار آگهی :

1395/12/7

تاریخ انقضا آگهی :

1395/12/18

فروش و امحاء کاغذهای باطله سازمان تأمین اجتماعی
استعلام بهاء
فروش و امحاء کاغذهای باطله سازمان تأمین اجتماعی

تاریخ انتشار آگهی :

1395/12/3

تاریخ انقضا آگهی :

1395/12/18

فروش لوازم اسقاط و مازاد بر نیاز ( داغی تونر )
برگ استعلام بهاء
فروش لوازم اسقاط و مازاد بر نیاز ( داغی تونر )

تاریخ انتشار آگهی :

1395/11/17

تاریخ انقضا آگهی :

1395/11/24

آگهی مزایده عمومی تعداد 52 دستگاه خودرو
آگهی مزایده عمومی تعداد 52 دستگاه خودرو

تاریخ انتشار آگهی :

1395/10/18

تاریخ انقضا آگهی :

فروش لوازم اسقاط و مازاد بر نیاز داغی تونر
استعلام بهاء کتبی
فروش لوازم اسقاط و مازاد بر نیاز داغی تونر

تاریخ انتشار آگهی :

1395/8/16

تاریخ انقضا آگهی :

1395/8/20

لوله کشی و بازسازی سرمایش و گرمایش سازمان تأمین اجتماعی
استعلام بهاء
لوله کشی و بازسازی سرمایش و گرمایش سازمان تأمین اجتماعی

تاریخ انتشار آگهی :

1395/8/16

تاریخ انقضا آگهی :

1395/8/26

استعلام بهاء کتبی خرید کیس های مورد نیاز سازمان تأمین اجتماعی
استعلام بهاء
استعلام بهاء کتبی خرید کیس های مورد نیاز سازمان تأمین اجتماعی

تاریخ انتشار آگهی :

1395/8/1

تاریخ انقضا آگهی :

1395/8/8

کتبی فروش ملزومات اسقاطی ( خیش کشاورزی )
استعلام بهاء
کتبی فروش ملزومات اسقاطی ( خیش کشاورزی )

تاریخ انتشار آگهی :

1395/7/17

تاریخ انقضا آگهی :

1395/8/3

کتبی فروش ملزومات اسقاطی ( اسلاید )
استعلام بهاء
کتبی فروش ملزومات اسقاطی ( اسلاید )

تاریخ انتشار آگهی :

1395/7/17

تاریخ انقضا آگهی :

1395/8/3

ملزومات اسقاطی ( ویدئو و فیلم ویدیوئی )
استعلام بهاء
ملزومات اسقاطی ( ویدئو و فیلم ویدیوئی )

تاریخ انتشار آگهی :

1395/7/12

تاریخ انقضا آگهی :

1395/7/26

ملزومات اسقاطی ( سه پایه نقشه کشی )
استعلام بهاء
ملزومات اسقاطی ( سه پایه نقشه کشی )

تاریخ انتشار آگهی :

1395/7/12

تاریخ انقضا آگهی :

1395/8/3

کتبی فروش ملزومات اسقاطی (کالباس خرد کن )
استعلام بهاء
کتبی فروش ملزومات اسقاطی (کالباس خرد کن )

تاریخ انتشار آگهی :

1395/7/12

تاریخ انقضا آگهی :

1395/8/3

کتبی فروش ملزومات اسقاطی ( موتور آب کشاورزی )
استعلام بهاء
کتبی فروش ملزومات اسقاطی ( موتور آب کشاورزی )

تاریخ انتشار آگهی :

1395/7/10

تاریخ انقضا آگهی :

1395/8/3

فروش ملزومات نقلیه
استعلام بهاء کتبی
فروش ملزومات نقلیه

تاریخ انتشار آگهی :

1395/5/4

تاریخ انقضا آگهی :

1395/5/20

فروش ملزومات اسقاطی
استعلام بهاء کتبی
فروش ملزومات اسقاطی

تاریخ انتشار آگهی :

1395/5/4

تاریخ انقضا آگهی :

1395/5/20

کتبی فروش ملزومات نقلیه
استعلام بهاء
کتبی فروش ملزومات نقلیه

تاریخ انتشار آگهی :

1395/4/29

تاریخ انقضا آگهی :

1395/5/17

کتبی ملزومات اداری
استعلام بهاء فروش
کتبی ملزومات اداری

تاریخ انتشار آگهی :

1395/4/22

تاریخ انقضا آگهی :

1395/5/5

فروش تجهیزات رایانه ای
استعلام بهاء کتبی
فروش تجهیزات رایانه ای

تاریخ انتشار آگهی :

1395/4/22

تاریخ انقضا آگهی :

1395/5/5

داغی تونر
استعلام بهاء فروش کتبی
داغی تونر

تاریخ انتشار آگهی :

1395/4/22

تاریخ انقضا آگهی :

1395/5/5

فروش ضایعات
استعلام بهاء کتبی
فروش ضایعات

تاریخ انتشار آگهی :

1395/4/22

تاریخ انقضا آگهی :

1395/5/5

فروش ملزومات نقلیه
برگ استعلام بهاء فروش
فروش ملزومات نقلیه

تاریخ انتشار آگهی :

1395/4/13

تاریخ انقضا آگهی :

1395/4/29

مزایده عمومی شماره  1-95
موسسه املاک و مستغلات تامین اجتماعی برگزار می کند
مزایده عمومی شماره 1-95

تاریخ انتشار آگهی :

1395/2/19

تاریخ انقضا آگهی :

1395/3/5

برگ استعلام بهاء فروش تجهیزات پزشکی
برگ استعلام بهاء فروش تجهیزات پزشکی

تاریخ انتشار آگهی :

1394/12/8

تاریخ انقضا آگهی :

1394/12/15

استعلام بهاء فروش داغی تونر
استعلام بهاء فروش داغی تونر

تاریخ انتشار آگهی :

1394/12/2

تاریخ انقضا آگهی :

1394/12/9

مزایده 11-94 موسسه املاک و مستغلات تامین اجتماعی
مزایده 11-94 موسسه املاک و مستغلات تامین اجتماعی

تاریخ انتشار آگهی :

1394/11/25

تاریخ انقضا آگهی :

1394/12/5

استعلام بهاء فروش لوازم اسقاط و مازاد بر نیاز
استعلام بهاء فروش لوازم اسقاط و مازاد بر نیاز

تاریخ انتشار آگهی :

1394/11/15

تاریخ انقضا آگهی :

1394/11/22

استعلام بهاء فروش صندلی اسقاطی
استعلام بهاء فروش صندلی اسقاطی

تاریخ انتشار آگهی :

1394/11/14

تاریخ انقضا آگهی :

1394/11/21

استعلام بهاء فروش فروش لوازم اسقاط ومازاد برنیاز ملزومات تاسیساتی
استعلام بهاء فروش فروش لوازم اسقاط ومازاد برنیاز ملزومات تاسیساتی

تاریخ انتشار آگهی :

1394/11/13

تاریخ انقضا آگهی :

1394/11/20

استعلام بهاء فروش کپسول  آتشنشانی
استعلام بهاء فروش کپسول آتشنشانی

تاریخ انتشار آگهی :

1394/11/13

تاریخ انقضا آگهی :

1394/11/20

مزایده 10-94 موسسه املاک و مستغلات تامین اجتماعی
مزایده 10-94 موسسه املاک و مستغلات تامین اجتماعی

تاریخ انتشار آگهی :

1394/11/4

تاریخ انقضا آگهی :

1394/11/10

آگهی تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید تجهیزات پزشکی   High  Tech
آگهی تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید تجهیزات پزشکی High Tech

تاریخ انتشار آگهی :

1394/10/22

تاریخ انقضا آگهی :

1394/10/29

استعلام بهاء فروش کانکس
استعلام بهاء فروش کانکس

تاریخ انتشار آگهی :

1394/10/15

تاریخ انقضا آگهی :

1394/10/22

استعلام بهاء فروش اواپراتور و کمپرسور
استعلام بهاء فروش اواپراتور و کمپرسور

تاریخ انتشار آگهی :

1394/10/15

تاریخ انقضا آگهی :

1394/10/22

« برگ استعلام » فروش و امحاءلوح فشرده زائد سازمان تامین اجتماعی
« برگ استعلام » فروش و امحاءلوح فشرده زائد سازمان تامین اجتماعی

تاریخ انتشار آگهی :

1394/10/14

تاریخ انقضا آگهی :

1394/10/21

برگ استعلام بهاء فروش لوازم اسقاط ومازاد برنیاز-تجهیزات رایانه ای
برگ استعلام بهاء فروش لوازم اسقاط ومازاد برنیاز-تجهیزات رایانه ای

تاریخ انتشار آگهی :

1394/10/14

تاریخ انقضا آگهی :

1394/10/21

« برگ استعلام » فروش و امحاءکاغذهای باطله سازمان تامین اجتماعی
« برگ استعلام » فروش و امحاءکاغذهای باطله سازمان تامین اجتماعی

تاریخ انتشار آگهی :

1394/10/14

تاریخ انقضا آگهی :

1394/10/21

مزایده تجهیزات رایانه ای
مزایده تجهیزات رایانه ای

تاریخ انتشار آگهی :

1394/10/13

تاریخ انقضا آگهی :

1394/10/20

مزایده ملزومات واثاثیه اداری
مزایده ملزومات واثاثیه اداری

تاریخ انتشار آگهی :

1394/9/29

تاریخ انقضا آگهی :

1394/10/6

مزایده ضایعات (آهن،چدن،استیل)
مزایده ضایعات (آهن،چدن،استیل)

تاریخ انتشار آگهی :

1394/9/29

تاریخ انقضا آگهی :

1394/10/6

مزایده ضایعات شیشه
مزایده ضایعات شیشه

تاریخ انتشار آگهی :

1394/9/25

تاریخ انقضا آگهی :

1394/9/27

مزایده ضایعات آهن -چوب-پلاستیک
مزایده ضایعات آهن -چوب-پلاستیک

تاریخ انتشار آگهی :

1394/9/25

تاریخ انقضا آگهی :

1394/10/2

استعلام بهاء فروش لوازم اسقاط و مازاد بر نیاز
استعلام بهاء فروش لوازم اسقاط و مازاد بر نیاز

تاریخ انتشار آگهی :

1394/9/18

تاریخ انقضا آگهی :

مزایده عمومی تعداد 31 دستگاه خودرو
مزایده عمومی تعداد 31 دستگاه خودرو

تاریخ انتشار آگهی :

1394/9/16

تاریخ انقضا آگهی :

1394/9/24

استعلام فروش کاغذ باطله
استعلام فروش کاغذ باطله

تاریخ انتشار آگهی :

1394/9/10

تاریخ انقضا آگهی :

1394/9/14

استعلام بهاء فروش کاغذ باطله و لوح فشرده
استعلام بهاء فروش کاغذ باطله و لوح فشرده

تاریخ انتشار آگهی :

1394/9/1

تاریخ انقضا آگهی :

1394/9/7

استعلام بهاء جهت فروش داغی تونر
استعلام بهاء جهت فروش داغی تونر

تاریخ انتشار آگهی :

1394/8/27

تاریخ انقضا آگهی :

1394/9/7

استعلام بهاء فروش ضایعات آهن ساختمانی
استعلام بهاء فروش ضایعات آهن ساختمانی

تاریخ انتشار آگهی :

1394/8/19

تاریخ انقضا آگهی :

1394/8/30

مزایده 9-94 موسسه املاک و مستغلات تامین اجتماعی
مزایده 9-94 موسسه املاک و مستغلات تامین اجتماعی

تاریخ انتشار آگهی :

1394/8/18

تاریخ انقضا آگهی :

1394/8/27

استعلام بهاء جهت فروش ملزومات
استعلام بهاء جهت فروش ملزومات

تاریخ انتشار آگهی :

1394/8/17

تاریخ انقضا آگهی :

1394/8/25

آگهی حراج دستگاه خنک کننده
آگهی حراج دستگاه خنک کننده

تاریخ انتشار آگهی :

1394/7/22

تاریخ انقضا آگهی :

1394/9/3

استعلام بهاء فروش ضایعات چوبی
استعلام بهاء فروش ضایعات چوبی

تاریخ انتشار آگهی :

1394/7/21

تاریخ انقضا آگهی :

1394/9/3

مزایده 8-94 موسسه املاک و مستغلات تامین اجتماعی
مزایده 8-94 موسسه املاک و مستغلات تامین اجتماعی

تاریخ انتشار آگهی :

1394/7/18

تاریخ انقضا آگهی :

1394/8/10

استعلام بهاء فروش تجهیزات رایانه
استعلام بهاء فروش تجهیزات رایانه

تاریخ انتشار آگهی :

1394/7/5

تاریخ انقضا آگهی :

1394/9/3

استعلام بهاء فروش کاغذ تجهیزات پزشکی
استعلام بهاء فروش کاغذ تجهیزات پزشکی

تاریخ انتشار آگهی :

1394/7/5

تاریخ انقضا آگهی :

1394/9/3

استعلام بهاء فروش ملزومات صنعتی و کشاورزی
استعلام بهاء فروش ملزومات صنعتی و کشاورزی

تاریخ انتشار آگهی :

1394/7/5

تاریخ انقضا آگهی :

1394/9/3

استعلام بهاء فروش ملزومات نقلیه
استعلام بهاء فروش ملزومات نقلیه

تاریخ انتشار آگهی :

1394/6/25

تاریخ انقضا آگهی :

1394/9/3

مزایده 7-94 موسسه املاک و مستغلات تامین اجتماعی
مزایده 7-94 موسسه املاک و مستغلات تامین اجتماعی

تاریخ انتشار آگهی :

1394/6/21

تاریخ انقضا آگهی :

1394/7/5

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید تجهیزات پزشکی (نوبت دوم)
آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید تجهیزات پزشکی (نوبت دوم)

تاریخ انتشار آگهی :

1394/6/21

تاریخ انقضا آگهی :

1394/7/1

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید تجهیزات پزشکی (نوبت اول)
آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید تجهیزات پزشکی (نوبت اول)

تاریخ انتشار آگهی :

1394/6/21

تاریخ انقضا آگهی :

1394/7/1

مزایده 6-94 موسسه املاک و مستغلات تامین اجتماعی
مزایده 6-94 موسسه املاک و مستغلات تامین اجتماعی

تاریخ انتشار آگهی :

1394/5/19

تاریخ انقضا آگهی :

1394/6/7

مزایده 5-94 موسسه املاک و مستغلات تامین اجتماعی
مزایده 5-94 موسسه املاک و مستغلات تامین اجتماعی

تاریخ انتشار آگهی :

1394/5/19

تاریخ انقضا آگهی :

1394/5/25

مزایده 4-94 موسسه املاک و مستغلات تامین اجتماعی
مزایده 4-94 موسسه املاک و مستغلات تامین اجتماعی

تاریخ انتشار آگهی :

1394/4/13

تاریخ انقضا آگهی :

1394/5/31

مزایده 3-94 موسسه املاک و مستغلات تامین اجتماعی
مزایده 3-94 موسسه املاک و مستغلات تامین اجتماعی

تاریخ انتشار آگهی :

1394/3/31

تاریخ انقضا آگهی :

1394/4/31

مزایده 2-94 موسسه املاک و مستغلات تامین اجتماعی
مزایده 2-94 موسسه املاک و مستغلات تامین اجتماعی

تاریخ انتشار آگهی :

1394/3/20

تاریخ انقضا آگهی :

1394/4/31

مزایده 1-94 موسسه املاک و مستغلات تامین اجتماعی
مزایده 1-94 موسسه املاک و مستغلات تامین اجتماعی

تاریخ انتشار آگهی :

1394/2/22

تاریخ انقضا آگهی :

1394/3/31

مزایده  7-93 موسسه املاک و مستغلات تامین اجتماعی
مزایده 7-93 موسسه املاک و مستغلات تامین اجتماعی

تاریخ انتشار آگهی :

1393/11/25

تاریخ انقضا آگهی :

1393/12/16

مناقصه
مناقصه

تاریخ انتشار آگهی :

1393/11/1

تاریخ انقضا آگهی :

1393/10/30

مزایده  6-93 موسسه املاک و مستغلات تامین اجتماعی
مزایده 6-93 موسسه املاک و مستغلات تامین اجتماعی

تاریخ انتشار آگهی :

1393/10/23

تاریخ انقضا آگهی :

1393/12/29

برگه استعلام و شرایط عمومی لوازم رایانه ای
برگه استعلام و شرایط عمومی لوازم رایانه ای

تاریخ انتشار آگهی :

1393/10/17

تاریخ انقضا آگهی :

1393/12/29

برگه استعلام وشرایط عمومی دستگاه خنک کننده
برگه استعلام وشرایط عمومی دستگاه خنک کننده

تاریخ انتشار آگهی :

1393/10/17

تاریخ انقضا آگهی :

1393/12/29