• ۱۳۹۸ شنبه ۳ فروردين
  • اِسَّبِت ١٦ رجب ١٤٤۰
  • Saturday, March 23, 2019

 

 

 

                               
                     

دکتر همایون آقامحمدی

متخصص بیهوشی

دانشیار

        

دکتر علیرضا جعفری

متخصص بیهوشی

دانشیار

        

دکتر محمدرضا کامران منش

متخصص بیهوشی

دانشیار

        

دکتر پیمان دادخواه

متخصص بیهوشی

دانشیار

       

 

 

           
           
                         

دکتر فاطمه رودنشین

متخصص بیهوشی

دانشیار

     

دکتر بابک قرائی

متخصص بیهوشی

دانشیار

     

دکتر مهتاب پورزمانی

متخصص بیهوشی

دانشیار