• ۱۳۹۷ چهارشنبه ۱ اسفند
  • اِلأَربِعا ١٤ جمادي الثانيه ١٤٤۰
  • Wednesday, February 20, 2019

***خدمات پشتیبانی این مرکز شامل ***


 

مهندسی پزشکی ، کامپیوتر ، پذیرش و مدارک پزشکی ، بایگانی مدارک پزشکی ، تأسیسات ، خدمات ، تدارکات ، تغذیه، بهداشت ، CSR ، لنژری ، مخابرات ، نقلیه ، نگهبانی و امور اداری و مالی در تمام ساعات شبانه روز جهت سرویس دهی به بخش های پزشکی ، درمانی مشغول انجام وظیفه هستند.
 

بخش های پاراکلینیکی فیزیوتراپی ، رادیولوژی ، داروخانه ، آزمایشگاه درمانگاه
 

بخش های پشتیبانی اداری ، مالی ، تأسیسات ، خدمات ، رختشویخانه ، پذیرش و مدارک پزشکی ، تغذیه ، بهداشت ، کنترل عفونت