• ۱۳۹۸ دوشنبه ۵ فروردين
  • اِلأِثنين ١٨ رجب ١٤٤۰
  • Monday, March 25, 2019

 

 

چشم انداز

 

 

 

 

ما برآنیم با تعهد به تعالی کیفی در تمام زمینه ها از نظر حفظ ایمنی، جلب رضایت و کسب اعتماد بیماران سرآمد بیمارستانهای سازمان تامین اجتماعی در استان تهران باشیم .

GOALS   اهداف کلی: 


G1- بهبود مستمر کیفیت ارائه خدمات
-G2 ارتقاء سطح ایمنی خدمات ارائه شده و مدیریت خطر در سطح بیمارستان
-G3 بیمار محوری و تلاش در جهت ارتقاء رضایت مشتری
-G4 ارتقاء رضایتمندی کارکنان
- G5    ارتقاء وضعیت هتلینگ مرکز