• ۱۳۹۸ پنج شنبه ۱ فروردين
  • اِلخَميس ١٤ رجب ١٤٤۰
  • Thursday, March 21, 2019

بخش نوزادان


شامل 5 عدد تخت و ضریب اشغال حدود دارد.


تجهیزات بخش شامل : انکوباتور – دستگاه فتوتراپی – ونیلاتور اطفال – دستگاه پالس اکی متری و سایر تجهیزات مورد نیاز می باشد.

بیمارن بستری شامل : نوزادانی است که نیاز به فتوتراپی دارند و یا نیاز به دستگاه انکوباتور دارند.


رئیس بخش : دکتر شیرخوانی