کد خبر: 50891
موسسه خدمات درمانی البرز کرج

موضوع فعالیت موسسه عبارت از ارائه خدمات درمانی، بهداشتی، درمانی تخصصی و فوق تخصصی، آموزشی و پژوهشی می باشد.
موسسه مکلف است خدمات بهداشتی و درمانی را در اولویت اول به بیمه شدگان و افراد تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی (باستثناء موارد اورژانسی) ارائه نماید. چگونگی و میزان این خدمات مطابق با تعهدات و مقررات سازمان تامین اجتماعی و قراردادهای منعقده تعیین می گردد. هزینه های بیمه شدگان تامین اجتماعی توسط سازمان تامین اجتماعی با توجه به ضوابط آن سازمان و قراردادهای فیمابین پرداخت می گردد و هزینه سایرین با رعایت قوانین و مقررات اخذ می گردد.


آدرس: کرج- انتهای باغستان غربی- میدان ولیعصر
تلفن: 8-02634320001 
فاکس: 02634375254     
سایت: www.Alborzhospital.com

Page Generated in 0/5181 sec