جستجوی بخشنامه ها و دستور العمل ها
نوع حوزه کلیدواژه موضوع
ردیف عنوان تاریخ حوزه موضوع
1 بخشنامه 683 فنی 1397/6/31 فنی بیمه شدگان
بیمه شاغلین شرکتهای کسب وکار در فضای مجازی
جزئیات
2 بخشنامه 682 فنی 1397/6/17 فنی بیمه شدگان
بیمه فعالان حوزه رسانه و مطبوعات
جزئیات
3 بخشنامه 681 فنی 1397/6/17 فنی بیمه شدگان
بیمه راکبین و نمایندگیهای پیک موتوری
جزئیات
4 95- دستور اداری 1397/6/14 کارگزاریهای رسمی
رعایت کامل ضوابط قبل از انعقاد قرارداد با کارگزاریها
جزئیات
5 94-دستور اداری 1397/6/6 کارگزاریهای رسمی
تعمیم برونسپاری فرآیند پذیرش اسناد خسارت متفرقه
جزئیات
6 93/1 - فایل راهنمای استفاده از پرونده الکترونیک 1397/5/24 کارگزاریهای رسمی
راهنمای استفاده از پرونده الکترونیک
جزئیات
7 93- دستور اداری 1397/5/24 کارگزاریهای رسمی
راهنمای استفاده از پرونده الکترونیک در دفترچه متمرکز
جزئیات
8 92- دستور اداری 1397/5/6 کارگزاریهای رسمی
نحوه صدور دفاتر درمانی در کارگزاریها
جزئیات
9 91-دستور اداری 1397/4/25 کارگزاریهای رسمی
صدور دفتر درمانی المثنی و بیماران خاص
جزئیات
10 90- دستور اداری 1397/4/9 کارگزاریهای رسمی
دسترسی کارگزاریها به سامانه متمرکز تعهدات کوتاه مدت
جزئیات
11 89-دستور اداری 1397/4/9 کارگزاریهای رسمی
شرایط مدیران فنی
جزئیات
12 بخشنامه شماره 7 مشترک فنی و درآمد 1389/4/7 معاونت بیمه ای
نحوه اجرای قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی
جزئیات
13 حق بیمه قراردادهای شرکتها و موسسات دانش بنیان 1397/5/20 وصول حق بیمه
تسهیلات قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر
جزئیات
14 88/3 1397/3/22 کارگزاریهای رسمی
استاندارد فرآیندها
جزئیات
15 88/2 1397/3/22 کارگزاریهای رسمی
استاندارد نیروی انسانی
جزئیات
16 88/1 1397/3/22 کارگزاریهای رسمی
استاندارد فضای فیزیکی
جزئیات
17 88- دستور اداری 1397/3/22 کارگزاریهای رسمی
استاندارد سازی کارگزاریهای رسمی
جزئیات
18 87- دستور اداری 1397/1/26 کارگزاریهای رسمی
حداکثر حق الزحمه دریافتی در خصوص انجام فعالیتهای نیابتی
جزئیات
19 86- دستور اداری 1397/1/23 کارگزاریهای رسمی
ضرورت فعالیت کامل کارگزاریهای رسمی
جزئیات
20 85- دستور اداری 1396/12/27 کارگزاریهای رسمی
نحوه بهره برداری از آمار عملکرد صدور دفترچه
جزئیات
Page Generated in 1/3191 sec