جستجوی بخشنامه ها و دستور العمل ها
نوع حوزه کلیدواژه موضوع
ردیف عنوان تاریخ حوزه موضوع
1 بخشنامه 685 امور فنی بیمه شدگان 1397/10/18 فنی بیمه شدگان
بیمه دانشجویان دانشگاهها
جزئیات
2 بخشنامه 684 امور فنی بیمه شدگان 1397/10/10 فنی بیمه شدگان
دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه صاحبان حرف و مشاغل ازاد
جزئیات
3 تقسیط دیون قطعی کارفرمایان بدهکار 1396/9/26 وصول حق بیمه
تفویض اختیار تقسیط دیون قطعی کارفرمایان بدهکار
جزئیات
4 اجرای ماده 99 آئین‌نامه اجرائی ماده 50 قانون تامین اجتماعی 1395/10/12 وصول حق بیمه
نحوه اجرای ماده99 آئین‌نامه اجرائی ماده 50 قانون تامین اجتماعی
جزئیات
5 مشوق‌های بیمه‌ای سهم کارفرما 1397/4/3 وصول حق بیمه
طرح مشوق‌های بیمه‌ای سهم کارفرما
جزئیات
6 ابطال ماده 33 آیین نامه اجرایی ماده 50 1397/5/8 وصول حق بیمه
اجرای رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال ماده 33 آیین نامه اجرایی ماده 50 سازمان تامین اجتماعی
جزئیات
7 بخشنامه 683 فنی 1397/6/31 فنی بیمه شدگان
بیمه شاغلین شرکتهای کسب وکار در فضای مجازی
جزئیات
8 بخشنامه 682 فنی 1397/6/17 فنی بیمه شدگان
بیمه فعالان حوزه رسانه و مطبوعات
جزئیات
9 بخشنامه 681 فنی 1397/6/17 فنی بیمه شدگان
بیمه راکبین و نمایندگیهای پیک موتوری
جزئیات
10 95- دستور اداری 1397/6/14 کارگزاریهای رسمی
رعایت کامل ضوابط قبل از انعقاد قرارداد با کارگزاریها
جزئیات
11 94-دستور اداری 1397/6/6 کارگزاریهای رسمی
تعمیم برونسپاری فرآیند پذیرش اسناد خسارت متفرقه
جزئیات
12 93/1 - فایل راهنمای استفاده از پرونده الکترونیک 1397/5/24 کارگزاریهای رسمی
راهنمای استفاده از پرونده الکترونیک
جزئیات
13 93- دستور اداری 1397/5/24 کارگزاریهای رسمی
راهنمای استفاده از پرونده الکترونیک در دفترچه متمرکز
جزئیات
14 92- دستور اداری 1397/5/6 کارگزاریهای رسمی
نحوه صدور دفاتر درمانی در کارگزاریها
جزئیات
15 91-دستور اداری 1397/4/25 کارگزاریهای رسمی
صدور دفتر درمانی المثنی و بیماران خاص
جزئیات
16 90- دستور اداری 1397/4/9 کارگزاریهای رسمی
دسترسی کارگزاریها به سامانه متمرکز تعهدات کوتاه مدت
جزئیات
17 89-دستور اداری 1397/4/9 کارگزاریهای رسمی
شرایط مدیران فنی
جزئیات
18 بخشنامه شماره 7 مشترک فنی و درآمد 1389/4/7 معاونت بیمه ای
نحوه اجرای قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی
جزئیات
19 حق بیمه قراردادهای شرکتها و موسسات دانش بنیان 1397/5/20 وصول حق بیمه
تسهیلات قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر
جزئیات
20 88/3 1397/3/22 کارگزاریهای رسمی
استاندارد فرآیندها
جزئیات