بخشنامه شماره 680 فنی

بیمه اعضاء سازمان نظام کاردانی ساختمان


نوع : بخشنامه ها / حوزه :
کلیدواژه : بیمه تأمین اجتماعی نظام کاردانی ساختمان توافقی
تاریخ تصویب : 1396/10/14
فایل ضمیمه : لینک دانلود