بخشنامه 7/7 شناسائی و نامنویسی

بهره برداری از سامانه رفاهی در فرآیند پذیرش کارگران ساختمانی


نوع : بخشنامه ها / حوزه :
کلیدواژه : کارگر ساختمان کارگر ساختمانی بیمه بیمه کارگران ساختمانی سامانه سامانه رفاهی نامنویسی نامنویسی و حسابهای انفرادی معونت بیمه ای تامین تامین اجتماعی
تاریخ تصویب : 1396/3/27
فایل ضمیمه : لینک دانلود

در اجرای قانون رفع موانع اجرائی قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی و نحوه مجازات متخلفان ( مصوب 91/9/29 مجلس شورای اسلامی )و به منظور بهره برداری از سامانه خدمات رفاهی جمهوری اسلامی ایران به آدرس : www.samanehrefah.ir ، فرآیند رسیدگی و پذیرش درخواست های بیمه کارگران ساختمانی مطابق بخشنامه شماره 7/7 شناسائی و نامنویسی انجام می گردد.