بخشنامه شماره 677 فنی

نحوه احتساب سوابق ایام حق التدریس معلمانی که به استخدام آموزش و پرورش درآمده اند.


نوع : بخشنامه ها / حوزه :
کلیدواژه : بیمه تأمین اجتماعی معلمان حق التدریس سوابق
تاریخ تصویب : 1396/10/4
فایل ضمیمه : لینک دانلود