ضوابط اجرائی ماده 90 قانون تأمین اجتماعی

معاینات قبل از استخدام


نوع : بخشنامه ها / حوزه :
کلیدواژه : معاینات قبل از استخدام ماده 90 تأمین اجتماعی
تاریخ تصویب : 1396/7/26
فایل ضمیمه : لینک دانلود