• ۱۳۹۷ پنج شنبه ۲ اسفند
  • اِلخَميس ١٥ جمادي الثانيه ١٤٤۰
  • Thursday, February 21, 2019
  • بیمارستان دکتر شریعتی در راستای ارتقاء سلامت بیمه شدگان تامین اجتماعی طرح غربالگری برگزار کرد
  • افتخار به گذشته -امید به آینده
  • جلسه معارفه سرکار خانم دکتر تواهن
  • حرفه پرستاری، ترکیب عجیبی است:از یک سو، ترکیبی است از رحمت و عطوفت و مهربانی و مراقبت، و از سوی دیگر، دانش و معرفت و تجربه و مهارت. (مقام معظم رهبری)
  • مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی در اثر سانحه تصادف درگذشت
  • انتخاب شایسته دکتر ناقوسی در جشنواره شهید رجایی به عنوان رئیس برتر و فعال بیمارستان در استان اصفهان
بیمه زنان خانه دار و دختران مجرد میز خدمت غیرحضوری
گردشگری سلامت تامین اجتماعی ریاست جمهوری - بیمارستانها سایت رهبری - بیمارستان ها