home home
 • ۱۳۹۸ پنج شنبه ۱ فروردين
 • اِلخَميس ١٤ رجب ١٤٤۰
 • Thursday, March 21, 2019
آزموون الکترونیکی گزارش عملکرد
آمار سایت
افراد آنلاین : 4
بازدید امروز : 321
بازدید دیروز : 293
بازدید ماهانه : 321
بازدید سالانه : 321
آمار کل : 588914
زمان انتشار: ۱۳۹۷ يکشنبه ۱۳ خرداد ساعت 14:07 | تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۷/۳/۱۳ ساعت 14:07 | تعداد بازدید: 374 | کد مطلب: 60579

مدیر درمان تامین اجتماعی استان اصفهان:

با تمرکز بر نقاط مهم هزینه از منابع سازمان حفاظت کرده ایم
مدیر درمان تامین اجتماعی استان اصفهان:

به گزارش اداره روابط عمومی مدیریت درمان؛ دکتـر علـی اعتصام پور از برنامه ریـزی و اجرای طرحهایـی بـرای پایـش و کنتـرل هزینه هـا در مدیریـت درمـان تامین اجتماعـی اسـتان اصفهـان خبـر داد کـه منجـر بـه رضایـت بیمه شـدگان و مراکـز درمانـی طرف هـای قـرارداد و نیـز کاهـش هزینـه در ایـن بخـش شـده اسـت.
مدیـر درمـان تامین اجتماعی اسـتان اصفهان در گفتوگـو بـا خبرنـگار تامیـن گفـت: دراسـتان اصفهان در راسـتای اقتصـاد مقاومتی سـه راهـکار بـرای کاهـش هزینه هـا در درمان غیرمسـتقیم ابـداع کـرده و به کار بسـته ایم که مـن اسـم آنهـا را بهینه سـازی می گـذارم.
وی افـزود: بـرای پایـش و کنتـرل هزینه هـا در درمـان غیرمسـتقیم، مراکـزی را بـا عنـوان طرف هـای قـرارداد ترجیحـی تعریـف کرده ایم و بـه منظـور صیانـت از منابـع سـازمان بـا آنهـا قـرارداد می بندیـم. سـتاد هدایـت، مشـاوره و توزیـع بیمـار ایجـاد کرده ایـم و همچنیـن در درمـان غیرمسـتقیم بـر نقاط مهم ایسـتگاهی کنتـرل هزینـه تمرکـز کرده ایـم.
دکتـر اعتصام پـور ادامـه داد: ویژگی قـرارداد با مراکـز ترجیحـی، سـه جانبه گرایی اسـت؛ یعنی قراردادهـا بـه نحـوی منعقـد میشـوند کـه هم سـازمان، هـم بیمـه شـدگان و هـم طرف های قـرارداد منتفـع می شـوند.
وی خاطـر نشـان کـرد: ایـن نحوه همـکاری به نفـع طرف هـای قـرارداد اسـت؛ زیـرا بـرای آنهـا تسـهیلاتی در عقـد قـرارداد در نظـر میگیریـم، بـرای مثـال قرادادها سـقف ندارنـد؛ در پرداخت مطالبـات بـرای آنهـا تسـهیل و تقـدم ایجـاد میکنیـم و تعـداد مراجعان آنها را بـا ارجاع بیمار از طریـق مرکز هدایت بیمـار افزایش می دهیم.
مدیـر درمـان اسـتان اصفهـان افـزود: آنچـه بـه نفـع سـازمان خواهـد شـد، ایـن اسـت کـه مـا ارتقـای کیفیت خدمـات را در طـرف قرارداد در نظـر می گیریـم و هزینه هـای اضافـی بـر سـازمان و بیماران بار نمی کنیـم؛ چون قرارداد بـه نحـوی منعقـد میشـود کـه فرانشـیزی از بیمـاران دریافـت نمیشـود و آنهـا مثـل درمان مسـتقیم خدمـات دریافـت می کننـد.
وی ادامـه داد: آنچـه به نفع بیماران اسـت، ارائه تخفیفـات و تسـهیلات بـرای بیمـاران و ارائـه خدمـات باکیفیـت بـا رعایـت گایدلاین ها اسـت.

 

دکتـر اعتصام پـور در خصـوص مراکـز طـرف قرارداد ترجیحی گفت: در سـال گذشـته با 16 مرکـز سـونوگرافی و رادیولـوژی، یک مرکز CT اسـکن، یـک مرکـز رادیوتراپـی و 2مرکز MRI در اسـتان اصفهـان قـرارداد منعقـد کردیم و به طور متوسـط بیش از 2000 بیمار به این مراکز مراجعـه و بـا فرانشـیز دولتـی یـا بدون فرانشـیز خدمـات دریافـت کردند. وی بـه ایجـاد سـتاد هدایـت، مشـاوره و توزیـع بیمـار اشـاره کـرد و افـزود: هـدف از ایجـاد ایـن سـتاد جلوگیـری از سـرگردانی بیمـاران، جلوگیـری از اضافه پرداخت بیمـاران به بخش خصوصـی، اسـتفاده حداکثـری از ظرفیـت درمـان مسـتقیم و همچنین تقـدم مراکز طرف قـرارداد ترجیحـی بـوده اسـت.
مدیـر درمـان اسـتان اصفهـان افـزود: بـه این منظـور دفتری در سـتاد مدیریـت درمان ایجاد و یـک مـددکار اجتماعـی هـم در آن مسـتقر کردهایـم و خط هـای تلفـن را بـه آن اختصاص دادهایـم. زمانـی کـه بیمـاران بـرای دریافـت خدمـات درمانـی نظیـر تعویـض مفصـل زانـو بـا ایـن دفتـر تمـاس می گیرنـد، ابتدا بـه مراکز درمـان مسـتقیم سـازمان و اگـر ظرفیـت پـر باشـد، به مراکز طـرف قـرارداد ترجیحی ارجاع می شـوند تـا معطـل و سـرگردان نشـوند. وی یکـی دیگـر از برنامه هـای مدیریـت درمان تامین اجتماعـی اصفهـان را بـرای بهینـه سـازی مصارف، تشـکیل شـورای هماهنگی و سیاسـت گذاری درمـان ذکـر کـرد و افـزود: این شـورا کـه دو زیرمجموعـه بـه نامهـا  شـورای همسـویی بیمه هـا و کمیته هـای ارتقـای خدمـات بالینـی دارد، بـرای اولیـن بـار در اسـتان تشـکیل شـده اسـت.
دکتـر اعتصام پـور افـزود: در شـورای مذکـور سیاسـتگذاری هایی انجـام شـده و بـا کسـانی کـه هزینه تراشـی و اندیکاسـیون های بی مـورد ایجـاد کرده انـد، برخـورد قاطـع کرده ایـم و درمـواردی هـم قـرارداد را لغـو کرده ایـم.
وی افـزود: در کمیتـه ارتقـای خدمـات بالینـی بـا دانشـگاه علـوم پزشـکی و نماینـدگان همـه سـازمان های بیمـه گر، کمیته هایـی از جمله کمیتـه بررسـی نسـخ، کمیتـه پاراکلینیـک و کمیته هـای کارشناسـی نظارتـی تشـکیل داده ایـم.
مدیـر درمان اسـتان اصفهان در این خصوص بـه ذکـر مثالـی پرداخـت و گفـت: بـرای مثـال بیمـاری MS کـه از بیماریهـای مزمـن اعصـاب اسـت، و هزینه هـا را بسـیار افزایـش می دهد یا  قیمت هر دسـتگاه ICD ، 40 میلیـون تومـان اسـت کـه تجویـز و اسـتفاده از ایـن گونـه داروهـا و تجهیـزات حتمـا بایـد در  نـگاه نظارتـی ایـن کمیتـه تاییـد شـود و از ایـن طـرق حـدود 30 تـا 35 درصد، مدیریـت هزینه در همیـن بخـش انجـام شـده اسـت.
وی پیشـنهاد کـرد با توجه به هزینـه قابل توجه ICDهـا، پروتکلـی تدویـن شـود تـا بـه موجب آن بتـوان از ژنراتـور ICD پـس از فـوت بیمـار و طـی مراحـل علمـی و قانونـی، مجـددا  برای سـایر بیمـاران اسـتفاده کرد.
دکتـر اعتصام پـور افـزود: همچنیـن کمیته ای به نام هورمون رشـد و کمیتـهای برای بیماران سـرطانی داریـم کـه تمـام بیمـاران ارجاعـی به ایـن کمیته ها پایش میشـوند و ضرورت تجویز داروهـا برای آنها بررسـی میشـود.
وی بـه فعالیتهـای انجـام شـده در درمـان مسـتقیم اسـتان اصفهـان بـرای کاهـش هزینه هـا اشـاره کـرد و افـزود: مـا مراکـز بیمارسـتانی تامین اجتماعـی اسـتان را بـه مراکـز درمانـی بیمـاران مزمن تبدیـل کرده ایم

 


و بـا برنامه ریـزی مـدون حـدود 120 پزشـک عمومـی رادر خصـوص درمـان دیابـت آموزش داده و 62 هـزار پرونـده بیمـاران دیابتـی را تجمیـع کرده ایـم.
مدیـر درمـان اسـتان اصفهـان افـزود: در راسـتای نـگاه کلان سـازمان موفـق شـدیم بـا اسـتفاده از سیسـتم پکـس، صرفه جویـی در اقلام رادیولـوژی و حـذف دفترچـه و ... را کـه باعـث صرفه جویـی و بهنیه سـازی مدیریـت هزینه ها در مدیریت درمان مسـتقیم میشود، انجـام داده ایـم.
وی گفـت: در هـر بیمارسـتانی کمیتـه بررسـی نسـخ، کمیتـه تجویـز منطقـی آنتی بیوتیـک و کمیتـه تجویـز منطقـی پروتزهـای گران قیمت را تشـکیل دادیـم. بـه ایـن ترتیـب از ایـن به بعد همکارانـی کـه بیش از حد معمـول دارو یا پروتز تجویـز کننـد، در ابتـدا به صورت شـفاهی، بعد تذکـر و بعـد قطـع خدمـت می کنیم.
دکتـر اعتصام پـور افـزود: در حـوزه روابـط عمومـی، در یـک برنامـه از 240 نفـر تقدیـر کردیـم کـه شـامل بازنشسـتگان، کارمنـدان نمونه، ورزشـکاران نمونه و ... بود و در بسـیاری از هزینه هـا صرفه جویـی کردیـم.
وی ادامـه داد: کمیتـه صرفه جویـی منابـع و مصـارف در حـوزه تغذیـه هم تشـکیل دادیم که هـم از نظـر کیفـی و هـم از نظـر نحـوه توزیـع و رضایتسـنجی انجـام شـده اسـت.
مدیـر درمـان اسـتان اصفهـان پیشـنهاد کـرد شـورای هماهنگـی درمـان اسـتان بـه صـورت کشـوری تشـکیل شـود و هماهنگـی هـر چـه بیشـتری بین دفاتر اسـناد پزشـکی به وجود آید. همچنین دفاتر اسناد پزشکی به طورمستقل به عنـوان یـک واحد خرید راهبـردی در نظر گرفته شـوند و با توجه به شرایط بودجه ای و جغرافیایی از ارائه دهنـدگان خدمـات تشـخیصی و درمانی خریـد خدمـت کنند.
وی بـر لـزوم نقـش پررنـگ سـازمانهای بیمه گـر در اعتبار بخشـی بیمارسـتانها به خصـوص بیمارسـتانهای دانشـگاهی تاکیـد کرد و خواسـتار پوشـش بیمـه ای داروها و خدمات بر اسـاس هزینه اثربخشـی آنها شد.
دکتـر اعتصام پـور افـزود: همچنیـن پیشـنهاد میشـود در فـرم عقد قـرارداد تجدیـد نظر کلی بـه عمل آیـد و شـرایطی مانند سـقف تعدادی، سـقف ریالـی و میـزان پرداخـت هـر واحـد خدمتـی نسـبت بـه شـرایط زمانـی و مکانـی مراکـز لحـاظ شـود.

نسخه چاپی نسخه XML فایل خبر ارسال به دوستان
ارتباط مستقیم در فضای مجازی با سرپرست سازمان تامین اجتماعی
به صفحه اینستاگرام سازمان تامین اجتماعی بپیوندید
کلید واژه
 
سروش سراسری - سایت اصلی آپارات سراسری - سایت اصلی
زمان انتشار: ۱۳۹۷ يکشنبه ۱۳ خرداد ساعت 14:07 | تعداد بازدید: 374 | کد مطلب: 60579
ارسال نظر
نام:
captcha
کد امنیتی:
پست الکترونیک:
نظر: 100

مشاهده دیدگاه بینندگانچند رسانه ای
عکس
فیلم
طرح و پوستر
کاریکاتور
صوت
 
 • پیام تبریک مدیردرمان تامین اجتماعی استان اصفهان به مناسبت سال جدید
 • تقدیر از پرسنل شاهد و ایثارگر مدیریت درمان تامین اجتماعی در ستاد و مراکز تحت پوشش
 • از مهندسین اداره کل و مدیریت درمان استان اصفهان تقدیر شد
 • رونمایی از نشریه داخلی روابط عمومی مدیریت درمان تامین اجتماعی استان اصفهان در دهه مبارک فجر
 • نشست با امام جمعه، نماینده مجلس و خیرین نجف آباد
 • دیدار رئیس درمانگاه شهید کمالپور ( شماره 1) با خانواده شهید کمال پور
 • پیام تبریک مدیردرمان تامین اجتماعی استان اصفهان به مناسبت سال جدید
 • تصادف شدید ‌خودروی مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی در گرگان‌ / دکتر نوربخش به اتاق عمل منتقل شد
 • مدیریت درمان تامین اجتماعی اصفهان رتبه برتر و شایسته تقدیر ویژه دراجرایی کردن برنامه های ستاد اقامه نماز استان و رتبه سوم در کشور را کسب کرد.
 • سیگار و مشکلات استخدام
 • تکنیک های ترک سیگار
 • عوارض سیگار بر نوزاد

آرشیو

آرشیو

آرشیو

آرشیو

آرشیو