• ۱۳۹۵ يکشنبه ۹ خرداد
  • اِلأَحَّد ٢١ شعبان ١٤٣٧
  • Sunday, May 29, 2016
زمان انتشار: ۱۳۹۰ جمعه ۳ تير ساعت 13:15 | تعداد بازدید: 35317 | کد مطلب: 2473

اداره کل استان خوزستان

اداره کل استان خوزستان

پیش شماره استان (کد 061)می باشد.

اداره کل استان
اهواز، امانیه، خیابان شهید سپهری، کدپستی 6133883116        
تلفن مستقیم ..................... 33365784، 33330417
معاون اداری و مالی ................................... 33365785
معاون بیمه ای ............................................ 33364813
مالی ....................................... 33330410، 33367113
اداری ..................................... 33330752، 33361822
خدمات عمومی و رفاه ................................. 33330418
مشاوره ....................................................... 33338013
آموزش ........................................................ 33330421
مستمریها .................................................... 33361408
بیمه شدگان .................................................. 33331592
آمار و اطلاعات .......................................... 33336798
حراست ......................................................... 33361080
نامنویسی ................................................... 33336903
حقوقی .......................................................... 33361821
فرابری داده ها ................................................ 33362807
اجراییات .................................................... 33330753
بازرسی کارگاه ها ........................................... 33730056
نظارت و ارزشیابی، اقتصاد و برنامه ریزی ........ 33336762
درآمد .......................................................... 33361407
بودجه و اعتبارات ......................................... 33336761
روابط عمومی .............................................. 33336820
بازرسی ....................................................... 33334303
تلفنخانه ................................................. 3-33365751
 

هسته گزینش
اهواز، امانیه، خ مستعان، نبش خ لقمان، روبروی بیمارستان آیت اله طالقانی، پلاک 9، کدپستی 6133933414
تلفن مستقیم .............................................. 33332018
نمابر ............................................................. 33332019
معاون اجرایی ............................................ 33367934
گروه مصاحبه .............................................. 33367932
گروه تحقیقات و استعلام ....... 33332259، 33367931
رسیدگی به شکایات ...................................... 33332260
فرابری داده ها .............................................. 33334398
مسئول دفتر و پیگیری ................................... 33367912
تلفنخانه ................................................... 1- 33367910

بایگانی راکد استان
اهواز، کوی سپیدار، بیمارستان امیرالمومنین(ع)، کدپستی 1569661777
تلفن مستقیم ................................................. 32271900
نمابر ............................................................. 32279930

شعبه یک اهواز
اهواز، کیانپارس، خیابان دانشور شرقی، روبروی بیمارستان مهر، کدپستی 6155635744
تلفن مستقیم ............................................. 33335751
نمابر .......................................................... 33335714
معاون اداری و مالی ..................................... 33335690
معاون بیمه ای ............................................ 33335721
درآمد ......................................................... 33335720
بیمه شدگان ................................................. 33335691
مستمریها .................................................. 33335707
نامنویسی ................................................... 33335696
مالی ........................................................... 33335713
اداری .......................................................... 33335718
فرابری داده ها .............................................. 33335686
بازرسی کارگاه ها .......................................... 33335702
اجراییات .................................................... 33335694
مشاوره ....................................................... 33335652
تلفنخانه  ................................................ 3-33335671

شعبه دو اهواز
اهواز، امانیه، خیابان سقراط، بین عارف و انقلاب، کدپستی 6133883116
تلفن مستقیم ............................................. 33365524
نمابر ........................................................... 33367299
معاون اداری و مالی ..................................... 33360841
معاون بیمه ای ............................................ 33364932
درآمد .......................................................... 33332682
بیمه شدگان ................................................ 33332683
نامنویسی ................................................... 33332684
مالی ........................................................... 33332685
اداری ........................................................... 33367282
فرابری داده ها .................................................. 33367112
اجراییات .................................................... 33367283
مشاوره .......................................................... 33367111
کارگزاری 65 ................................................. 33360515
اهواز، امانیه، خیابان مدرس، تقاطع منصفی، ساختمان خورشیده تابنده
تلفنخانه  ...............................................  8-33367296

شعبه سه اهواز
اهواز، سی‌متری، خیابان رضوی، نبش مهدوی، کدپستی 6194796191 
تلفن مستقیم .......................... 32238565، 32216148
نمابر ............................................................ 32238566
معاون اداری و مالی ........................................ 32232124
معاون بیمه ای ............................................. 32922844
مالی ............................................................ 32238568
اداری .............................................................. 32216138
فرابری داده ها ................................................. 32238569
اجراییات ........................................................ 32232123
مشاوره ........................................................ 32238570
کارگزاری 80 ................................................... 32224280
اهواز، خ ادهم، نبش شهید اهوازیان، پلاک 90
تلفنخانه  .................................................  4-32238561

شعبه چهار اهواز
اهواز، فلکه فرودگاه، بلوار پاسداران، نبش خیابان زمرد، کدپستی 6163813863
تلفن مستقیم ............................................ 34437075
نمابر .......................................................... 34437074
معاون اداری و مالی ................................... 34439746
معاون بیمه ای ............................................ 34437072
درآمد ......................................................... 34445350
بیمه شدگان ................................................. 34448113
نامنویسی ..................................................... 34448192
مالی .......................................................... 34439748
اداری ............................................................. 34445210
فرابری داده ها .............................................. 34437073
بازرسی کارگاه ها ........................................... 34458614
اجراییات ...................................................... 34448115
مشاوره ....................................................... 34451754
تلفنخانه  ................................................  4-34437122

شعبه پنچ اهواز
اهواز، کوی گلستان، میدان کارگر، کدپستی 613493733
تلفن مستقیم .............................................. 33348201
نمابر ........................................................... 33348202
معاون اداری و مالی .................................... 33344266
معاون بیمه ای ............................................ 33348203
درآمد ......................................................... 33358995
مالی ............................................................. 33725600
اداری ............................................................. 33341050
فرابری داده ها ............................................... 33348205
مشاوره ........................... 5-33346314، 33346317
تلفنخانه ............................... 33346319، 33346318

شعبه شش اهواز
اهواز، بلوار آیت اله بهبهانی، جنب درمانگاه شماره 4، کدپستی 6195914854
تلفن مستقیم ............................................. 35568450
نمابر ........................................................... 35568451
درآمد .......................................................... 35560827
بیمه شدگان .................................................. 35562642
مستمریها .................................................... 35568614
نامنویسی .................................................... 35568613
مالی .......................................................... 35568454
فرابری  داده ها ............................................... 35568452
بازرسی کارگاه ها، اجراییات .......................... 35568453
مشاوره .......................................................... 33367111
تلفنخانه  ............................ 35568455، 35568457

شعبه یک آبادان
آبادان، ایستگاه 12، سایت اداری، کدپستی 6314734893
تلفن مستقیم ............................................... 53266028
نمابر ............................................................ 53266048
معاون بیمه ای ............................................... 53266019
درآمد ........................................................... 53266059
بیمه شدگان .................................................. 53266046
نامنویسی ..................................................... 53266058
مالی ............................................................. 53265800
اداری ............................................................. 53266080
فرابری داده ها ................................................... 53260125
بازرسی کارگاه ها، اجراییات .............................. 53265020
تلفنخانه .................................. 53264060، 53267042

شعبه دو آبادان
آبادان، ذوالـفقاری، 30 متـری، ایسـتگاه یـک، کدپسـتی 6319754994
تلفن مستقیم ............................................ 53384058
نمابر .......................................................... 53384056
معاون ....................................................... 53384057
درآمد ......................................................... 53384044
بیمه شدگان ................................................ 53384045
مستمریها ................................................... 53384042
نامنویسی .................................................. 53384043
مالی ........................................................... 53384046
اداری ........................................................... 53384052
فرابری داده ها ................................................ 53384050
بازرسی کارگاه ها .......................................... 53384054
اجراییات ...................................................... 53384051
تلفنخانه ................................................  9-53384047

شعبه خرمشهر
خرمشهر، بلوار امام خمینی(ره)، جنب اداره پست، کدپستی 6415954557
تلفن مستقیم ................................................ 53522909
نمابر .............................................................. 53525019
معاون اداری و مالی ...................................... 53513003
معاون بیمه ای ............................................ 53528033
مالی ............................................................. 53522908
اداری .............................................................. 53513001
فرابری داده ها ............................................... 53524446
تلفنخانه ............................  2-53513001، 2-53529081

شعبه دزفول (شهید معتمدی نیا)
دزفول، خیابان شهرداری، جنب شهرداری مرکز، کدپستی 6461635533
تلفن مستقیم ............................................... 42421370
نمابر .............................................................. 42421155
معاون اداری و مالی ..................................... 42424750
معاون بیمه ای ............................................... 42421154
مالی .............................................................. 42422072
فرابری داده  ها .................................................. 42420995
اجراییات ...................................................... 42424780
کارگزاری 109 ................................................. 42272044
دزفول، خیابان فردوسی، بین سعید و منتظری
شعبه اقماری شهر امام (دزآب) ................... 42374183
تلفنخانه ...................................................  1-42428560
42424740، 3-42421151

شعبه شهید زادمهر هفت تپه
هفت تپه، روبروی  بازار، جنب درمانگاه،کدپستی6473161196
تلفن مستقیم .............................................. 42865880
نمابر ............................................................ 42865881
درآمد ........................................................... 42865741
بیمه شدگان ................................................ 42865838
مستمریها ................................................... 42865839
نامنویسی ..................................................... 42865240
مالی ............................................................. 42865250
اداری ............................................................ 42865230
فرابری داده ها ................................................ 42866324
اجراییات ..................................................... 42865734
تلفنخانه ................................. 42866322، 43826323

شعبه یک شوشتر
شوشتر، میدان 17 شهریور، بلوار شهید شرافت، جنب اداره دارائی، کدپستی 6451684485
تلفن مستقیم ................................................. 36222710
نمابر ......................................... 36227985، 36211695
معاون بیمه ای ............................................. 36227984
مالی ............................................................ 36218673
اداری ............................................................. 36218672
فرابری داده ها ................................................. 36227940
اجراییات ......................................................... 36211696
تلفنخانه ...........................  1-36227050، 6-36222525

شعبه دو شوشتر
شوشتر نو، روبروی دانشگاه آزاد اسلامی، نبش خیابان 2 دانشجو، کدپستی 6451786531
تلفن مستقیم ............................................... 36272242
نمابر ............................................................. 36272241
بیمه شدگان .................................................. 36272246
مستمریها، نامنویسی ................................... 37262247
مالی ............................................................ 36272243
اداری ............................................................ 37272245
فرابری داده ها ................................................. 37272240
بازرسی کارگاه ها ........................................... 37272247
اجراییات ...................................................... 37272248

شعبه مسجد سلیمان
مسجد سلیمان، خیابان امیرکبیر، مقابل گاراژ شرکت نفت، کدپستی 6491714459
تلفن مستقیم ............................................. 43233670
نمابر ............................................................. 43222606
معاون .......................................................... 43232251
درآمد .......................................................... 43232247
بیمه شدگان ................................................. 43232248
مستمریها .................................................... 43232244
نامنویسی .................................................... 43232245
مالی ............................................................. 43232250
فرابری داده ها ................................................. 43232240
بازرسی کارگاه ها، اجراییات ............................ 43232246
تلفنخانه .................................. 43232241، 43232243

شعبه بندر ماهشهر
ماهشهر، بلوار طالقانی، میدان انرژی هسته¬ای، جنب هلال‌احمر، کدپستی 6351883117
تلفن مستقیم ................................................ 52332118
نمابر ............................................................... 52332119
معاون .......................................................... 52322689
مالی ............................................................... 52324011
اداری .......................................................... 52338336
فرابری داده ها .................................................. 52332117
اجراییات ........................................................ 52359811
تلفنخانه ............ 52332516، 52338337، 52322616

شعبه یک بندر امام خمینی(ره)
بندر امام خمینی(ره)، سربندر، بلوار آیت اله خامنه¬ای، نبش خیابان 17 شهریور، کدپستی 6356153153
تلفن مستقیم ................................................. 52225600
نمابر ............................................................... 52230202
معاون بیمه ای ................................................ 52230201
درآمد ............................................................. 52230203
مالی ............................................................. 52228396
اداری ........................................ 52227396، 52226795
فرابری داده ها ................................................. 52228827
اجراییات ...................................................... 52238275
تلفنخانه ................................... 52224340، 52224330
شعبه اقماری ............................................... 52282885

شعبه دو بندر امام خمینی(ره)
بندر امام خمینی(ره)، منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی، سایت یک، پشت تالار آفرینش، کدپستی 6356134531
تلفن مستقیم .................................................. 52210601
نمابر ................................................................ 52210600
معاون ............................................................. 52210602
آمار و اطلاعات ................................................ 52210606
درآمد .............................................................. 52210607
بیمه شدگان ..................................................... 52210608
مستمریها ........................................................ 52210609
نامنویسی ........................................................ 52210613
مالی ................................................................. 52210610
اداری ................................................................ 52210614
فرابری داده ها ...................................................... 52210611
اجراییات ........................................................... 52210612
تلفنخانه .......................................................... 52210604

شعبه ایذه
ایذه، خیابان امام خمینی(ره)، جنب آتش نشانی، روبروی سازمان آب، کدپستی 6391835994
تلفن مستقیم .............................................. 43628008
نمابر ............................................................. 43622800
درآمد ............................................................ 43623126
بیمه شدگان ................................................... 43650310
مستمریها ..................................................... 43623051
نامنویسی ....................................................... 43631110
مالی ............................................................... 43631120
اداری ............................................................ 43623460
فرابری داده ها .................................................. 43631600
بازرسی کارگاه ها ............................................. 43650311
اجراییات ......................................................... 43622192
شعبه اقماری دهدز ...................................... 43684167

شعبه امیدیه
امیدیه، خیابان شهداء، جنب دادگستری، کدپستی 6373184875
تلفن مستقیم ............................................... 52623185
نمابر .............................................................. 52622540
درآمد ............................................................ 52628024
بیمه شدگان ................................................... 52628025
مستمریها ...................................................... 52631571
نامنویسی ....................................................... 52628022
مالی ............................................................... 52620168
اداری ............................................................... 52620169
فرابری داده ها ................................................. 52625705
بازرسی کارگاه ها ............................................. 52628023
اجراییات ........................................................ 52628023


شعبه لالی
لالی، خیابان شهید جمالپور، جنب اداره هلال احمر، کدپستی 6494144979
تلفن مستقیم .............................................. 43294381
نمابر ............................................................. 43293222
مالی ............................................................. 43294960
اداری ............................................................ 43293959
فرابری داده ها ................................................ 43294382
بازرسی کارگاه ها، اجراییات ............................ 43295882
تلفنخانه ...................................................  1-43296430

شعبه بهبهان
بهبهان، جاده قدیم اهواز، شهرک صنعتی، جنب دادگستری، کدپستی 6361711111
تلفن مستقیم ................................................. 52825411
نمابر .............................................................. 52825410
معاون اداری و مالی ....................................... 52825415
درآمد ............................................................ 52825412
بیمه شدگان ................................................... 52825422
مستمریها ...................................................... 52825419
نامنویسی ...................................................... 52825421
مالی ............................................................. 52825413
اداری ............................................................. 52825420
فرابری داده ها ................................................. 52825414
بازرسی کارگاه ها ............................................ 52825424
اجراییات ....................................................... 52825423
تلفنخانه ..................................................  8-52825416
شعبه اقماری زیدون ..................................... 52893405
 

شعبه رامهرمز
رامهرمز، میدان ارشاد، کدپستی 6381835839
تلفن مستقیم .............................................. 43525075
نمابر ........................................................... 43522737
درآمد ........................................................... 43522075
بیمه شدگان ................................................... 43520300
مستمریها ................................................... 43528432
نامنویسی .................................................... 43526075
مالی ........................................................... 43537751
اداری ............................................................ 43530069
فرابری داده ها ................................................ 43530716
بازرسی کارگاه ها ............................................. 43530171
اجراییات ...................................................... 43538620

شعبه سوسنگرد
سوسنگرد، بلوارشهیدحبیب شریفی، کدپستی 6441983994
تلفن مستقیم .............................................. 36746295
نمابر ........................................................... 36746297
درآمد .......................................................... 36744158
بیمه شدگان، مستمریها ................................ 36749899
نامنویسی .................................................. 36743366
مالی ............................................................ 36744159
اداری ............................................................ 36744150
فرابری داده ها ................................................. 36748191
اجراییات ..................................................... 36744158
شعبه اقماری هویزه ...................................... 36784501


شعبه شوش
شوش، خیابان امام جعفر صادق(ع)، جنب درمانگاه امام علی(ع)، کدپستی 6471773168
تلفن مستقیم ............................................... 42827980
نمابر ........................................................... 42824767
درآمد ............................................................ 42831223
بیمه شدگان .................................................. 42829986
مستمریها ..................................................... 42829985
نامنویسی ..................................................... 42829975
مالی ............................................................. 42832095
اداری ............................................................ 42832094
فرابری داده ها ................................................. 42829987
بازرسی کارگاه ها ........................................... 42824479
اجراییات ..................................................... 42824768
تلفنخانه ....................................................... 42829984

شعبه شادگان
شادگان، بلوار فتح المبین، روبروی بنیاد شهید، کدپستی 6431773794
تلفن مستقیم ............................................... 53720240
نمابر ............................................................ 53723620
مالی ........................................................... 53720447
اداری ............................................................. 53720429
فرابری داده ها ................................................ 53720430
تلفنخانه ................................... 53720417، 53720412

 

شعبه رامشیر
رامشیر، خیابان 22 بهمن، جنب بانک تجارت، کدپستی 6387145399
تلفن مستقیم ............................................... 43594222
نمابر ........................................................... 43592755
مالی .......................................................... 43597833
فرابری داده ها ................................................. 43592228
تلفنخانه ................................. 43592760، 43592955

شعبه هندیجان
هندیجان شمالی، خیابان سلمانی فارسی، جنب مسجد جامع، کدپستی 6359146484
تلفن مستقیم ................................................ 52575010
نمابر ............................................................... 52572010
مالی ............................................................ 52570533
اداری .............................................................. 52574011
فرابری داده ها .................................................. 52576610
تلفنخانه .................................... 52576611، 52576613

شعبه باغملک
باغملک، رستم آباد، کوچه میلاد، کدپستی 6395115497
تلفن مستقیم ............................................... 43723010
نمابر ............................................................. 43724010
درآمد ........................................................... 43721540
بیمه شدگان، مستمریها، نامنویسی .............. 43725808
مالی، اداری ..................................................... 43721212
فرابری داده ها .............................................. 433722039
بازرسی کارگاه ها، اجراییات ............................. 43721540
 

شعبه آغاجاری
آغاجاری، خیابان شاهد، جنب فرمانداری، کدپستی 6371813116
تلفن مستقیم ................................................ 52662809
نمابر ........................................................... 52663633
درآمد، بازرسی کارگاه ها ................................ 52664687
بیمه شدگان، نامنویسی ............................... 52663788
مالی ............................................................ 52663637
اداری ............................................................ 52662387
فرابری داده ها ................................................. 52664694

شعبه اندیمشک
اندیمشک، خیابان طالقانی، تقاطع خیابان شهید ایوب شرکتی، کدپستی 6481964891
تلفن مستقیم .............................................. 42622444
نمابر ............................................................. 42622442
معاون ......................................................... 42622443
درآمد ............................................................. 42623621
مستمریها ..................................................... 42622449
فرابری داده ها .................................................. 42622441
اجراییات ........................................................ 42623620
کارگزاری 72 ................................................ 42628573
اندیمشک، خ شهید روشنی، پلاک 295، بین انقلاب و میدان شاهد
تلفنخانه ................................................... 7-42622445

شعبه گتوند
گتوند، محل بالا، خیابان معلم، کدپستی 6455147498
تلفن مستقیم ............................................... 36322696
نمابر .............................................................. 36322196
درآمد ............................................................. 36320160
بیمه شدگان .................................................. 36326143
مستمریها .................................................... 36326144
نامنویسی ..................................................... 36322525
مالی ............................................................ 36326505
اداری ............................................................. 36323090
فرابری داده ها .................................................. 36322999
بازرسی کارگاه ها ............................................ 36325861
اجراییات ....................................................... 36325861

شعبه هفتکل
هفتکل، خیابان سعدی، روبروی اداره برق، کدپستی 649614677
تلفن مستقیم ........................................... 43584887
نمابر ......................................................... 43583855
درآمد، نامنویسی ........................................... 43582191
بیمه شدگان، مستمریها ................................ 43581380
مالی، اداری .................................................. 43581380
فرابری داده ها ................................................ 43582266
بازرسی کارگاه ها، اجراییات .............................. 43582191

شعبه اروندکنار
اروندکنار ، انتهای نهر قصر، روبروی اداره شیلات، کدپستی 6331773134
تلفن مستقیم ............................................. 53392338
نمابر ............................................................ 53392625
درآمد ........................................................... 53392164
بیمه شدگان، مستمریها ................................. 53392165
نامنویسی ...................................................... 53392162
مالی ............................................................. 53392164
اداری ........................................................... 53392334
فرابری داده ها ................................................. 53392163
بازرسی کارگاه ها، اجراییات ............................ 53392245

شعبه ملاثانی
ملاثانی، روبروی پارک شهر، خیابان توحید، مقابل فرمانداری، کدپستی 6351656998
تلفن مستقیم ................................................ 36522195
نمابر ............................................................ 36522084
درآمد ......................................................... 36524543
مالی .............................................................. 36522081
اداری ........................................................... 36525335
فرابری داده ها .................................................. 36522082
اجراییات ..................................................... 36524546
تلفنخانه ........ 36524542، 36524545، 2- 36522191

هسته گزینش منطقه هشت
(خوزستان، لرستان، ایلام)
اهواز، امانیه، خ مستعان، نبش خ لقمان، پ9، طبقه 4 و 5
تلفن مستقیم ............................................ 33367934
نمابر ........................................................... 33333019

نسخه چاپی نسخه XML فایل خبر ارسال به دوستان
کلید واژه
 
زمان انتشار: ۱۳۹۰ جمعه ۳ تير ساعت 13:15 | تعداد بازدید: 35317 | کد مطلب: 2473
ارسال نظر
نام:
captcha
کد امنیتی:
پست الکترونیک:
نظر: 100

دیدگاه بینندگانPage Generated in 1/0919 sec