جستجوی بخشنامه ها و دستور العمل ها
نوع حوزه کلیدواژه موضوع
ردیف عنوان تاریخ حوزه موضوع
1 56 - دستور اداری حوزه معاونت فنی و درآمد 1394/11/5 کارگزاریهای رسمی
نحوه صدور و چاپ برگ پرداختهای اینترنتی بیمه شدگان خاص
جزئیات
2 55 - نگارش 94 -سطح دسترسی کارگزاریها 1394/10/26 کارگزاریهای رسمی
نگارش زمستانه 94
جزئیات
3 54 - دستور اداری حوزه معاونت فنی و درآمد 1394/9/25 کارگزاریهای رسمی
شرح وظایف مسئول امور مکانیزه کارگزاریهای رسمی
جزئیات
4 53 - دستور اداری حوزه معاونت فنی و درآمد 1394/8/5 کارگزاریهای رسمی
ضوابط و مقررات نحوه راه اندازی واحد های اقماری کارگزاری
جزئیات
5 52 - دستور اداری حوزه فنی و درآمد 1394/7/25 کارگزاریهای رسمی
واگذاری فرآیند بیمه رانندگان حمل و نقل درون و برون شهری به کارگزاریهای رسمی
جزئیات
6 51 - دستور اداری اداره کل امور مالی 1394/7/22 کارگزاریهای رسمی
نصب دستگاههای کارتخوان جدید بانک رفاه کارگران
جزئیات
7 50- دستور اداری حوزه معاونت فنی و درآمد 1394/7/14 کارگزاریهای رسمی
ساماندهی و نظارت بر عملکرد کارگزاریهای رسمی
جزئیات
8 بخشنامه46/2 مستمری ها 1396/5/30 فنی مستمریها
بازنشستگی کارکنان شاغل در مراکزدرمانی وابسته به دستگاههای اجرائی
جزئیات
9 نحوه اجرای ماده 66 قانون تامین اجتماعی 1395/12/17 فنی مستمریها
تلخیص وتنقیح قوانین و بخشنامه های مربوط به ماده66
جزئیات
10 بخشنامه تلخیص ازکارافتادگی 1396/6/1 فنی مستمریها
تلخیص و تنقیح قوانین و بخشنامه های ازکارافتادگی
جزئیات
11 49 - دستور اداری حوزه معاونت فنی و درآمد 1394/6/3 کارگزاریهای رسمی
وضعیت رابطین و کارشناسان امور کارگزاریها در شعب
جزئیات
12 48 - دستورالعمل وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی 1394/3/23 کارگزاریهای رسمی
دستورالعمل شماره 40 روابط کار
جزئیات
13 47 - دستور اداری معاونت فنی و درآمد 1394/3/2 کارگزاریهای رسمی
افزایش منابع و کاهش مصارف سازمانی از طریق تقویت امور واگذار شده به کارگزاریهای رسمی
جزئیات
14 46 - دستور اداری حوزه مشترک درمان و فنی و درآمد 1394/2/13 کارگزاریهای رسمی
تعمیم برون سپاری فرآیند پذیرش اسناد خسارات متفرقه به کارگزاریهای رسمی
جزئیات
15 45 - بخشنامه حوزه معاونت فنی و درآمد 1394/2/6 کارگزاریهای رسمی
تعیین حداکثر حق الزحمه دریافتی از مراجعین در خصوص انجام فعالیتها در قالب نیابت از طریق کارگزاریهای رسمی
جزئیات
16 44 - دستور اداری حوزه معاونت فنی و درآمد 1394/1/26 کارگزاریهای رسمی
یکسان سازی و ضابطه مند نمودن نحوه عملکرد کارگزاریها در فرآیندهای اجرایی
جزئیات
17 43 - دستور اداری 1393/12/20 کارگزاریهای رسمی
دستورالعمل نحوه رسیدگی به تخلفات کارگزاری هاس رسمی
جزئیات
18 42 - دستور اداری 1393/11/4 کارگزاریهای رسمی
برگ پرداخت مربوط به تقسیط حق بیمه مدت خدمت نظام وظیفه و مدت حضور در جبهه بیمه شدگان
جزئیات
19 41 - دستور اداری 1393/10/16 کارگزاریهای رسمی
امکان مشاهده سوابق در سیستم ، جهت بیمه شدگان اختیاری و صاحبان حرف و مشاغل آزاد
جزئیات
20 40 - دستور اداری حوزه معاونت فنی و درآمد 1393/9/19 کارگزاریهای رسمی
اجرای سراسری واگذاری بخشی از فرآیند تعهدات کوتاه مدت به کارگزاریهای رسمی
جزئیات