جستجوی بخشنامه ها و دستور العمل ها
نوع حوزه کلیدواژه موضوع
ردیف عنوان تاریخ حوزه موضوع
1 50- دستور اداری حوزه معاونت فنی و درآمد 1394/7/14 کارگزاریهای رسمی
ساماندهی و نظارت بر عملکرد کارگزاریهای رسمی
جزئیات
2 بخشنامه46/2 مستمری ها 1396/5/30 فنی مستمریها
بازنشستگی کارکنان شاغل در مراکزدرمانی وابسته به دستگاههای اجرائی
جزئیات
3 نحوه اجرای ماده 66 قانون تامین اجتماعی 1395/12/17 فنی مستمریها
تلخیص وتنقیح قوانین و بخشنامه های مربوط به ماده66
جزئیات
4 بخشنامه تلخیص ازکارافتادگی 1396/6/1 فنی مستمریها
تلخیص و تنقیح قوانین و بخشنامه های ازکارافتادگی
جزئیات
5 49 - دستور اداری حوزه معاونت فنی و درآمد 1394/6/3 کارگزاریهای رسمی
وضعیت رابطین و کارشناسان امور کارگزاریها در شعب
جزئیات
6 48 - دستورالعمل وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی 1394/3/23 کارگزاریهای رسمی
دستورالعمل شماره 40 روابط کار
جزئیات
7 47 - دستور اداری معاونت فنی و درآمد 1394/3/2 کارگزاریهای رسمی
افزایش منابع و کاهش مصارف سازمانی از طریق تقویت امور واگذار شده به کارگزاریهای رسمی
جزئیات
8 46 - دستور اداری حوزه مشترک درمان و فنی و درآمد 1394/2/13 کارگزاریهای رسمی
تعمیم برون سپاری فرآیند پذیرش اسناد خسارات متفرقه به کارگزاریهای رسمی
جزئیات
9 45 - بخشنامه حوزه معاونت فنی و درآمد 1394/2/6 کارگزاریهای رسمی
تعیین حداکثر حق الزحمه دریافتی از مراجعین در خصوص انجام فعالیتها در قالب نیابت از طریق کارگزاریهای رسمی
جزئیات
10 44 - دستور اداری حوزه معاونت فنی و درآمد 1394/1/26 کارگزاریهای رسمی
یکسان سازی و ضابطه مند نمودن نحوه عملکرد کارگزاریها در فرآیندهای اجرایی
جزئیات
11 43 - دستور اداری 1393/12/20 کارگزاریهای رسمی
دستورالعمل نحوه رسیدگی به تخلفات کارگزاری هاس رسمی
جزئیات
12 42 - دستور اداری 1393/11/4 کارگزاریهای رسمی
برگ پرداخت مربوط به تقسیط حق بیمه مدت خدمت نظام وظیفه و مدت حضور در جبهه بیمه شدگان
جزئیات
13 41 - دستور اداری 1393/10/16 کارگزاریهای رسمی
امکان مشاهده سوابق در سیستم ، جهت بیمه شدگان اختیاری و صاحبان حرف و مشاغل آزاد
جزئیات
14 40 - دستور اداری حوزه معاونت فنی و درآمد 1393/9/19 کارگزاریهای رسمی
اجرای سراسری واگذاری بخشی از فرآیند تعهدات کوتاه مدت به کارگزاریهای رسمی
جزئیات
15 39 - دستور اداری نگارش 1393/9/3 کارگزاریهای رسمی
نگارش 3 پاییز 93 - سطح دسترسی کارگزاریها
جزئیات
16 38 - دستور اداری 1393/8/20 کارگزاریهای رسمی
جدا سازی سیستمهای متصل به اینترنت کارگزاری از سیستمهای مرتبط با سازمان
جزئیات
17 37 - دستور اداری 1393/7/28 کارگزاریهای رسمی
استفاده از منوی آمار عملکرد کارگزاریها
جزئیات
18 36 - دستور اداری 1393/7/12 کارگزاریهای رسمی
ایجاد هماهنگی در پرداخت هزینه پروتز و اروتز در کارگزاریها
جزئیات
19 35 - بخشنامه شماره 2 حوزه کارگزاریها 1393/6/1 کارگزاریهای رسمی
برونسپاری فرآیند پذیرش اسناد خسارات متفرقه به کارگزاریهای رسمی
جزئیات
20 34 - دستور اداری حوزه معاونت فنی و درآمد 1393/5/27 کارگزاریهای رسمی
واگذاری بخشی از فرآیند پرداخت کمک بارداری به کارگزاریهای رسمی
جزئیات
Page Generated in 0/6331 sec