جستجوی بخشنامه ها و دستور العمل ها
نوع حوزه کلیدواژه موضوع
ردیف عنوان تاریخ حوزه موضوع
1 70 - دستور اداری 1395/8/5 کارگزاریهای رسمی
شرایط متقاضیان ایجاد و راه اندازی واحد های اقماری کارگزاری
جزئیات
2 69 - دستور اداری 1395/8/1 کارگزاریهای رسمی
نحوه اقدام در خصوص درخواستهای واحد های برون سازمانی مربوط به درگاههای خدمات رسانی
جزئیات
3 68 - دستور اداری حوزه معاونت فنی و درآمد 1395/7/10 کارگزاریهای رسمی
صدور کارت شناسایی کارکنان کارگزاریهای رسمی
جزئیات
4 67 - دستور اداری حوزه معاونت فنی و درآمد 1395/7/3 کارگزاریهای رسمی
اصلاح مفاد بند یک و تبصره ذیل آن مربوط به دستور اداری شماره 7070/94/1215 مورخ 94/9/25
جزئیات
5 66 - دستور اداری حوزه معاونت اداری و مالی 1395/6/7 کارگزاریهای رسمی
تخصیص کد نگهداری حساب خسارت وصولی از کارگزاریهای رسمی - اشتغال کارگران ساختمانی
جزئیات
6 65 - دستور اداری حوزه معاونت فنی و درآمد 1395/4/2 کارگزاریهای رسمی
نظارت بر وضعیت اشتغال کارگران ساختمانی از طریق کارگزاریهای رسمی
جزئیات
7 64 - دستور اداری حوزه معاونت فنی و درآمد 1395/3/29 کارگزاریهای رسمی
اوراق دفاتر درمانی در کارگزاریها
جزئیات
8 63 - دستورالعمل حوزه معاونت فنی و درآمد 1395/2/25 کارگزاریهای رسمی
ساماندهی و انتظام صدور جواز و انعقاد قرارداد با کارگزاریهای رسمی
جزئیات
9 62 - نگارش 94 - سطح دسترسی کارگزاریها 1394/12/24 کارگزاریهای رسمی
نگارش 2 زمستانه 94
جزئیات
10 61 - دستور اداری حوزه امور کارگزاریها 1394/12/8 کارگزاریهای رسمی
مهر دبیرخانه کارگزاریها
جزئیات
11 60 - بخشنامه حوزه معاونت فنی و درآمد 1394/12/5 کارگزاریهای رسمی
ضوابط کنترل و نظارت بر وضعیت اشتغال کارگران ساختمانی
جزئیات
12 59 - دستور اداری دفتر آمار و محاسبات اقتصادی و اجتماعی 1394/12/3 کارگزاریهای رسمی
آمار عملکردی کارگزاریها
جزئیات
13 58 - دستور اداری بازاریابی 1394/11/26 کارگزاریهای رسمی
یکسان سازی روند اجرای فرآیندها در کارگزاریهای رسمی
جزئیات
14 57 - دستور اداری حوزه معاونت فنی و درآمد 1394/11/24 کارگزاریهای رسمی
فرآیند بررسی وضعیت اشتغال مقرری بگیران بیمه بیکاری توسط کارگزاریهای رسمی
جزئیات
15 56 - دستور اداری حوزه معاونت فنی و درآمد 1394/11/5 کارگزاریهای رسمی
نحوه صدور و چاپ برگ پرداختهای اینترنتی بیمه شدگان خاص
جزئیات
16 55 - نگارش 94 -سطح دسترسی کارگزاریها 1394/10/26 کارگزاریهای رسمی
نگارش زمستانه 94
جزئیات
17 54 - دستور اداری حوزه معاونت فنی و درآمد 1394/9/25 کارگزاریهای رسمی
شرح وظایف مسئول امور مکانیزه کارگزاریهای رسمی
جزئیات
18 53 - دستور اداری حوزه معاونت فنی و درآمد 1394/8/5 کارگزاریهای رسمی
ضوابط و مقررات نحوه راه اندازی واحد های اقماری کارگزاری
جزئیات
19 52 - دستور اداری حوزه فنی و درآمد 1394/7/25 کارگزاریهای رسمی
واگذاری فرآیند بیمه رانندگان حمل و نقل درون و برون شهری به کارگزاریهای رسمی
جزئیات
20 51 - دستور اداری اداره کل امور مالی 1394/7/22 کارگزاریهای رسمی
نصب دستگاههای کارتخوان جدید بانک رفاه کارگران
جزئیات
Page Generated in 0/6191 sec