جستجوی بخشنامه ها و دستور العمل ها
نوع حوزه کلیدواژه موضوع
ردیف عنوان تاریخ حوزه موضوع
1 76 - دستور اداری 1396/3/30 کارگزاریهای رسمی
نحوه کنترل و نظارت بر انجام فرآیند بازاریابی از طریق کارگزاریها
جزئیات
2 75 - دستور اداری حوزه معاونت فنی و درآمد 1396/3/29 کارگزاریهای رسمی
اصلاح فرآیند پلاک برداری و شناسایی کارگاههای جدید از طریق کارگزاریهای رسمی
جزئیات
3 74 - بخشنامه 7/7 شناسایی و نامنویسی فاز یک 1396/3/27 کارگزاریهای رسمی
بهره برداری از سامانه رفاهی در فرآیند پذیرش کارگران ساختمانی
جزئیات
4 73 - دستور اداری 1396/3/6 کارگزاریهای رسمی
چک لیست نظارتی حوزه امور کارگزاریهای رسمی
جزئیات
5 72 - دستور اداری 1395/11/2 کارگزاریهای رسمی
رفع ابهامات پوشش بیمه ای کارگران ساختمانی
جزئیات
6 71 - دستور اداری 1395/9/3 کارگزاریهای رسمی
ارتقاء سیستم عامل کلیه ایستگاههای کاری کارگزاریهای رسمی سازمان
جزئیات
7 70 - دستور اداری 1395/8/5 کارگزاریهای رسمی
شرایط متقاضیان ایجاد و راه اندازی واحد های اقماری کارگزاری
جزئیات
8 69 - دستور اداری 1395/8/1 کارگزاریهای رسمی
نحوه اقدام در خصوص درخواستهای واحد های برون سازمانی مربوط به درگاههای خدمات رسانی
جزئیات
9 68 - دستور اداری حوزه معاونت فنی و درآمد 1395/7/10 کارگزاریهای رسمی
صدور کارت شناسایی کارکنان کارگزاریهای رسمی
جزئیات
10 67 - دستور اداری حوزه معاونت فنی و درآمد 1395/7/3 کارگزاریهای رسمی
اصلاح مفاد بند یک و تبصره ذیل آن مربوط به دستور اداری شماره 7070/94/1215 مورخ 94/9/25
جزئیات
11 66 - دستور اداری حوزه معاونت اداری و مالی 1395/6/7 کارگزاریهای رسمی
تخصیص کد نگهداری حساب خسارت وصولی از کارگزاریهای رسمی - اشتغال کارگران ساختمانی
جزئیات
12 65 - دستور اداری حوزه معاونت فنی و درآمد 1395/4/2 کارگزاریهای رسمی
نظارت بر وضعیت اشتغال کارگران ساختمانی از طریق کارگزاریهای رسمی
جزئیات
13 64 - دستور اداری حوزه معاونت فنی و درآمد 1395/3/29 کارگزاریهای رسمی
اوراق دفاتر درمانی در کارگزاریها
جزئیات
14 63 - دستورالعمل حوزه معاونت فنی و درآمد 1395/2/25 کارگزاریهای رسمی
ساماندهی و انتظام صدور جواز و انعقاد قرارداد با کارگزاریهای رسمی
جزئیات
15 62 - نگارش 94 - سطح دسترسی کارگزاریها 1394/12/24 کارگزاریهای رسمی
نگارش 2 زمستانه 94
جزئیات
16 61 - دستور اداری حوزه امور کارگزاریها 1394/12/8 کارگزاریهای رسمی
مهر دبیرخانه کارگزاریها
جزئیات
17 60 - بخشنامه حوزه معاونت فنی و درآمد 1394/12/5 کارگزاریهای رسمی
ضوابط کنترل و نظارت بر وضعیت اشتغال کارگران ساختمانی
جزئیات
18 59 - دستور اداری دفتر آمار و محاسبات اقتصادی و اجتماعی 1394/12/3 کارگزاریهای رسمی
آمار عملکردی کارگزاریها
جزئیات
19 58 - دستور اداری بازاریابی 1394/11/26 کارگزاریهای رسمی
یکسان سازی روند اجرای فرآیندها در کارگزاریهای رسمی
جزئیات
20 57 - دستور اداری حوزه معاونت فنی و درآمد 1394/11/24 کارگزاریهای رسمی
فرآیند بررسی وضعیت اشتغال مقرری بگیران بیمه بیکاری توسط کارگزاریهای رسمی
جزئیات