جستجوی بخشنامه ها و دستور العمل ها
نوع حوزه کلیدواژه موضوع
ردیف عنوان تاریخ حوزه موضوع
1 66 - دستور اداری حوزه معاونت اداری و مالی 1395/6/7 کارگزاریهای رسمی
تخصیص کد نگهداری حساب خسارت وصولی از کارگزاریهای رسمی - اشتغال کارگران ساختمانی
جزئیات
2 65 - دستور اداری حوزه معاونت فنی و درآمد 1395/4/2 کارگزاریهای رسمی
نظارت بر وضعیت اشتغال کارگران ساختمانی از طریق کارگزاریهای رسمی
جزئیات
3 64 - دستور اداری حوزه معاونت فنی و درآمد 1395/3/29 کارگزاریهای رسمی
اوراق دفاتر درمانی در کارگزاریها
جزئیات
4 63 - دستورالعمل حوزه معاونت فنی و درآمد 1395/2/25 کارگزاریهای رسمی
ساماندهی و انتظام صدور جواز و انعقاد قرارداد با کارگزاریهای رسمی
جزئیات
5 62 - نگارش 94 - سطح دسترسی کارگزاریها 1394/12/24 کارگزاریهای رسمی
نگارش 2 زمستانه 94
جزئیات
6 61 - دستور اداری حوزه امور کارگزاریها 1394/12/8 کارگزاریهای رسمی
مهر دبیرخانه کارگزاریها
جزئیات
7 60 - بخشنامه حوزه معاونت فنی و درآمد 1394/12/5 کارگزاریهای رسمی
ضوابط کنترل و نظارت بر وضعیت اشتغال کارگران ساختمانی
جزئیات
8 59 - دستور اداری دفتر آمار و محاسبات اقتصادی و اجتماعی 1394/12/3 کارگزاریهای رسمی
آمار عملکردی کارگزاریها
جزئیات
9 58 - دستور اداری بازاریابی 1394/11/26 کارگزاریهای رسمی
یکسان سازی روند اجرای فرآیندها در کارگزاریهای رسمی
جزئیات
10 57 - دستور اداری حوزه معاونت فنی و درآمد 1394/11/24 کارگزاریهای رسمی
فرآیند بررسی وضعیت اشتغال مقرری بگیران بیمه بیکاری توسط کارگزاریهای رسمی
جزئیات
11 56 - دستور اداری حوزه معاونت فنی و درآمد 1394/11/5 کارگزاریهای رسمی
نحوه صدور و چاپ برگ پرداختهای اینترنتی بیمه شدگان خاص
جزئیات
12 55 - نگارش 94 -سطح دسترسی کارگزاریها 1394/10/26 کارگزاریهای رسمی
نگارش زمستانه 94
جزئیات
13 54 - دستور اداری حوزه معاونت فنی و درآمد 1394/9/25 کارگزاریهای رسمی
شرح وظایف مسئول امور مکانیزه کارگزاریهای رسمی
جزئیات
14 53 - دستور اداری حوزه معاونت فنی و درآمد 1394/8/5 کارگزاریهای رسمی
ضوابط و مقررات نحوه راه اندازی واحد های اقماری کارگزاری
جزئیات
15 52 - دستور اداری حوزه فنی و درآمد 1394/7/25 کارگزاریهای رسمی
واگذاری فرآیند بیمه رانندگان حمل و نقل درون و برون شهری به کارگزاریهای رسمی
جزئیات
16 51 - دستور اداری اداره کل امور مالی 1394/7/22 کارگزاریهای رسمی
نصب دستگاههای کارتخوان جدید بانک رفاه کارگران
جزئیات
17 50- دستور اداری حوزه معاونت فنی و درآمد 1394/7/14 کارگزاریهای رسمی
ساماندهی و نظارت بر عملکرد کارگزاریهای رسمی
جزئیات
18 بخشنامه46/2 مستمری ها 1396/5/30 فنی مستمریها
بازنشستگی کارکنان شاغل در مراکزدرمانی وابسته به دستگاههای اجرائی
جزئیات
19 نحوه اجرای ماده 66 قانون تامین اجتماعی 1395/12/17 فنی مستمریها
تلخیص وتنقیح قوانین و بخشنامه های مربوط به ماده66
جزئیات
20 بخشنامه تلخیص ازکارافتادگی 1396/6/1 فنی مستمریها
تلخیص و تنقیح قوانین و بخشنامه های ازکارافتادگی
جزئیات
Page Generated in 0/6904 sec