جستجوی بخشنامه ها و دستور العمل ها
نوع حوزه کلیدواژه موضوع
ردیف عنوان تاریخ حوزه موضوع
1 82 - دستور اداری 1396/12/7 کارگزاریهای رسمی
ابلاغ دستور اداری بیمه اختیاری اتباع خارجی
جزئیات
2 81- دستور اداری 1396/11/14 کارگزاریهای رسمی
دوره آموزشی مسئولین و اعضای هیأت مدیره کارگزاریها
جزئیات
3 آیین‌نامه هیات‌های تشخیص مطالبات 1396/11/30 وصول حق بیمه
اعلام الحاق و نحوه اجرای مواد (16) و (17) آیین‌نامه هیات‌های تشخیص مطالبات
جزئیات
4 بخشنامه شماره 680 فنی 1396/10/14 فنی بیمه شدگان
بیمه اعضاء سازمان نظام کاردانی ساختمان
جزئیات
5 بخشنامه شماره 679 فنی 1396/10/14 فنی بیمه شدگان
بیمه اعضاء انجمن صنفی شرکتهای امدادخودرویی برون شهری
جزئیات
6 مجموعه بخشنامه‌های 14 الی 14/12 جدید درآمد 1396/12/8 وصول حق بیمه
قراردادهای مقاطعه کاری
جزئیات
7 بخشنامه 7/7 شناسائی و نامنویسی 1396/3/27 نامنویسی و حسابهای انفرادی
بهره برداری از سامانه رفاهی در فرآیند پذیرش کارگران ساختمانی
جزئیات
8 بخشنامه شماره یک نامنویسی و حسابهای انفرادی 1396/9/26 نامنویسی و حسابهای انفرادی
بهره برداری از سامانه استعلام ارتباط بیمه ای
جزئیات
9 بخشنامه شماره 678 فنی 1396/10/4 فنی بیمه شدگان
بیمه اعضاء سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کل کشور
جزئیات
10 بخشنامه شماره 677 فنی 1396/10/4 فنی بیمه شدگان
نحوه احتساب سوابق ایام حق التدریس معلمانی که به استخدام آموزش و پرورش درآمده اند.
جزئیات
11 دستورالعمل اجرائی آئین‌نامه هیأت های تشخیص مطالبات 1396/9/5 وصول حق بیمه
آئین‌نامه هیأت های تشخیص مطالبات
جزئیات
12 ضوابط اجرائی ماده 90 قانون تأمین اجتماعی 1396/7/26 فنی بیمه شدگان
معاینات قبل از استخدام
جزئیات
13 80 - دستور اداری 1396/7/26 کارگزاریهای رسمی
عدم اعمال سلیقه در واگذاری فرآیندها
جزئیات
14 پذیرش سنوات ارفاقی کارکنان سازمان آموزش و پرورش استثنائی کشور 1396/7/16 فنی بیمه شدگان
پذیرش سنوات ارفاقی کارکنان سازمان آموزش و پرورش استثنائی کشور
جزئیات
15 بخشنامه جایگزین شماره 1 کمیسیون های پزشکی 1396/6/22 فنی بیمه شدگان
سیستم جامع کمیسیون های پزشکی
جزئیات
16 تمدید واگذاری تعهدات کوتاه مدت به کارفرمایان در سال 1396 1396/5/21 فنی بیمه شدگان
واگذاری تعهدات کوتاه مدت به کارفرمایان
جزئیات
17 تمدید واگذاری تعهدات کوتاه مدت به کارفرمایان در سال 1396 1396/5/21 فنی بیمه شدگان
واگذاری تعهدات کوتاه مدت به کارفرمایان
جزئیات
18 79- دستور اداری 1387/3/26 کارگزاریهای رسمی
نحوه تشکیل کمیته های استانی
جزئیات
19 78 - دستور اداری 1396/6/13 کارگزاریهای رسمی
دسترسی به کلیه بخشنامه ها و دستورات اداری حوزه امور کارگزاریها
جزئیات
20 77 - دستور اداری 1396/5/22 کارگزاریهای رسمی
صدور برگ پرداخت حق بیمه به صورت حضوری و یا غیر حضوری
جزئیات