جستجوی بخشنامه ها و دستور العمل ها
نوع حوزه کلیدواژه موضوع
ردیف عنوان تاریخ حوزه موضوع
1 88/2 1397/3/22 کارگزاریهای رسمی
استاندارد نیروی انسانی
جزئیات
2 88/1 1397/3/22 کارگزاریهای رسمی
استاندارد فضای فیزیکی
جزئیات
3 88- دستور اداری 1397/3/22 کارگزاریهای رسمی
استاندارد سازی کارگزاریهای رسمی
جزئیات
4 87- دستور اداری 1397/1/26 کارگزاریهای رسمی
حداکثر حق الزحمه دریافتی در خصوص انجام فعالیتهای نیابتی
جزئیات
5 86- دستور اداری 1397/1/23 کارگزاریهای رسمی
ضرورت فعالیت کامل کارگزاریهای رسمی
جزئیات
6 85- دستور اداری 1396/12/27 کارگزاریهای رسمی
نحوه بهره برداری از آمار عملکرد صدور دفترچه
جزئیات
7 84- دستور اداری 1396/12/27 کارگزاریهای رسمی
عدم امکان صدور مجوز کارگزاری
جزئیات
8 83- دستور اداری 1396/12/23 کارگزاریهای رسمی
تمدید قرارداد انجام فرآیند پذیرش اسناد پزشکی
جزئیات
9 محاسبه حقبیمه قراردادهای حمل و نقل مواد نفتی 1397/3/5 وصول حق بیمه
حقبیمه قراردادهای حمل و نقل مواد نفتی
جزئیات
10 بخشنامه 50 مستمری ها 1386/12/26 فنی مستمریها
اصلاح شیوه پرداخت مستمری بازماندگان
جزئیات
11 بخشنامه 72 مستمری ها 1397/2/26 فنی مستمریها
افزایش مستمری و کمکهای جنبی و تعیین حداقل در سال 97
جزئیات
12 بخشنامه 46/3 1396/12/6 فنی مستمریها
ابطال تبصره1بند5ایین نامه اجرائی نحوه بازنشستگی جانبازان،معلولین و شاغلین سخت و زیان آور
جزئیات
13 بخشنامه 11/2 1383/2/22 فنی مستمریها
چگونگی برقراری مستمری فرزندان اناث بیمه شدگان متوفی
جزئیات
14 بخشودگی جرایم کارفرمایان خوش حساب (تمدید آیین نامه) 1397/2/10 وصول حق بیمه
بخشودگی جرایم کارفرمایان خوش حساب
جزئیات
15 دستمزد مبنای کسر حق بیمه در سال 1397 1397/2/1 وصول حق بیمه
دستمزد مبنای کسر حق بیمه در سال 1397
جزئیات
16 دستمزد مقطوع روزانه مبناء کسر حق بیمه سال 1397 1397/1/29 وصول حق بیمه
دستمزد مقطوع روزانه مبناء کسر حق بیمه سال 1397
جزئیات
17 82 - دستور اداری 1396/12/7 کارگزاریهای رسمی
ابلاغ دستور اداری بیمه اختیاری اتباع خارجی
جزئیات
18 81- دستور اداری 1396/11/14 کارگزاریهای رسمی
دوره آموزشی مسئولین و اعضای هیأت مدیره کارگزاریها
جزئیات
19 آیین‌نامه هیات‌های تشخیص مطالبات 1396/11/30 وصول حق بیمه
اعلام الحاق و نحوه اجرای مواد (16) و (17) آیین‌نامه هیات‌های تشخیص مطالبات
جزئیات
20 بخشنامه شماره 680 فنی 1396/10/14 فنی بیمه شدگان
بیمه اعضاء سازمان نظام کاردانی ساختمان
جزئیات