جستجوی بخشنامه ها و دستور العمل ها
نوع حوزه کلیدواژه موضوع
ردیف عنوان تاریخ حوزه موضوع
1 بخشنامه 6 مشترک فنی و درآمد 1384/5/18 فنی بیمه شدگان
احتساب خدمت نظام وظیفه و حضور داوطلبانه در جبهه بیمه شدگان
جزئیات
2 بخشنامه 3/14 جدید درآمد 1383/5/31 وصول حق بیمه
دستورالعمل نحوه شناسایی قراردادهای فناوری اطلاعات (ICT) و محاسبه حق بیمه کارکنان شاغل در قراردادهای مذکور
جزئیات
3 بخشنامه 2/14 جدید درآمد 1382/4/3 وصول حق بیمه
اصلاح دستورالعمل حق بیمه پیمانکاران و مهندسین مشاور
جزئیات
4 بخشنامه 1/14 جدید درآمد 1381/7/15 وصول حق بیمه
ساماندهی و فعال کردن پرونده‌های پیمانکاری
جزئیات
5 بخشنامه 14 جدید درآمد 1380/5/6 وصول حق بیمه
دستورالعمل حق بیمه قراردادهای پیمانکاری و مهندسین مشاور
جزئیات
6 بخشنامه 49/7 مستمری ها 1393/12/27 فنی مستمریها
اصلاح قسمت آخر بند ب تبصره 2 ماده 76
جزئیات
7 بخشنامه 49/6 مستمری ها 1393/11/7 فنی مستمریها
نحوه وصول4% حق بیمه جزء 6 بند ب تبصره 2 ماده 76
جزئیات
8 بخشنامه 49/5 مستمری ها 1393/9/24 فنی مستمریها
اصلاح آئین نامه اجرائی قانون اصلاح تبصره 2 ماده 76 قانون
جزئیات
9 بخشنامه 49/3 مستمری ها 1390/9/19 فنی مستمریها
استفساریه جزء 1 بند ب تبصره 2 ماده 76 قانون تامین اجتماعی
جزئیات
10 تامین اعتبار دفاتر درمانی 1384/6/26 نامنویسی و حسابهای انفرادی
افزایش مدت تامین اعتبار دفترچه درمان کارکنان قراردادی کارگاههای پیمانکاری
جزئیات
11 دستور اداری 1383/10/12 نامنویسی و حسابهای انفرادی
اخد تصویر شناسنامه بیمه شدگان و افراد تبعی
جزئیات
12 دستورالعمل شماره دو ( تغییر در نحوه ارائه خدمات) 1390/3/29 نامنویسی و حسابهای انفرادی
تغییر در نحوه صدور ، تجدید و تامین اعتبار دفاتر درمانی مستمری بگیرانبازنشسته و ازکارافتاده کلی،کارکنان قراردادی کارگاههای پیمانکاری بمنظور جلب رضایتمندی مراجعین
جزئیات
13 تامین اعتبار دفاتر درمانی 1390/3/29 نامنویسی و حسابهای انفرادی
تامین اعتبار دفترچه های درمانی گروه های بیمه ای خاص
جزئیات
14 دستورالعمل شماره یک خدمات نوین الکترونیکی 1387/11/27 نامنویسی و حسابهای انفرادی
تجدید و تامین اعتبار دفاتر درمانی بیمه شدگان/مستمری بگیران و افراد تحت تکفل آنها در کلیه شعب از طریق وب
جزئیات
15 تامین اعتبار دفاتر درمانی 1384/11/3 نامنویسی و حسابهای انفرادی
بهبود فرآیند تامین اعتبار دفاتر درمانی بیمه شدگان/مستمری بگیران و افراد تحت تکفل آنها
جزئیات
16 دفترچه درمان المثنی 1386/11/8 نامنویسی و حسابهای انفرادی
نحوه صدور دفترچه درمانی المثنی
جزئیات
17 افراد خانواده بیمه شده سرباز 1382/5/15 نامنویسی و حسابهای انفرادی
ارائه خدمات درمانی به افراد تحت تکفل بیمه شده سرباز
جزئیات
18 بخشنامه 65 مستمری ها 1392/11/10 فنی مستمریها
بازنشستگی متناسب با سنوات پرداخت حق بیمه
جزئیات
19 بخشنامه 65/1 مستمری ها 1393/2/29 فنی مستمریها
پرداخت مستمری بازماندگان متناسب با سنوات پرداخت حق بیمه
جزئیات
20 بخشنامه 68 مستمری ها 1394/2/9 فنی مستمریها
افزایش مستمری و کمک های جنبی و تعیین حداقل مستمری در سال 1394
جزئیات