جستجوی بخشنامه ها و دستور العمل ها
نوع حوزه کلیدواژه موضوع
ردیف عنوان تاریخ حوزه موضوع
1 دستور اداری 1383/10/12 نامنویسی و حسابهای انفرادی
اخد تصویر شناسنامه بیمه شدگان و افراد تبعی
جزئیات
2 دستورالعمل شماره دو ( تغییر در نحوه ارائه خدمات) 1390/3/29 نامنویسی و حسابهای انفرادی
تغییر در نحوه صدور ، تجدید و تامین اعتبار دفاتر درمانی مستمری بگیرانبازنشسته و ازکارافتاده کلی،کارکنان قراردادی کارگاههای پیمانکاری بمنظور جلب رضایتمندی مراجعین
جزئیات
3 تامین اعتبار دفاتر درمانی 1390/3/29 نامنویسی و حسابهای انفرادی
تامین اعتبار دفترچه های درمانی گروه های بیمه ای خاص
جزئیات
4 دستورالعمل شماره یک خدمات نوین الکترونیکی 1387/11/27 نامنویسی و حسابهای انفرادی
تجدید و تامین اعتبار دفاتر درمانی بیمه شدگان/مستمری بگیران و افراد تحت تکفل آنها در کلیه شعب از طریق وب
جزئیات
5 تامین اعتبار دفاتر درمانی 1384/11/3 نامنویسی و حسابهای انفرادی
بهبود فرآیند تامین اعتبار دفاتر درمانی بیمه شدگان/مستمری بگیران و افراد تحت تکفل آنها
جزئیات
6 دفترچه درمان المثنی 1386/11/8 نامنویسی و حسابهای انفرادی
نحوه صدور دفترچه درمانی المثنی
جزئیات
7 افراد خانواده بیمه شده سرباز 1382/5/15 نامنویسی و حسابهای انفرادی
ارائه خدمات درمانی به افراد تحت تکفل بیمه شده سرباز
جزئیات
8 بخشنامه 65 مستمری ها 1392/11/10 فنی مستمریها
بازنشستگی متناسب با سنوات پرداخت حق بیمه
جزئیات
9 بخشنامه 65/1 مستمری ها 1393/2/29 فنی مستمریها
پرداخت مستمری بازماندگان متناسب با سنوات پرداخت حق بیمه
جزئیات
10 بخشنامه 68 مستمری ها 1394/2/9 فنی مستمریها
افزایش مستمری و کمک های جنبی و تعیین حداقل مستمری در سال 1394
جزئیات
11 بخشنامه 67 مستمری ها 1393/12/13 فنی مستمریها
قانون حمایت از خانواده
جزئیات
12 بخشنامه شماره 1 نوسازی صنایع کشور 1383/3/9 معاونت بیمه ای
نحوه شناسایی واحدهای صنعتی مشمول ماده 10 قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع
جزئیات
13 دستور اداری 1383/3/18 معاونت بیمه ای
چگونگی ارائه خدمات و تسهیلات به بیمه شدگان و کارفرمایان زلزله زده بم
جزئیات
14 بخشنامه شماره 2 نوسازی صنایع کشور 1383/3/17 معاونت بیمه ای
نحوه احراز شرایط بیمه شدگان شاغل در واحدهای صنعتی مشمول ماده 10 قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع
جزئیات
15 دستور اداری 1383/3/19 معاونت بیمه ای
مجوز استفاده از سوابق غیرمکانیزه
جزئیات
16 دستور اداری 1383/4/27 معاونت بیمه ای
مجتمع های بزرگ و متمرکز قالی بافی
جزئیات
17 دستور اداری 1371/7/19 معاونت بیمه ای
تمدید کسرحق بیمه تکمیلی مستمری بگیران
جزئیات
18 دستور اداری 1381/3/11 فنی بیمه شدگان
نحوه محاسبه کمک ازدواج
جزئیات
19 بخشنامه 620.1 فنی 1374/2/11 فنی بیمه شدگان
درمان بیمه شدگان حرف مشاغل آزاد و اختیاری
جزئیات
20 بخشنامه 620 فنی 1373/8/22 فنی بیمه شدگان
بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد و بیمه اختیاری
جزئیات
Page Generated in 0/0984 sec