جستجوی بخشنامه ها و دستور العمل ها
نوع حوزه کلیدواژه موضوع
ردیف عنوان تاریخ حوزه موضوع
1 بخشنامه 49/6 مستمری ها 1393/11/7 فنی مستمریها
نحوه وصول4% حق بیمه جزء 6 بند ب تبصره 2 ماده 76
جزئیات
2 بخشنامه 49/5 مستمری ها 1393/9/24 فنی مستمریها
اصلاح آئین نامه اجرائی قانون اصلاح تبصره 2 ماده 76 قانون
جزئیات
3 بخشنامه 49/3 مستمری ها 1390/9/19 فنی مستمریها
استفساریه جزء 1 بند ب تبصره 2 ماده 76 قانون تامین اجتماعی
جزئیات
4 تامین اعتبار دفاتر درمانی 1384/6/26 نامنویسی و حسابهای انفرادی
افزایش مدت تامین اعتبار دفترچه درمان کارکنان قراردادی کارگاههای پیمانکاری
جزئیات
5 دستور اداری 1383/10/12 نامنویسی و حسابهای انفرادی
اخد تصویر شناسنامه بیمه شدگان و افراد تبعی
جزئیات
6 دستورالعمل شماره دو ( تغییر در نحوه ارائه خدمات) 1390/3/29 نامنویسی و حسابهای انفرادی
تغییر در نحوه صدور ، تجدید و تامین اعتبار دفاتر درمانی مستمری بگیرانبازنشسته و ازکارافتاده کلی،کارکنان قراردادی کارگاههای پیمانکاری بمنظور جلب رضایتمندی مراجعین
جزئیات
7 تامین اعتبار دفاتر درمانی 1390/3/29 نامنویسی و حسابهای انفرادی
تامین اعتبار دفترچه های درمانی گروه های بیمه ای خاص
جزئیات
8 دستورالعمل شماره یک خدمات نوین الکترونیکی 1387/11/27 نامنویسی و حسابهای انفرادی
تجدید و تامین اعتبار دفاتر درمانی بیمه شدگان/مستمری بگیران و افراد تحت تکفل آنها در کلیه شعب از طریق وب
جزئیات
9 تامین اعتبار دفاتر درمانی 1384/11/3 نامنویسی و حسابهای انفرادی
بهبود فرآیند تامین اعتبار دفاتر درمانی بیمه شدگان/مستمری بگیران و افراد تحت تکفل آنها
جزئیات
10 دفترچه درمان المثنی 1386/11/8 نامنویسی و حسابهای انفرادی
نحوه صدور دفترچه درمانی المثنی
جزئیات
11 افراد خانواده بیمه شده سرباز 1382/5/15 نامنویسی و حسابهای انفرادی
ارائه خدمات درمانی به افراد تحت تکفل بیمه شده سرباز
جزئیات
12 بخشنامه 65 مستمری ها 1392/11/10 فنی مستمریها
بازنشستگی متناسب با سنوات پرداخت حق بیمه
جزئیات
13 بخشنامه 65/1 مستمری ها 1393/2/29 فنی مستمریها
پرداخت مستمری بازماندگان متناسب با سنوات پرداخت حق بیمه
جزئیات
14 بخشنامه 68 مستمری ها 1394/2/9 فنی مستمریها
افزایش مستمری و کمک های جنبی و تعیین حداقل مستمری در سال 1394
جزئیات
15 بخشنامه 67 مستمری ها 1393/12/13 فنی مستمریها
قانون حمایت از خانواده
جزئیات
16 بخشنامه شماره 1 نوسازی صنایع کشور 1383/3/9 معاونت بیمه ای
نحوه شناسایی واحدهای صنعتی مشمول ماده 10 قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع
جزئیات
17 دستور اداری 1383/3/18 معاونت بیمه ای
چگونگی ارائه خدمات و تسهیلات به بیمه شدگان و کارفرمایان زلزله زده بم
جزئیات
18 بخشنامه شماره 2 نوسازی صنایع کشور 1383/3/17 معاونت بیمه ای
نحوه احراز شرایط بیمه شدگان شاغل در واحدهای صنعتی مشمول ماده 10 قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع
جزئیات
19 دستور اداری 1383/3/19 معاونت بیمه ای
مجوز استفاده از سوابق غیرمکانیزه
جزئیات
20 دستور اداری 1383/4/27 معاونت بیمه ای
مجتمع های بزرگ و متمرکز قالی بافی
جزئیات
Page Generated in 1/2821 sec